Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 04 listopada 2016r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej


      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 446), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej powołuje Wójt Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UG: 2110.2.2016                                 Zał. do Zarządzenia Nr49/2016
Wójta Gminy Jeżewo z dn.04.11.2016r.

WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej


I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie ochrony środowiska,


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

2. znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, ochrony przyrody, budownictwa, utrzymania czystości i porządku w gminach, funduszy unijnych oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich właściwego wykorzystania do wykonywania zadań.

3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji,

5. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,

6. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

7. biegła znajomość obsługi komputera, aplikacji informatycznych i urządzeń biurowych,

8. opanowanie i cierpliwość w kontaktach z klientami,

9. dobra organizacja pracy własnej,

10. odpowiedzialność, rzetelność i profesjonalizm w działaniu,

11. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie ochrony środowiska:

1. Wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania i monitorowania zagrożeń środowiska oraz określania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. Sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska i innych dokumentów planistycznych uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa.

3. Sporządzanie raportów i sprawozdawczości z wykonania programów i planów oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

4. Udostępnianie informacji o środowisku.

5. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

6. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozostających w kompetencjach gminy.

7. Podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska.

8. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

9. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencjach organów gminy.

10. Uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzenia programów i projektów proekologicznych.

W zakresie gospodarki wodnej i ściekowej:

1. Wykonywanie obowiązków i realizacja przedsięwzięć dotyczących racjonalnej gospodarki wodnej w zakresie ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

3. Prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji obiektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową we współpracy z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, Gminną Spółką Wodną, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

5. Opracowanie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizacją Planu Aglomeracji w zakresie zadań wynikających z krajowego programu oczyszczania ścieków oraz wynikających z przepisów prawa.

W zakresie porządku i czystości w gminie:

1. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Opracowanie i monitorowanie planów budowy i modernizacji sieci i obiektów kanalizacyjnych.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

W zakresie zaopatrzenia wsi w wodę:

1. Organizacja oraz prowadzenie nadzoru w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych gminnych.

2. Organizowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę.

3. Wydawanie warunków technicznych i zezwoleń oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

4. Opiniowanie projektów hydrogeologicznych.


III. Warunki pracy:

- miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- wyjazdy w teren związane z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy powinna być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,


IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:


     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, np. dyplomu,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej"
w terminie do dnia 15 listopada 2016r.

- osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 17 (w godzinach pracy urzędu) lub

- pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo.


VII. Informacje dodatkowe:


Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.

     O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.Jeżewo, dn. 04.11.2016 r.Wytworzył: Wójt (4 listopada 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (4 listopada 2016, 10:13:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij