ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi w art. 7 ust. 1, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw .

Według Z. Niewiadomskiego zadania własne gminy zamykają się w czterech kategoriach związanych z:

1) infrastrukturą techniczną – np. drogi, wodociągi, unieszkodliwianie odpadów, lokalny transport zbiorowy,
2) infrastrukturą społeczną – np. edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury,
3) porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – np. ochrona przeciwpożarowa,
4) ładem przestrzennym i ekologicznym – np. miejscowe planowanie przestrzenne, zieleń gminna, zadrzewienia .

Odrębną grupę stanowią inne zadania, takie jak: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw .
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumień z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Zadania użyteczności publicznej są to zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane również w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej .

O przekazaniu zadań publicznych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego przesądza przede wszystkim efektywność wykonywania zadań przez administrację samorządową. Wynika to z faktu, iż małe, zintegrowane społeczności najlepiej są w stanie rozeznać się w potrzebach lokalnych również oszczędniej potrafią gospodarować powierzonymi im środkami finansowymi.
Stąd też większość zadań publicznych winna zostać objęta decentralizacją i być wykonywana na szczeblu możliwie najbliższym obywatelowi. Stanowisko takie przyjmuje również ustawodawca, wyrażając je w preambule obowiązującej Konstytucji poprzez zasadę pomocniczości. Nie oznacza to, że istnieje możliwość przekazania do realizacji korporacjom lokalnego społeczeństwa wszystkich zadań publicznych. W gestii państwa bez wątpienia pozostaną wszelkie zadania, które mają znaczenie dla państwa jako całości, mają charakter strategiczny. Wymienić tu można na przykład prowadzenie polityki zagranicznej, monetarnej czy fiskalnej.
Skoro administracja rządowa, jak i samorządowa wykonuje zadania publiczne, stąd kryterium, na którym opiera się podział zadań między państwem a samorządem terytorialnym, stanowi rodzaj interesu publicznego, któremu wykonania zadania ma służyć. W przypadku administracji państwowej ochronie podlegać będzie interes państwa. Natomiast administracja samorządowa w swoich działaniach uwzględniać będzie interes społeczności lokalnej zamieszkującej dane terytorium .

 


Wytworzył: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (29 grudnia 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (29 grudnia 2003, 10:29:56)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (1 września 2005, 16:06:21)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21453

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij