Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Osłowie 33 oznaczonego nr 3

Jeżewo, 11.08.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 pkt. 1 i 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) i uchwałę Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo, ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Osłowie 33 oznaczonego nr 3.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jeżewo – pokój nr 13.
 
1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość lokalowa usytuowana jest w miejscowości Osłowo w budynku nr 33 i stanowi lokal mieszkalny oznaczony nr 3 łącznie z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem we współwłasności gruntu działki na której budynek jest posadowiony, ozn. nr ewid. 197. Powyższe nieruchomości zapisane zostały w KW nr BY1S/00052852/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.
2. Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 wynosi 31,46 m2. Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 197 wynosi 1648 m2.
3. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku (poddaszu) i składa się z jednego pokoju, kuchni i przedpokoju. Brak łazienki. Wc – suche. Wykończenie wewnętrzne lokalu: ściany – pokryte tynkiem cementowo – wapiennym, malowane, stolarka okienna – drewniana zespolona, wypaczona i nieszczelna w stanie do wymiany, stolarka drzwiowa – płycinowa, posadzki – betonowe, pokryte płytą pilśniową twardą. Lokal o podstawowym stanie techniczno – użytkowym. Instalacje: energetyczna. Ogrzewanie – piece. Powierzchnia przynależna – 17,00 m2 – strych.
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Położony jest przy drodze o nawierzchni gruntowej, śródpolnej w odległości ok. 1 km od drogi o nawierzchni bitumicznej i centralnej strefy miejscowości oraz w odległości ok. 2 km od drogi bitumicznej o statusie drogi wojewódzkiej nr 239 biegnącej przez teren powiatu świeckiego. Teren nie ogrodzony i nie zagospodarowany. Zabudowany murowanym budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym oraz zabudową gospodarczo – inwentarską, drewnianą w stanie do rozbiórki. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny uprawniane rolniczo, linia kolejowa oraz pojedyncza rozproszona zabudowa mieszkalno – gospodarcza wsi. Teren działki o regularnym kształcie, zbliżonym w formie do kwadratu i płaskim ukształtowaniu terenu. Teren uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową.
Elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty – z kamienia i cegły; ściany zewnętrzne – murowane z pustaka żużlobetonowego, tynkowane; ścianki działowe – cegła pełna; strop – drewniany, z podsufitką z maty trzcinowej; kominy – przewody wentylacyjne i spalinowe z cegły ceramicznej pełnej; dach – konstrukcja drewniana, kryty papą; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej;
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy: Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo (Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 roku) działka nr 197 Belno położona jest w strefie głównej A – leśno-gospodarczej w strefie funkcjonalnej A3 – leśno-osadniczej. W miejscu położenia działki wskazane jest występowanie gleb pochodzenia organicznego i torfowiska.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem po dokonaniu sprzedaży i zawarciu aktu notarialnego.
6. Cena nieruchomości: Wartość nieruchomości została określona w operatach szacunkowych. Cena wywoławcza została określona na kwotę 12.700 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych). Cena zawiera: wartość lokalu mieszkalnego nr 3 – 9.430 zł, wartość udziału w gruncie działki nr 197 – 3.270 zł,
W związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie przetargowym - cena nieruchomości zostanie określona ostatecznie w przetargu ustnym nieograniczonym.
Wysokość postąpienia zgodnie z §14 ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów zostanie ustalona przez uczestników przetargu, przy założeniu, iż nie może ona być niższa jak 1% ceny wywoławczej.
7. Terminy wnoszenia opłat: Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 96 8173 0005 2003 0000 2785 0004, w terminie do 9 września 2015 r. /włącznie/. Wadium uprawiające do uczestnictwa w przetargu zostało ustalone w wysokości 635 zł. (5% od ceny wywoławczej). Wadium wpłacone przez ustalonego w drodze przetargu kandydata na nabywcę – zostaje wliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałą część wartości nieruchomości ustalonej w drodze przetargu należy wpłacić do dnia zawarcia aktu notarialnego.
8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Przedmiotowa nieruchomość sprzedawana jest na własność wraz z gruntem. Wójt Gminy Jeżewo oświadcza, że podlegająca sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (spisania aktu notarialnego) w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu (Wójt Gminy Jeżewo) może bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżewo na tablicach ogłoszeń w sołectwach na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt (11 sierpnia 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (11 sierpnia 2015, 07:41:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389