Decyzja środowiskowa - oczyszczalnia wód deszczowych Ferma Krąplewice

Jeżewo dnia 14.04.2006 r.  


Nr- D-7627/ 4/2006  

D E C Y Z J A  


         Na podstawie art.46 ust.7 pkt.4, art.48,art.56 ust.1,2,7 i 9 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 roku) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych  uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr  257 poz. 2573  z 2004 roku) z późniejszymi zmianami, w związku z art. 104  Ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 9 poz. 26 z 1980 roku) z późniejszymi zmianami po przeanalizowaniu wniosku Fermy Krąplewice spółka z.o.o. Krąplewice, 86-130 Laskowice,  dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków- dwóch układów technologicznych składających się z osadników i separatora zanieczyszczeń ropopochodnych, dla wód deszczowych,  zlokalizowanych na istniejącej kanalizacji deszczowej Fermy Krąplewice, a także po dokonaniu uzgodnień zapisów niniejszej decyzji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu i Wojewodą Kujawsko – Pomorskim  

Ustalam następujące Środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn:
„ Budowa oczyszczalni ścieków dla wód deszczowych odprowadzanych istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej z terenu Fermy Krąplewice do rzeki Wdy”
na działce  ewidencyjnej  o numerze:  1/14  ;  obręb Krąplewice, Gmina Jeżewo.

 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji  Wójta Gminy Jeżewo Nr 54/05 z  dnia 26.10.2005 roku, o warunkach zabudowy, ustalającej warunki zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch układów technologicznych oczyszczania ścieków deszczowych ( osadnik i separator zanieczyszczeń zanieczyszczeń ropopochodnych) zlokalizowanych na istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej Fermy Krąplewice, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/14  obręb geodezyjny  Krąplewice.
 
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
 
1. Przedsięwzięcie dotyczy budowy  dwóch układów oczyszczania wód deszczowych, w skład których wchodzi: budowa dla wydzielonej  zlewni I, na istniejącej kanalizacji deszczowej – separatora koalescencyjnego zintegrowanego  z osadnikiem coalistaror-CCB-BYPAS ( z przelewem wewnętrznym)  6/60/1200 DN 1500   i dwóch studzienek inspekcyjnych  oraz dla wydzielonej zlewni II, na istniejącej kanalizacji deszczowej – budowa separatora  lamelowego PSW Lamela S 90/900 DN 2500, osadnika wód  deszczowych o pojemności 11700 l DN 2500 i studzienki  kanalizacyjnej DN 1500 a także wpustu drogowego z osadnikiem DN 500 ,  na działce  1/14, we  wsi  Krąplewice, Gmina Jeżewo. 
 
II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
1.Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić uciążliwości dla środowiska związane z emisją hałasu, jaki mogą powodować pracujące maszyny i urządzenia. W związku z powyższym należy prowadzić prace w godzinach od 700 do 2000 z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu ( Dz. U. Nr 178 poz. 1841 z 2004roku).
 
2.Teren inwestycji obejmuje część wyżej wymienionej działki na terenie zabudowanym obiektami produkcyjnymi i infrastrukturalnymi zakładu oraz powierzchnie dróg wewnętrznych - zakładowych, w części objętej inwestycją – grunty są nie użytkowane rolniczo, a w dalszym otoczeniu zakładu i oczyszczalni znajdują się tereny rolnicze oraz kompleksy leśne. Od strony zachodniej Fermy przepływa rzeka Wda,  do której będą spływały ścieki po ich oczyszczeniu poprzez istniejącą kaskadę, obecnie odprowadzane bez oczyszczenia.
 
3.Z uwagi na konieczność wykonania wykopów  powodujących  mieszanie warstw gleby  należy warstwę humusu przemieszczać na odkład,  aby  po wykonaniu zadania  przywrócić powierzchnię gruntu do stanu pierwotnego oraz żeby nie naruszyć rzeźby terenu.
 
4.Prace budowlane  prowadzić w taki sposób aby ograniczyć w miarę możliwości straty  w      roślinności trwałej.
 
5.Uciążliwości związane z realizacja przedsięwzięcia należy ograniczyć do granic działki  ewidencyjnej obejmującej inwestycję, w obrębie terenu objętego projektem zagospodarowania działki.
 
6.Rodzaj stosowanej technologii polega na:
-zastosowaniu do oczyszczenia ścieków deszczowych  separatorów zanieczyszczeń ropopochodnych ( koalescencyjnych i lamelowych), służących do oddzielania  tych zanieczyszczeń od wód deszczowych, poprzedzonych i połączonych z osadnikami zawiesiny, poprzez  studzienki w istniejącym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do odbiornika.
- wykonanie oczyszczalni - separatorów  polega na wykonaniu wykopu i instalacji elementów systemowych – typowych rozwiązań producenta wskazanych w projekcie i wymienionych w pkt. I oraz szczelnym połączeniu z istniejącymi odcinkami sieci kanalizacyjnej  deszczowej,

7. Na etapie wykonania oraz eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania wody oraz innych surowców jak również zapotrzebowania na paliwa i energię.
 
8. Etap eksploatacji inwestycji polegać będzie na użytkowaniu wybudowanych niezbędnych odcinków sieci i separatorów, które podczas zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania  nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko.
9. W trakcie eksploatacji  należy spełnić warunki  dotyczące monitoringu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  8 lipca 2004 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z 2004 r.) – zawartość zawiesin ogólnych w ściekach oczyszczonych, nie większa niż 100mg/l, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15mg/l.
 
10.W przypadku wystąpienia awarii w trakcie eksploatacji, należy wykonać działania eliminujące zagrożenia dla środowiska.
 
11.Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przedstawioną dokumentacją  przebiega w terenach o  cennych wartościach przyrodniczych – strefie ochronnej  Wdeckiego Parku Krajobrazowego ( obszar wydzielony Pólko) i zgodnie z treścią Postanowienia Nr WSiR-II-DJ/6613/6/06 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego  z dnia 06.02.2006 roku, z uwagi na usytuowanie, charakter i skalę została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie Raportu oddziaływania na  środowisko.
 
12. Na  podstawie przedstawionych  w raporcie wyliczeń wielkość powierzchni zredukowanej wynosi F = 56.810m2. Na podstawie tego założenia wyliczono ilość wód deszczowych, w skali roku na poziomie – 34.086 m3 rocznie.
 
Po przeprowadzeniu analizy wpływu  inwestycji na środowisko, należy stwierdzić, że jej realizacja poprzez wybór wariantu II przedstawionego w Raporcie, powinna wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych zanieczyszczeń, pomimo możliwych -  określonych negatywnych skutków w trakcie realizacji.
 
      Pozytywny efekt zostanie uzyskany poprzez eliminację obecnie występujących zagrożeń.
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 

1. Projekt budowlany inwestycji powinien zwierać charakterystykę ekologiczną, zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)  dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące  jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania  i jakości wody oraz ilości , jakości i sposobu odprowadzania ścieków
b) emisji zanieczyszczeń gazowych (z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się)
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
d) emisji hałasu oraz wibracji i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania
e) wpływu obiektu budowlanego na  istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym na glebę, wody podziemne i powierzchniowe
2. W projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
 
3. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe kolizje budowanej instalacji kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą i innym uzbrojeniem podziemnym.
4. Na terenie objętym budową oczyszczalni dokonać ponownych nasadzeń w przypadku uszkodzenia  trwałej roślinności w związku z realizacją inwestycji.
 
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

- nie dotyczy, zgodnie z treścią przedstawionego Raportu oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z produkcją przemysłową;
 
V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie dotyczy, zgodnie z treścią przedstawionego Raportu oddziaływania na środowisko;
 
VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego obszaru użytkowania .
- zgodnie z treścią przedstawionego Raportu oddziaływania na środowisko, realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
 

UZASADNIENIE

       Decyzję wydano w  związku z powołanymi  przepisami prawa w preambule jak również z uwagi  na wniosek inwestora  - Fermy Krąplewice Spółka z.o.o. Krąplewice, 86-130 Laskowice.
       Przedsięwzięcie  inwestycyjne zgodnie z cytowanym powyżej Rozporządzeniem Rady Ministrów  zakwalifikowano do  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane – art. 51 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. Nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami.
      W trakcie przeprowadzonego postępowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni nie wniesiono żadnych uwag  i na podstawie analizy wniosku oraz Raportu wraz z   załącznikami i uzyskaniu opinii do projektu decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu  znak: NNZ-4004-4/100/06 z dnia 21.03.2006  roku, w którym organ  stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji do projektu decyzji nie wnosi zastrzeżeń oraz Postanowienia  Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WSiR-II-DJ/6613/34/06 z dnia 22.03.2006 roku , w którym uzgodniono pozytywnie projekt decyzji po następującymi warunkami:
- planowany sposób odprowadzania wód deszczowych wymaga aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
- należy uzyskać stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi , zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,
- w przypadku prowadzenia  działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających  środowisko;
 
     W związku z faktem realizacji inwestycji  wpływającej pozytywnie na stan środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, której wykonanie pozwoli na eliminację negatywnego oddziaływania na stan środowiska,  należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).
 
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wyszczególnionych w art. 46 ust. 4  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
 
 
3. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Wniosek w tym zakresie powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
4. Termin, o którym mowa w pkt. 2 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Od treści niniejszej decyzji służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji.
 
Otrzymuje:
1. Urząd Gminy Jeżewo – w/m (2 egz.)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu - do wiadomości
    ul. Sądowa 5
    86-100 Świecie
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski - do wiadomości
    ul. Konarskiego 1-3
    85-950 Bydgoszcz
4.Ferma Krąplewice Spółka z.o.o.
   Krąplewice
   86-130 Laskowice
 

Stwierdzam, że niniejsza decyzja stała się prawomocna

w dniu ...............................................roku
podpis ...............................................
Jeżewo dnia ........................................roku.
 


Wytworzył: Lemańczyk Jerzy (14 kwietnia 2006)
Opublikował: Dominika Rakowicz (19 kwietnia 2006, 10:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2752

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij