Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. wymiaru podatków

UG: 2110.2.2015


WÓJT GMINY JEŻEWO

86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. wymiaru podatkówI. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Podinspektor ds. wymiaru podatków:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie wyższe: finanse i rachunkowość,


Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość procedur postępowania podatkowego i ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 2. Komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,

 3. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek oraz zwolnień, ulg i obniżek w zakresie podatków i opłat.

 3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

 4. Prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych – w podatku rolnym, ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i z tytułu odłogowania gruntów.

 5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.

 6. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.

 7. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis dla przedsiębiorców i rolników.

 8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom i rolnikom.

 9. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.


III. Warunki pracy:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeżewie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

 • na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

 • wymiar czasu pracy - etat,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

IV Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

 2. życiorys (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

 6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

 10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2014r. poz. 1202),

 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,


Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru podatków

w Urzędzie Gminy Jeżewo

w terminie do dnia 24 lutego 2015r.


 • osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 17 lub

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 JeżewoVII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://w.w.w.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Jeżewo, dnia 10 lutego 2015r.Wytworzył: Wójt (10 lutego 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (10 lutego 2015, 11:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij