Konkurs na wolne stanowisko Asystenta rodziny.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Asystent rodziny  

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo.

2. Przewidywany okres zatrudnienia:
od 02.03. 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie, praca asystenta będzie wykonywana w zależności od potrzeb także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

4. Wymagania podstawowe:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe (min. licencjat) na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
b) lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608 z dnia 20 grudnia 2011r. z późn. zm.) i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2) nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
6) ma poczucie odpowiedzialności;
7) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) prawo jazdy kat. B i dysponuje samochodem osobowym.

5. Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista,
2) nieposzlakowana opinia,
3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
4) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
5) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9) kreatywność, odporność na stres,
10) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, 11) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.


6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

7. Wymagane dokumenty:

1) aktualne CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”
6) podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści:
„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
8) podpisane oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
 
UWAGA !!! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 
8. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie i dokonanie wyboru pracownika.

9. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”, w terminie do dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) do godz. 12:00.

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl/

Lista kandydatów spełniających warunki formalne (512kB) pdf


Informacja o wynikach naboru (337kB) pdf

metryczka


Wytworzył: GOPS (5 lutego 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (5 lutego 2015, 08:28:07)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czarnecki (20 lutego 2015, 14:55:30)
Zmieniono: informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1826