Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w Urzędzie Gminy Jeżewo


ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa  w Urzędzie Gminy Jeżewo
 
 
         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2017r. Poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 902 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa  w Urzędzie Gminy Jeżewo.
 
§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa powołuje Wójt Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

RA. 2110.2.2018                                          Zał. do Zarządzenia Nr 21/2018
                                                                      Wójta Gminy Jeżewo z dn. 11.04.2018r.
 
 
 
WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze:
Referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa
w Urzędzie Gminy Jeżewo
 
I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Referenta do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa:
 
Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie średnie - preferowane budowlane lub pokrewne,

7. minimum dwuletni staż pracy na stanowisku administracyjno biurowym,
 
Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego – ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

2. znajomość ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; prawo budowlane; o gospodarce nieruchomościami; o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiany Kodeksu cywilnego; o ochronie danych osobowych; Kodeks cywilny; Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,

4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

5. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

6. dobra organizacja pracy własnej,

7. odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia oraz profesjonalizm w działaniu,
         
8. posiadanie prawa jazdy kat. B,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie gminy, a w szczególności:
▪ przygotowywanie umów najmu,
▪ aktualizacja stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą,
▪ aktualizacja opłat eksploatacyjnych,

2. Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań komunalnych.

3. Kompletowanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych.

4. Nadzór nad stanem technicznym i wyposażeniem technicznym i p.poż. świetlic wiejskich.

5. Prowadzenie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym o wydanie warunków zabudowy.

6. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Współpraca z innymi gminami w zakresie liniowych inwestycji obejmujących teren więcej niż jednej gminy.

9. Udzielanie pomocy i doradztwo w zakresie budownictwa mieszkańcom gminy.

10. Sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Wykonywanie jego zadań oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

11. Realizacja planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – analiza aktualności planu.

12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii.

13. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

14. Współpraca z właściwymi zarządcami dróg przy ustalaniu lokalizacji inwestycji liniowych.

15. Uczestnictwo w procedurze przygotowania kubaturowych inwestycji gminnych.

16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

17. Archiwizacja dokumentacji z zakresu stanowiska pracy.
           
III. Warunki pracy:

– miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– wymiar czasu pracy: pełny etat,

– stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

– praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

– bezpośredni kontakt z interesantami,

– wyjazdy w teren związane z realizacją zadań wynikajacych z zakresu obowiązków,

– zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy zostanie skierowana  do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
 
IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.
      
V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,
 
Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.
 
Ponadto wymaga się, aby wszystkie składane dokumenty były osobiście podpisane przez kandydata.
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:
        
        „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze:
           Referent do spraw  gospodarki mieszkaniowej i budownictwa”
       
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
 
–  osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 16 (w godzinach pracy urzędu)
–   pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jeżewo
        
VII. Informacje dodatkowe:

       Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami lub test sprawdzający.
       Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.
       O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.
      
 
Jeżewo, dn. 11.04.2018.

metryczka


Wytworzył: Wójt (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (12 kwietnia 2018, 12:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782