NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEŻEWIE

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiaru czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia : kwiecień 2016 rok

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

1. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie;

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3)     wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 163 ze zmianami) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a.     posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b.     ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c.     do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

·       pedagogika,

·       pedagogika specjalna,

·       politologia,

·       polityka społeczna,

·       psychologia,

·       socjologia,

·       nauki o rodzinie,

d.     lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego

·       otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

·       otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

·       przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

·       przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

4)     znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do spraw pomocy społecznej.

5)     biegła znajomość obsługi komputera( Microsoft Office, środowisko Windows).

6 ) mile widziane prawo jazdy kat.B oraz własny środek komunikacji

Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika  socjalnego znajdują się na stronie:  www. mpips. gov.pl, w  zakładce „pomoc społeczna”,  ”interpretacje wybranych przepisów”.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

2)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)     umiejętność skutecznego komunikowania się,

4)     umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

5)     umiejętność pracy zespołowej,

6)     umiejętność organizowania pracy własnej,

7)     samodzielność,

8)     zaangażowanie,

9)     dyspozycyjność oraz możliwość swobodnego poruszania się na terenie Gminy Jeżewo

10) wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     prowadzenie pracy socjalnej w środowisku

2)     dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3)     współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie  pomocy społecznej

4)     rozpatrywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej

5)     przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji

6)     analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji  środków

7)     weryfikacja pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej

8)     prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw i realizacją zaplanowanych zadań

9)     wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego

10) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

7. Wymagane dokumenty:


1) aktualne CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”
6) podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – pracownik socjalny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści:
„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny”,
8) podpisane oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
 

UWAGA !!! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 
8. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie i dokonanie wyboru pracownika.

9. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”, w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) do godz. 13:00.

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl/


Jeżewo, dn. 16.02.2016 r.

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS (16 lutego 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (16 lutego 2016, 11:38:29)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (18 lutego 2016, 08:10:54)
Zmieniono: korekta pisowni

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225