Nabór wniosków o dotację na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2018 roku


      Informujemy, że w miesiącu marcu br. Gmina Jeżewo zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

1.Termin składania kompletnych wniosków przez zainteresowanych 23 luty 2018 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, pokój nr 18

3. Wysokość dofinansowania - Środki na dofinansowanie będą pochodziły w 70 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , natomiast w 30 % z budżetu gminy.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 30 000 zł.

4. Podmioty mogące pozyskać dotację.
Do dofinansowania poprzez jednostkę samorządu terytorialnego mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach,  których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Przebieg zadania w zarysie:

• składanie wniosków do Urzędu Gminy w Jeżewie przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 23 lutego 2018 r.
• weryfikacja wniosków,
• złożenie zbiorczego wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
• udzielenie Gminie promesy dotacji przez Fundusz,
• wyłonienie przez Gminę wykonawcy robót i usług na poszczególnych nieruchomościach,
• uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości,
• podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a Funduszem oraz pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi,
• przeprowadzenie zadania przez wykonawcę ( orientacyjny termin realizacji zadania: czerwiec – październik 2018 r. )
• rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

• Wniosek o przyznanie dotacji- Druk do pobrania (290kB) pdf

• Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Druk do pobrania (65kB) pdf

• Informacja o wyrobach zawierających azbest - Druk do pobrania (34kB) pdf

• Oświadczenie – w przypadku osób które demontują azbest we własnym zakresie i ubiegają się o dofinansowanie transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - Druk do pobrania (162kB) pdf

• W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest:
Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego

• W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – Druk do pobrania (171kB) pdf

• Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie - Druk do pobrania (166kB) pdf

• Oświadczenie, że dotacja stanowi pomoc publiczną de minimis / de minimis w rolnictwie*, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz.1808 ze zm.) - Druk do pobrania (180kB) pdf

• Wszystkie zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców Druk do pobrania (146kB) pdf

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników Druk do pobrania (367kB) pdf


Wnioski są również dostępne w Urzędzie Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo (pokój nr 18).
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Emila Brzozowskiego pod nr telefonu 52 33 078 17

metryczka


Wytworzył: Wójt (23 stycznia 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (23 stycznia 2018, 14:05:20)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (24 stycznia 2018, 10:10:37)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407