Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo

UG: 2110.1.2015


WÓJT GMINY JEŻEWO

86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowejI. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Podinspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie wyższe: ekonomia,


Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:

  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

  • ustawy z dnia 14 stycznia 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  • przepisów instrukcji kancelaryjnej,

  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 2. Komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,

 3. Umiejętność pracy w zespole.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego, a w szczególności:

  • przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów,

  • ogłaszanie przetargów,

  • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,

  • udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji,

  • sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne,

 1. Dokonywanie zamówień z wolnej ręki zlecanych przez Wójta Gminy.

 2. Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

 4. Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie „zapytania o cenę” i z „wolnej ręki” oraz postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Referatu księgowości.

 6. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 7. Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

 9. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

 10. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie gminy, a w szczególności:

  • przygotowywanie umów najmu,

  • aktualizacja stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą,

  • aktualizacja opłat eksploatacyjnych,

  12. Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań komunalnych.

  13. Kompletowanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych.

III. Warunki pracy:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze budynku Urzędu Gminy w Jeżewie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

 • na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

 • wymiar czasu pracy - etat,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

IV Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

 2. życiorys (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

 6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2014r. poz. 1202),

 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,


Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

w Urzędzie Gminy Jeżewo”

w terminie do dnia 21 stycznia 2015r.


 • osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 17 lub

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 JeżewoVII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://w.w.w.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Jeżewo, dnia 09 stycznia 2015r.metryczka


Wytworzył: Wójt (9 stycznia 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (19 listopada 2014, 09:00:13)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (9 stycznia 2015, 14:48:41)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5393