Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych

ZARZĄDZENIE Nr 71/2017
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 26 września 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych


      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 446 ze zmianami), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych powołuje Wójt Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UG: 2110.2.2017                               Zał. do Zarządzenia Nr 71/2017
                                       Wójta Gminy Jeżewo z dn. 26.09.2017r.WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych


I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych:

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności drogi i mosty, budownictwo ogólne lub średnie o tym samym profilu,


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego – ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

2. znajomość ustawy: prawo budowlane, o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie przygotowania w zakresie gospodarki komunalnej,

5. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,

6. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

7. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

8. dobra organizacja pracy własnej,

9. odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność i profesjonalizm w działaniu,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie budowy i przebudowy dróg.

2. Prowadzenie ewidencji rejestru dróg gminnych i obiektów mostowych.

3. Przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, umieszczania urządzeń obcych, reklam oraz właściwego oznakowania.

4. Przygotowywanie decyzji i uzgodnień dotyczących dostępności dróg i wjazdów oraz zjazdów do nieruchomości.

5. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg gminnych do określonych kategorii.

6. Wykonywanie obowiązków związanych z trwałym zarządem na drogach gminnych.

7. Opracowanie i kontrola planów i harmonogramów rozwoju, budowy i przebudowy dróg gminnych.

8. Organizacja i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.

9. Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, w szczególności:
- sporządzanie wniosków i aplikacji o przyznanie środków,
- przygotowywanie wniosków o płatność,
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów,
- prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizowanych projektów,

10. Pozyskiwanie informacji o dostępnych programach krajowych oraz unijnych przeznaczonych na rozwój lokalny i regionalny.

11. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych.

12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ogłaszania konkursów na dotacje z budżetu gminy oraz ich rozliczanie.

13. Prowadzenie spraw dotyczących samorządu wsi.

III. Warunki pracy:

- miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- bezpośredni kontakt z interesantami,

- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy powinna być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- wyjazdy w teren związane z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków,

IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, np. dyplomu,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych"
 w terminie do dnia 12 października 2017r.

- osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 16 (w godzinach pracy urzędu)
- pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
 
     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.
     O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.

Jeżewo, dn. 26.09.2017r.

Wytworzył: Wójt (27 września 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (27 września 2017, 09:29:51)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (27 września 2017, 09:49:19)
Zmieniono: korekta stylistyczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 739

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij