Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA
  · Ochrona środowiska
  · Gospodarka Przestrzenna
 NASZA GMINA
  · Status Gminy
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Ochrona środowiska
  · Organizacje pozarządowe
  · Nazwy miejscowości i ulic
  · Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury Gminy Jeżewo
  · Mapa Gminy - System Informacji Przestrzennej
  · Konsultacje społeczne
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · · Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy
  · · Referat Finansowy
  · · Referat Rolnictwa i Budownictwa
  · · Referat Administracji
  · · Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
  · · Stanowiska samodzielne
  · Rada gminy
  · · Rada Gminy
  · · Komisje
  · · · Informacje o posiedzeniach komisji
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja skarg, wniosków i petycji
  · · · Komisja ds. zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Jeżewo
  · · Regulamin Rady Gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Zaproszenia na sesje Rady Gminy
  · · Transmisje Sesji Rady Gminy
  · · Pełnione dyżury
  · · Wnioski, zapytania i interpelacje radnych
  · Wójt
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Urząd gminy
  · · Regulamin organizacyjny
  · Jednostki organizacyjne
  · · GOK
  · · · Statut GOK
  · · GOPS
  · · · Statut GOPS
  · · · · Regulamin Organizacyjny GOPS
  · · · Pomoc społeczna
  · · Przedszkole Samorządowe
  · · · Statut Przedszkola Samorządowego w Laskowicach
  · · Gminna Przychodnia w Jeżewie
  · · · STATUT
  · · Szkoła Podstawowa w Jeżewie
  · · · Statut Szkoły Podstawowej w Jeżewie
  · · Szkoła Podstawowa w Laskowicach
  · · · Statut Szkoły Podstawowej w Laskowicach
  · · Szkoła Podstawowa w Krąplewicach
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo
  · · Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie
  · Sołectwa
  · · Sołectwo Białe
  · · Sołectwo Belno
  · · Sołectwo Buczek
  · · Sołectwo Ciemniki
  · · Sołectwo Czersk Świecki
  · · Sołectwo Dubielno
  · · Sołectwo Jeżewo
  · · Sołectwo Krąplewice
  · · Sołectwo Laskowice
  · · Sołectwo Osłowo
  · · Sołectwo Pięćmorgi
  · · Sołectwo Piskarki
  · · Sołectwo Taszewskie Pole
  · · Sołectwo Taszewo
  · · Kurendy
  · Filia Wydziału Komunikacji i Dróg
  · Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · Sprawozdania budżetowe
  · Dokumenty RIO
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · Dług publiczny
  · Sprawozdania finansowe
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Zarządzenia Wójta
  · · '2005
  · · '2006
  · · '2007
  · Uchwały
  · Protokoły
  · Raport o stanie Gminy Jeżewo
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Kierowników jednostek organizacyjnych
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Radnych Gminy
  · · 2012
  · · 2013
  · · Na koniec kadencji 2010-2014
  · · Na początek kadencji 2014-2018
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · Na koniec kadencji 2014-2018
  · · Na początek kadencji 2018-2023
  · · 2018
  · · 2019
 PRZETARGI
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Zamówienia publiczne
  · Gospodarka nieruchomościami
  · Zapytania ofertowe
 WOLNE STANOWISKA
  · Otwarte
  · Rozstrzygnięte
 Azbest
 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  · Aktualności
  · Regulaminy
  · Zasady działania Gminnego Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych
  · Deklaracja
  · Harmonogramy
  · Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Odpady rolnicze
 Rewitalizacja Gminy Jeżewo
 Petycje
 Wybory Prezydenta RP '2020
  · Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r.
 Terminy polowań zbiorowych
 Zarządzanie Kryzysowe
  · Ostrzeżenia
 Karty Informacyjne SIOS
 DZIELNICOWI
 PLANY I PROGRAMY
  · Programy
  · Strategia rozwoju
  · · I. WSTĘP
  · · II. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU
  · · III. OTOCZENIE GMINY JEŻEWO W ROKU 2001
  · · IV. GMINA JEŻEWO W ROKU 2001
  · · V. WIZJA ROZWOJU GMINY JEŻEWO
  · · VI. MISJA SAMORZĄDU GMINY JEŻEWO
  · · VII. ZASADY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY
  · · VIII. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 DRUKI DO POBRANIA
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania
  · · Referat Finansowy
  · · · Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
  · · · Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób prawnych
  · · · Podatek od środków transportowych
  · · · Wydawanie zaświadczeń dot. podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
  · · · Ulgi uznaniowe
  · · · Ulgi i zwolnienia ustawowe
  · · · Opłata targowa
  · · · Opłata administracyjna
  · · Referat Rolnictwa i Budownictwa
  · · · Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  · · · Rozgraniczenie nieruchomości
  · · · Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  · · · Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych
  · · · Oddanie gruntu w dzierżawę
  · · · Decyzja o warunkach zabudowy
  · · · Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  · · · Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
  · · Referat Administracji
  · · · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Wydanie dowodu osobistego
  · · · Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  · · · Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego ponad 2 miesiące
  · · · Akt zgonu
  · · · Zgłoszenie urodzenia noworodka
  · · · Zawarcie małżeństwa cywilnego
  · · · Małżeństwo wyznaniowe - wydanie zaświadczenia
  · · · Zdolność prawna do zawarcia związku za granicą - wydanie zaświadczenia
  · · · Transkrypcja
  · · · Odpisy aktów stanu cywilnego
  · · · Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  · · · Uznanie dziecka przez ojca
  · Rejestry i ewidencje
  · Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
  · · Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Zasiłek pielęgnacyjny
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Świadczenie pielęgnacyjne
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Specjalny zasiłek opiekuńczy
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Jednorazowa zapomoga z tytuły urodzenia dziecka
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Zasiłek dla opiekuna
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Rodzina 500+
  · · Nowy Okres zasiłkowy
  · · Świadczenia rodzicielskie
  · · · Osoby uprawnione do świadczenia
  · · · Wymagane dokumenty
  · · · Miejsce złożenia dokumentów
  · · · Termin i sposób załatwienia
  · · · Wypłata świadczeń
  · · · Dodatkowe informacje
  · · · Dokumenty do pobrania
  · · Dobry start
  · Podatki i opłaty lokalne
  · · Podatek od nieruchomości
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Podatek rolny
  · · Opłata administracyjna z tyt. wydania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  · · Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  · · Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych
  · · Opłata targowa
  · · Opłata za wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
  · · Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  · Karta Dużej Rodziny
  · Gminny Zespół Interdyscyplinarny
  · Młodociani pracownicy
 PORADY PRAWNE
 GOPS
  · Zapytania ofertowe
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
  · Podprogram 2017
  · Podprogram 2018
  · Podprogram 2019
 Ochrona danych osobowych
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 Powszechny Spis Rolny 2020