Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo


ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 10 maja 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo
 
 
         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2017r. Poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 902 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ogłasza się ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo.
 
§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta do spraw księgowości budżetowej powołuje Wójt Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
RA. 2110.3.2018                                     Zał. do Zarządzenia Nr 34/2018
                                                   Wójta Gminy Jeżewo z dn. 10.05.2018r.
 
 
 
WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza ponowny nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze:
Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo

 
 
I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Referenta do spraw księgowości budżetowej:
 
Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie średnie – preferowane ekonomiczne,

7. minimum trzyletni staż pracy w księgowości w okresie ostatnich dziesięciu lat,
 
Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego – ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,
        
2. znajomość zasad księgowości budżetowej i klasyfikacji budżetowej,
 
3. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych  do ustaw,

4. znajomość przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

5. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
       
6. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
      
7. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
        
8. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
         
9. dobra organizacja pracy własnej,

10. odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność, rzetelność, umiejętność       
analitycznego myślenia oraz profesjonalizm w działaniu,
      
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych.
 
2. Rozliczanie i księgowanie środków trwałych oraz wydatków inwestycyjnych.

3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych.

4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

6. Wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.

7. Archiwizacja dokumentów z zakresu stanowiska pracy.
           
III. Warunki pracy:

– miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– wymiar czasu pracy: pełny etat,

– stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

– praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

– zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy zostanie skierowana  do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
 
IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
        
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż  6%.
      
V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,
 
Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.
 
Ponadto wymaga się, aby wszystkie składane dokumenty były osobiście podpisane przez kandydata.
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
      
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:
        
       „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw ksiegowości budżetowej”
         w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018r.

 
–        osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 16 (w godzinach pracy urzędu)

–        pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jeżewo
        
VII. Informacje dodatkowe:

         Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami lub test sprawdzający.
         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.
         O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.
        
Jeżewo, dn. 10.05.2018r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (10 maja 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (10 maja 2018, 11:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898