Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: SEKRETARZ GMINY

UG: 2110.1.2016

WÓJT GMINY JEŻEWO
 86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:
SEKRETARZ GMINYI. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Sekretarz Gminy:

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


4. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,


5. co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2016r. poz. 902), w tym co najmniej sześcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,


6. nieposzlakowana opinia,


7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,


8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,


9. bezpartyjność i apolityczność,


10. znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw z nim związanych


Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

2. wysoka kultura osobista,


3. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,


4. sumienność, rzetelność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. nadzór pod względem merytorycznym nad opracowaniem projektów: Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, aktów prawnych organów gminy, a także przygotowaniem dokumentów przez pracowników urzędu, opracowywanie zakresów czynności dla pracowników oraz konsultowanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

2. nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej przez pracowników urzędu,


3. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr, dokonywanie kontroli wykonywania zadań przez pracowników urzędu wynikających z ich zakresów obowiązków,


4. nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,


5. podejmowanie działań organizacyjno-technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu,


6. przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienie pracy urzędu,

7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami europarlamentarnymi, parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi, sołeckimi i referendami oraz spisami powszechnymi,


8. koordynacja wykonywania zadań w zakresie obsługi organów gminy, zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady sesji i komisji rady,


9. nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw – jednostek pomocniczych gminy,


10. nadzór nad prowadzeniem centralnego rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków przez wójta i pracowników urzędu,


11. udział w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,


12. nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,

13. nadzorowanie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie gminy,III. Warunki pracy:

- miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo
   ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,


- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,


- pełny wymiar czasu pracy,


- praca administracyjno-biurowa wykonywana w urzędzie

   połączona z wyjazdami służbowymi,

- stanowisko pracy z dostępem do komputera,


- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,IV. Informacja i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.


V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),


3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,


4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, np. dyplomu,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,


7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),


8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,


9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,


11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


12. oświadczenie kandydata o braku przynależności do partii politycznej,


13. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 168).


Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy" w terminie do dnia 17 października 2016r.

-osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 17 (w godzinach pracy urzędu) lub

-pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ,
ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo

Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy w Jeżewie. Oferty, które wpłyną do urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.


VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
        

          Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.

       
          O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
        
          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.Jeżewo, dn. 05 października 2016r.


metryczka


Wytworzył: Wójt (5 października 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (5 października 2016, 07:56:03)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (6 października 2016, 08:21:03)
Zmieniono: korekta wymagań stażu pracy dla kandydata - pkt.5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225