Decyzja 02/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżewo, dnia 17.05.2007 r.

Nr- D-7627 / 1 /2007DECYZJA Nr 02/2007

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r.Nr 98, poz.1071)z późniejszymi zmianami, zgodnie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i art. 48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.Nr 129, poz.902 z 2006 roku) z późniejszymi zmianami, w związku z § 2 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) z późniejszymi zmianami

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 roku wraz z wymaganymi obligatoryjnie załącznikami, złożonego przez firmę „EKOSYSTEM – Bydgoszcz” Sp.z.o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania, Wdrożeń i Wykonawstwa ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa PTC Sp. z.o.o. nr BZ/8183/2006 dla Pana Andrzeja Sobczaka, działającego w imieniu inwestora tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.zo.o. z siedzibą 02–222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 181,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na:
rozbudowie – modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr „35750” w Laskowicach na istniejącej wieży stalowej której właścicielem jest operator PTC ERA znajdującej się na działce nr 30/1 w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo.

określa się środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Rozbudowa systemu antenowego stacji bazowej telefonii cyfrowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA Sp.z.o.o. „35750” na istniejącej wieży stalowej stanowiącej własność operatora PTC Spółka z.o.o. w Warszawie, znajdującej się na działce stanowiącej własność Gminy Jeżewo nr 30/1 w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo.
Planowana rozbudowa stacji składać się będzie z następujących zamierzeń:
- demontaż istniejących anten sektorowych dla pasma GSM;
- montaż 3 sektorowych anten sektorowych dla pasma GSM typu KETHREIN 739650 zamocowanych na wysokości 56,0 m n.p.t. skierowanych w azymutach 400,2200 i 3200;
- demontaż czterech anten radiolinii ML 01, ML 04, ML 05, ML 06
- montaż anten PDH i SDH:
· ML 06 na wysokości 51,5 m.n.p.t. grupa anten ML-M w azymucie 2090
· ML 07 na wysokości 53,5 m.n.p.t. grupa anten ML-S w azymucie 880
· ML 08 na wysokości 59,5 m.n.p.t. grupa anten ML-S w azymucie 1510
· ML 09 na wysokości 53,5 m.n.p.t. grupa anten ML-S w azymucie 680
· ML 10 na wysokości 53,5 m.n.p.t. grupa anten ML-S w azymucie 1100
· SDH 01 na wysokości 45,0 m.n.p.t. grupa anten ML-L w azymucie 2450
· SDH 02 na wysokości 45,0 m.n.p.t. grupa anten ML-L w azymucie 1150

- montaż dodatkowej aparatury sterującej, zasilającej i kontrolnej w projektowanych szafach RBSi u podstawy wieży.
Rozbudowa- modernizacją stacji bazowej ma na celu zwiększenie mocy emisji w systemach GSM.


II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Realizacja inwestycji nie może wprowadzić jakichkolwiek utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.
2. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu i rozpoczęciu użytkowania instalacji oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków jej pracy mogących mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, użytkownik instalacji zobowiązany jest do wykonania pomiarów rzeczywistych poziomów pól elektromagnetycznych - prowadzenia monitoringu w otoczeniu stacji oraz przeprowadzania okresowej kontroli technicznej użytkowania terenu.
3. Teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja, nie jest objęty jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej.
4. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 300 m
od projektowanej inwestycji i nie przekracza wysokości 10 m.n.p.t, zaś obszary pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych, a więc mogące biologicznie oddziaływać na ludność, będą występować wyłącznie w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludności, na wysokościach powyżej 45,0 m n.p.t.
5. Emisja elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem będzie rozbudowywany system antenowy przedmiotowej stacji bazowej nie może spowodować aktywności biologicznej pól elektromagnetycznych docierających do ludzi.
6. Z uwagi na zmianę warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, a ich wyniki przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji przebudowywanej stacji bazowej nr „35750” w Laskowicach będzie pozytywny wynik przeprowadzonych pomiarów, zgodnie z art.122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.Nr129 poz.902 z 2006 roku) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. Nr 192 poz.1883 z 2003 roku).
7. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji po zrealizowaniu rozbudowy stacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych. Wyniki badań należy przedstawić w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wójtowi Gminy Jeżewo.
8. Powstające w wyniku budowy i eksploatacji odpady, w tym odpady niebezpieczne ( np. akumulatory i baterie) przewidziane do zabezpieczenia zasilania stacji w przypadku braku zasilania z sieci, należy przekazać do utylizacji zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001 roku ) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z treścią ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej ( Dz.U. Nr 63 poz. 639 z 2001 roku ) z późniejszymi zmianami.
9. Realizacja przedsięwzięcia i eksploatacja stacji, zgodnie z przedstawionym „Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” nie może wpływać negatywnie na poszczególne elementy środowiska.
10. Rozbudowa stacji nie wpływa na pogorszenie walorów krajobrazowych otoczenia oraz nie występują przesłanki negatywnego wpływu na siedliska roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000.
11.W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska w trakcie realizacji rozbudowy lub eksploatacji stacji, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:

1. W projekcie budowlanym omawianej inwestycji należy uwzględnić charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
2. Ponadto, w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi, w projekcie należy uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

1. Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
2. W trakcie normalnej pracy stacji nie zachodzi obawa związana z wystąpieniem awarii. Najpoważniejsza i najczęściej spotykana sytuacja awaryjna to brak zasilania stacji bazowej (awarie zasilania i urządzeń) lub poszczególnych anten nadawczych.
3. Stacja bazowa w takiej sytuacji nie stanowi zagrożenia dla środowiska, gdyż nawet w przypadku braku zasilania awaryjnego stacja wówczas nie pracuje i nie jest źródłem emisji pól elektromagnetycznych. Powoduje to jedynie brak łączności w rejonie obsługiwanym przez tą stację.
4. Bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji oraz każdorazowo
w przypadku zmiany warunków jej pracy, mogących mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, użytkownik instalacji zobowiązany jest
do wykonania pomiarów rzeczywistych poziomów pól elektromagnetycznych
w otoczeniu stacji.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań, ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, w tym również powodowanie zakłóceń radioelektrycznych w innych sieciach radiokomunikacyjnych ze względu na pracę stacji w międzynarodowo uzgodnionych zakresach częstotliwości.

VI. W przypadku , o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie wyznacza się takich obszarów, ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa
w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.11.2006 r. firma EKOSYSTEM – Bydgoszcz” Sp.z.o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania Wdrożeń i Wykonawstwa, reprezentowana przez Pana Andrzeja Sobczaka z siedzibą 85 – 048 Bydgoszcz, ul.Kaszubska 25, działająca w imieniu inwestora tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp .z o. o. z siedzibą 02 – 222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 181, wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Jeżewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na rozbudowie- modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr „35750” w Laskowicach, na istniejącej wieży stalowej operatora PTC ERA Sp.z.o.o. znajdującej się na działce stanowiącej własność Gminy Jeżewo nr 30/1 w miejscowości Laskowice, obręb ewidencyjny Laskowice, Gmina Jeżewo.
Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz mapy zasadniczej w skali 1:1000, na której przedstawiono granice terenu objętego wnioskiem oraz granice obszaru, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, a także Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z załącznikami.
Ze względu na emitowanie do otoczenia pola elektromagnetycznego, którego równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W oraz pracę urządzeń w zakresie częstotliwości 300 kHz – 3000 GHz, planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu obligatoryjnie ( § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.Uz2004 r. Nr 257, poz. 2573) z późniejszymi zmianami, w związku z czym zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami, realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
w formie obwieszczenia w dniu 15.01.2007 r. znak Nr-7627/1/2007
o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżewo, w miejscu planowanej inwestycji i Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej Urzędu Gminy Jeżewo. Ponadto zawiadomiono pisemnie ( pismo nr 7627/1/2007 z dnia 15.01.2007 roku) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie wszystkie strony postępowania ustalone w toku postępowania.
W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia i zawiadomienia o prowadzeniu postępowania
w sprawie, mieszkańcy gminy nie wnieśli do tutejszego organu żadnych uwag do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Organizacje ekologiczne również nie wniosły zastrzeżeń
do planowanej inwestycji.

Na podstawie art. 48 ust.1, art. 48 ust.2 pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1
pkt. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.z2004r.Nr257,poz.2573z późniejszymi zmianami ) decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym tutejszy organ wystąpił o opinię do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przesłano pismem znak Nr –7627/1/2007 z dnia 17.01.2007 r. do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem znak Nr-7627/1/2007 z dnia 17.01.2007r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy celem uzgodnienia.

W dniu 15.02.2007 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie z dnia 08.02.2007 r. znak N.NZ – 400- Św – 3/69-2109/07 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w którym postanowiono dokonać uzgodnienia dla w/w przedsięwzięcia zgłaszając następujące warunki:

1. Anteny stacji bazowej należy sytuować w sposób eliminujący możliwość wystąpienia elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o przekroczonym poziomie dopuszczalnym gęstości mocy S + 0,1 W/m2 w rejonach dostępnych dla ludzi.
2. Z uwagi na zmianę warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, wytwarzanego przez obiekt i urządzenia bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja a ich wyniki przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji przebudowywanej stacji bazowej Nr „35750” w Laskowicach jest pozytywny wynik przeprowadzonych pomiarów.
3. Powstające w wyniku budowy i eksploatacji odpady, w tym odpady niebezpieczne ( baterie, świetlówki, akumulatory ) należy odpowiednio zabezpieczyć i posegregowane przekazać do utylizacji zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o odpadach.


W dniu 23.04.2007 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie z dnia 13.04.2007 r. znak
WSRiRW – II – DJ/6613/135/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w którym postanowiono uzgodnić w zakresie ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

1. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych. Wyniki badań należy przedstawić w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy,
2. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

.................................................................................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)P O U C Z E N I E

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję,
o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 – 9. – art. 56 ust. 9 Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski
Ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
4. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z.o.o.
Ul. Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszwa
5. a/a.

Wytworzył: Jrzy Lemańczyk (17 maja 2007)
Opublikował: Maciej Pikuła (23 maja 2007, 10:49:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij