Ewidencja Działalności Gospodarczej

 • Wniosek o wpis do CEIDG (333kB) pdf
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. (55kB) jpg

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1/odpis z rejestru przedsiębiorców (lub kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie dłużej niż do 31.12.2003 r.),

  2/kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON,

  3/kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

  4/zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości,

  5/oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,

  6/urzędowo potweirdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniające warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,

  7/kserokopię świadectwa kwalifikacji,

  8/kserokopię prawa jazdy,

  9/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie transportu drogowego taksówką, przy czym przerwa w wykonywaniu tego transportu nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (431kB) pdf
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (416kB) pdf


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę:


Do w/w wniosków należy dołączyć następujące dokumenty:

1/ dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2/ pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3/ decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

metryczka


Wytworzył: Ewa Knoff (4 sierpnia 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (4 sierpnia 2004, 10:49:08)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (17 czerwca 2019, 12:07:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9762