Deklaracja

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Jeżewo deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo lub dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Deklaracja do pobrania (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt (6 września 2013)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 września 2013, 13:20:45)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (26 sierpnia 2020, 09:49:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5285