Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Jeżewo, 08.06.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 6 pkt. 1 i 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) i uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo, ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 położonego w budynku przy ulicy Czerskiej 4 w Jeżewie.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2015 r. o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Jeżewo – pokój nr 13.


1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość lokalowa położona jest w miejscowości Jeżewo i stanowi lokal mieszkalny oznaczony nr 4 położony w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Czerskiej 4. Budynek posadowiony jest na działce ozn. nr ewid. 101/8 ujawnionej w KW nr BY1S/00057106/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu. Udział w gruncie dla lokalu mieszkalnego nr 4 w działce ozn. nr ewid. 101/8 wynosi 3743/29313. Nieruchomość wpisana jest do ewidencji zabytków województwa kujawsko - pomorskiego. Nieruchomość nie jest objęta hipoteką.

2. Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 4 wynosi 37,43 m2. Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 101/8 wynosi 1021 m2.

3. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na parterze budynku i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal powstał z adaptacji części pomieszczeń byłego lokalu użytkowego wykorzystywanego na potrzeby urzędu pocztowego. Wykończenie wewnętrzne lokalu:
 • ściany – pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, malowane oraz tapetowane,
 • wc – okładziny ścian z płytek ceramicznych starego typu.
 • stolarka okienna – drewniana skrzynkowa w stanie do wymiany,
 • stolarka drzwiowa – płycinowa i drewniana,
 • posadzki – betonowe, pokryte wykładziną pcv lub płytki ceramiczne starego typu.
Lokal o podstawowym stanie techniczno-użytkowym. Instalacje: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie – zdalaczynne. Powierzchnia przynależna – brak. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Rok budowy datuje się na początek XX wieku. Z dostępnych źródeł wynika, że w 1915 r. budynek stanowił plebanię parafii ewangelickiej. Następnie przez lata wykorzystywany był jako budynek służby zdrowia (Przychodnia Gminna). Aktualnie pełni funkcję mieszkalno-użytkową. Na parterze budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne i lokal użytkowy, na poddaszu znajduje się jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym skupiającym trzy lokale mieszkalne, lokal użytkowy (Urząd Pocztowy), pomieszczenie lokalnej kotłowni oraz pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 (piwnice). Nieruchomość zagospodarowana, posiada wykonane parkingi przed budynkiem, dojścia z płyt chodnikowych, drobne nasadzenia w postaci drzew ozdobnych oraz trawnika. Teren częściowo ogrodzony i oświetlony. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Czerskiej, drogi o nawierzchni asfaltowej. Dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media w postaci energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dostarczanej z lokalnej kotłowni mieszczącej się w budynku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, budynki użyteczności publicznej oraz lokalne sklepy. Rozwiązania elementów konstrukcyjnych budynku:
 • fundamenty – z kamienia i cegły, ściany zewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej,
 • ściany działowe – cegła pełna,
 • strop – nad piwnicą ceramiczny typu Kleina, nad parterem drewniany,
 • kominy – przewody wentylacyjne i spalinowe z cegły ceramicznej pełnej,
 • dach – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, kryty eternitem,
 • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej, powlekanej.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy: Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/8 położonej w Jeżewie stanowi – tereny zabudowy wsi, strefa ochrony konserwatorskiej „B”. Działka ozn. symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Nieruchomość wpisana jest do ewidencji zabytków województwa kujawsko - pomorskiego.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem po dokonaniu sprzedaży i zawarciu aktu notarialnego.

6. Cena nieruchomości: Wartość nieruchomości została określona w operatach szacunkowych. Cena wywoławcza została określona na kwotę 41.170 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych)
Cena zawiera:
wartość lokalu mieszkalnego nr 4 – 37.350 zł
wartość udziału w gruncie działki nr 101/8 – 3.820 zł
W związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie przetargowym - cena nieruchomości zostanie określona ostatecznie w przetargu ustnym nieograniczonym.
Wysokość postąpienia zgodnie z §14 ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów zostanie ustalona przez uczestników przetargu, przy założeniu, iż nie może ona być niższa jak 1% ceny wywoławczej.

7. Terminy wnoszenia opłat: Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 96 8173 0005 2003 0000 2785 0004, w terminie do 1 lipca 2015 r. /włącznie/. Wadium uprawiające do uczestnictwa w przetargu zostało ustalone w wysokości 2.100 zł (5,1% od ceny wywoławczej). Wadium wpłacone przez ustalonego w drodze przetargu kandydata na nabywcę – zostaje wliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałą część wartości nieruchomości ustalonej w drodze przetargu należy wpłacić do dnia zawarcia aktu notarialnego.

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Przedmiotowa nieruchomość sprzedawana jest na własność wraz z gruntem. Wójt Gminy Jeżewo oświadcza, że podlegająca sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań. Wójt Gminy informuje, że sprzedawany lokal podłączony jest do kotłowni należącej do Gminy Jeżewo, a znajdującej się w budynku. Kupujący będzie zobowiązany do ponoszenia opłat w oparciu o obowiązujące stawki za dostarczaną energię cieplną.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (spisania aktu notarialnego) w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
Organizator przetargu (Wójt Gminy Jeżewo) może bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżewo na tablicach ogłoszeń w sołectwach na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt (8 czerwca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (4 sierpnia 2014, 11:41:52)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (8 czerwca 2015, 11:36:49)
Zmieniono: Przetarg z dnia 8.06.2015r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1076