Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2020

 
Od miesiąca grudnia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

 
Realizacja Podprogramu 2020 odbywać się będzie w okresie od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Oprócz wydawania żywności będą prowadzone działania towarzyszące mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kryteria, które muszą spełniać osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej

Odbiorcy ostateczni artykułów spożywczych dostarczanych w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, który mówi, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza   w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%):

1542,20 zł dla osoby samotnej,
1161,60 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem koniecznym do objęcia wsparciem jest uzyskanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie „Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Po wystawienie skierowania można zgłaszać się do GOPS w Jeżewie, ul. Główna 10  (dawny posterunek policji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja o terminie wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących lub ewentualnej jego zmianie umieszczona będzie każdorazowo na stronie internetowej www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz tablicach informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020 prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Wydawane będą paczki żywnościowe w skład których jednorazowo wchodzić będą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, przy czym zestaw artykułów spożywczych dla 1 osoby w całym Podprogramie 2020 obejmuje:

1) Artykuły skrobiowe:
-       makaron jajeczny 5 kg,
-       płatki owsiane 1 kg,
-       ryż biały 2 kg,
-       herbatniki maślane 0,4 kg,
-       kasza jęczmienna 1,5 kg,     
2) Artykuły mleczne:
-      mleko UHT 7 l,
-      ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,
3) Artykuły warzywne i owocowe:
-       groszek z marchewką 3,2 kg,
-       koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
-       buraczki wiórki 1,4 kg,
-       powidła śliwkowe 1,5 kg,
-       mus jabłkowy 1,44 kg,
4)Artykuły mięsne:
-       filet z makreli w oleju 1,19 kg,
-       szynka drobiowa 2,4 kg,
-       szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
-       pasztet wieprzowy 0,32 kg.
5) Cukier:
-       cukier biały 4 kg,
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,5 kg.
6) Tłuszcze:
-       olej rzepakowy 4 l.
7) Dania gotowe:
-       fasolka bpo bretońsku 1,5 kg.

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, siedziba ośrodka ul. Główna 10, 86-131 Jeżewo, (dawny posterunek policji), tel. 525228154 oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy lub do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Opolska (3 grudnia 2020)
Opublikował: Emil Brzozowski (3 grudnia 2020, 14:25:24)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (23 grudnia 2020, 10:14:29)
Zmieniono: przeniesienie do odpowiedniego działu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3595