Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 Osłowo 16

Jeżewo, 15.07.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 pkt. 1 i 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) i uchwałę Nr IX/51/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo, ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Osłowie 16 oznaczonego nr 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2015 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Jeżewo – pokój nr 13.

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość lokalowa położona jest w miejscowości Osłowo w budynku mieszkalnym nr 16 i stanowi lokal mieszkalny oznaczony nr 2. Udział w gruncie działki na której budynek jest posadowiony, ozn. nr ewid. 108/11, dla lokalu mieszkalnego nr 2 wynosi 5338/21336. Z lokalem sprzedawana jest działka ozn. nr ewid. 108/12 oraz 50% udziałów działki ozn. nr ewid. 108/8, która stanowi drogę dojazdową do budynku mieszkalnego. Powyższe nieruchomości zapisane zostały w KW nr BY1S/00040247/8 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.

2. Powierzchnia nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 wynosi 53,38 m2
Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 108/11 wynosi 284 m2
Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 108/12 wynosi 247 m2
Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 108/8 wynosi 597 m2

3. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i komórki. Lokal nie posiada łazienki, wc – suche. Wykończenie wewnętrzne lokalu:
 • ściany – pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, malowane,
 • stolarka okienna – drewniana zespolona,
 • stolarka drzwiowa – płycinowa i drewniana,
 • posadzki – betonowe, pokryte wykładziną pcv.
Lokal w stanie do kapitalnego remontu. Instalacje: energetyczna, wodociągowa. Brak kanalizacji. Ogrzewanie piece kaflowe. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. W budynku mieszczą się dwa lokale mieszkalne i lokal użytkowy – świetlica wiejska. Położenie przy drodze o nawierzchni gruntowej, w odległości ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 239 biegnącą przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem. Teren częściowo ogrodzony płotem wykonanym z siatki drucianej mocowanej do kształtowników stalowych. Najbliższe sąsiedztwo stanowi teren ochotniczej straży pożarnej, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza wsi oraz tereny uprawiane rolniczo. Rozwiązania elementów konstrukcyjnych budynku:
 • fundamenty – z kamienia i cegły,
 • ściany zewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej i cegły wapiennej,
 • ściany działowe – cegła pełna, strop – drewniany,
 • kominy – przewody wentylacyjne i spalinowe z cegły ceramicznej pełnej,
 • dach – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, kryty eternitem,
 • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej, powlekanej,
 • instalacje – wodna i elektryczna,
 • brak kanalizacji,
 • ogrzewanie piece kaflowe.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:
Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo tereny działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 108/11, 108/8, 108/12 położone są w strefie B1B – rolniczo-osadniczej, w terenach wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem po dokonaniu sprzedaży i zawarciu aktu notarialnego.

6. Cena nieruchomości: Wartość nieruchomości została określona w operatach szacunkowych. Cena wywoławcza została określona na kwotę 52.235 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych)

Cena zawiera:
 • wartość lokalu mieszkalnego nr 2 – 44.420 zł,
 • wartość udziału w gruncie działki nr 108/11 – 900 zł,
 • wartość działki nr 108/12 – 3.130 zł,
 • 50% wartości działki nr 108/12 – 3.785 zł.

W związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie przetargowym - cena nieruchomości zostanie określona ostatecznie w przetargu ustnym nieograniczonym.

Wysokość postąpienia zgodnie z §14 ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów zostanie ustalona przez uczestników przetargu, przy założeniu, iż nie może ona być niższa jak 1% ceny wywoławczej.

7. Terminy wnoszenia opłat: Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 96 8173 0005 2003 0000 2785 0004, w terminie do 20 sierpnia 2015 r. /włącznie/. Wadium uprawiające do uczestnictwa w przetargu zostało ustalone w wysokości 2.700 zł (5,17% od ceny wywoławczej). Wadium wpłacone przez ustalonego w drodze przetargu kandydata na nabywcę – zostaje wliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałą część wartości nieruchomości ustalonej w drodze przetargu należy wpłacić do dnia zawarcia aktu notarialnego.

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Przedmiotowa nieruchomość sprzedawana jest na własność wraz z gruntem. Wójt Gminy Jeżewo oświadcza, że podlegająca sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (spisania aktu notarialnego) w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu (Wójt Gminy Jeżewo) może bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżewo na tablicach ogłoszeń w sołectwach na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt (15 lipca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (15 lipca 2015, 09:19:37)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (15 lipca 2015, 09:27:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438