Informacja przypominająca o obowiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych a produkujących odpady.

INFORMACJA


Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych maja obowiązek okazania w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. nr 7 stosownej umowy zawartej z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jeżewo – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.bip.ug-jezewo.lo.pl.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: placówki usługowe, sklepy, lokale gastronomiczne, biura, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne (letniskowe), obiekty użyteczności publicznej.

Urząd Gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli z prawidłowości realizacji gospodarki odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych.


USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINACH (Dz.U. 2016 poz. 250)

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Art. 5. ust. 1. 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
Art. 4a. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,
2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 - kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.


metryczka


Wytworzył: Wójt (16 maja 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (16 maja 2016, 11:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882