Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 95/2017
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji


      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2017r. Poz. 1875 ze zmianami), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji powołuje Wójt Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UG: 2110.3.2017                                                      Zał. do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dn. 29.11.2017r.


WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji


Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

7. minimum cztery lata stażu na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego,


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 stycznia 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiany kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

3. Komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność i profesjonalizm w działaniu.

4. Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole.

5. Dobra organizacja pracy własnej,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

- przygotowanie dokumentów celem ogłoszenia przetargów,
- ogłaszanie przetargów,
- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji,
- dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
- udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji,
- sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne,

2. Dokonywanie zamówień z wolnej ręki zlecanych przez Wójta Gminy.

3. Prowadzenie rejestru postępowań udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

5. Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie „zapytania o cenę” i z „wolnej ręki” oraz postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do referatu finansów,

7. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
 
10. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

11. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie gminy, a w szczególności: przygotowywanie umów najmu, aktualizacja stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą, aktualizacja opłat eksploatacyjnych,

12. Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań komunalnych.

13. Kompletowanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych.

14. Prowadzenie spraw w zakresie urządzeń oświetlenia ulicznego.

15. Zgłaszanie napraw gwarancyjnych opraw oświetleniowych drogowych,

16. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie budowy i przebudowy dróg.

17. Prowadzenie ewidencji rejestru dróg gminnych i obiektów mostowych.

18. Przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, umieszczania urządzeń obcych, reklam oraz właściwego oznakowania.

19. Przygotowywanie decyzji i uzgodnień dotyczących dostępności dróg i wjazdów oraz zjazdów do nieruchomości.

20. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg gminnych do określonych kategorii.

21. Wykonywanie obowiązków związanych z trwałym zarządem na drogach gminnych.

22. Opracowanie i kontrola planów i harmonogramów rozwoju, budowy i przebudowy dróg gminnych.

23. Organizacja i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.

24. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych, prac remontowych i modernizacyjnych.

25. Nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji gminnych, prac remontowych i modernizacyjnych realizowanych za środków budżetu gminy oraz funduszy zewnętrznych.

III. Warunki pracy:

- miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku,

- praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- bezpośredni kontakt z interesantami,

- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy powinna być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- wyjazdy w teren związane z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków,

IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
 
1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, np. dyplomu,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:


„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji
w terminie do dnia 14 grudnia 2017r.

- osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 16 (w godzinach pracy urzędu)
- pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo.

VII. Informacje dodatkowe:

      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.
     O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.

Jeżewo, dn. 29.11.2017r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (29 listopada 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (29 listopada 2017, 10:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877