Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Urzędzie Gminy Jeżewo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 17 stycznia 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Urzędzie Gminy Jeżewo


      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 446), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Urzędzie Gminy Jeżewo.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko referenta powołuje Wójt Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UG: 2110.1.2017                                         Zał. do Zarządzenia Nr 3/2017                                                        Wójta Gminy Jeżewo z dn.17.01.2017r.


WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 referent w Urzędzie Gminy JeżewoI. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referenta:

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego – ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

2. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o dodatkach mieszkaniowych, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ustaw,

3. znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych,

4. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5. posiadanie minimum dwuletniego okresu zatrudnienia,

6. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,

8. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

9. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

10. dobra organizacja pracy własnej,

11. odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność i profesjonalizm w działaniu,


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku.

2. Prowadzenie operacji kasowych: przyjmowanie wpłat dokonywanie wypłat

3. Wystawianie dowodów wpłat.

4. Sporządzanie raportów kasowych.

5. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

6. Zaopatrzenie w czeki, kwitariusze i inne druki.

7. Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.

8. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego oraz wystawianie decyzji.

9. Współdziałanie z Placówką Terenową KRUS w Świeciu w sprawach świadczeń dla rolników.

10. Archiwizacja dokumentów z zakresu stanowiska pracy.


III. Warunki pracy:

- miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- bezpośredni kontakt z interesantami,

- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy powinna być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,


IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, np. dyplomu,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent"
w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.

- osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 17 (w godzinach pracy urzędu) lub

- pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo.


VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.

     O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.


Jeżewo, dn. 17.01.2017r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (17 stycznia 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (17 stycznia 2017, 13:41:12)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (17 stycznia 2017, 14:02:45)
Zmieniono: korekta stylistyczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1662