Nabór wniosków o dotację na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

        W związku z pozyskaniem przez Gminę Jeżewo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zachęca się właścicieli nieruchomości, którzy planują w okresie do 31.09.2020 r. wymienić pokrycia dachowe zawierające azbest do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jeżewo (pokój nr 8 lub w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r.   

            Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, w pokoju nr 8 oraz na stronie internetowej www.bip.ug-jezewo.lo.pl w zakładce Azbest.

        Wnioski można składać na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych lub wyłącznie na transport i unieszkodliwienie azbestu (jeśli demontażu dokonano we własnym zakresie przez uprawnioną firmę).
            
Złóż wniosek do Urzędu Gminy Jeżewo o włączenie do Projektu utylizacji azbestu i oszczędzaj pieniądze. Za darmo zostanie usunięty azbest z Twojej nieruchomości.
 
DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:
 
1. 1. Wniosek o przyznanie dotacji (285kB) pdf
2. 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (70kB) pdf
3. 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest (39kB) pdf
4. 4. Oświadczenie – w przypadku osób które demontują azbest we własnym zakresie i ubiegają się o dofinansowanie transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbes (46kB) pdf
5. 5. Oświadczenie - zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (170kB) pdf
6. 6. Oświadczenie, że dotacja nie stanowi pomocy publicznej lub pomocy de minimis (48kB) pdf
7. 7. Oświadczenie o pomocy de minimis (180kB) pdf
8. 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców (146kB) pdf
9. 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników (367kB) pdf
 
W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, należy dołączyć do wniosku kopię zgłoszenia robót budowlanych/budowy nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu.
 
Pamiętaj: Po usunięciu azbestu z nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt, właściciele są zobowiązani dostarczyć do Urzędu Gminy Jeżewo, pok. nr 8 informację o usunięciu azbestu wraz z dołączoną kartą przekazania odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, która będzie podstawą do wykreślenia z Bazy Azbestowej prowadzonej przy Ministerstwie Rozwoju. (Do Bazy Azbestowej po przeprowadzonej inwentaryzacji w 2013 r. zostały przekazane informacje odnośnie ilości wyrobów zawierających azbest na poszczególnych nieruchomościach – obowiązek usunięcia azbestu w terminie do 31 grudnia 2032 r.)

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Król (15 stycznia 2020)
Opublikował: Emil Brzozowski (15 stycznia 2020, 13:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253