Zarządzenie Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Jeżewo.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Jeżewo.

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 uchwały  Nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo, zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2014 r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Jeżewo. Przedmiotem konsultacji jest projekt wzorcowego statutu stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw na temat proponowanych zmian w statutach.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym zał. Nr 2 do zarządzenia, składanym osobiście  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo oraz przesłany w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres:  bok@ug-jezewo.lo.pl z dopiskiem: „Konsultacje – Statuty sołectw”.

§ 4. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Mieczysław Pikuła

metryczka


Wytworzył: Wójt (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Maciej Pikuła (29 kwietnia 2014, 13:37:31)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (29 kwietnia 2014, 14:59:58)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1398