Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Osłowo

Jeżewo, 19.02.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 pkt. 1 i 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) i uchwałę Nr XII/73/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zbycia mienia gminnego w miejscowości Osłowo, ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Osłowo, stanowiących:
  • działkę ozn. nr ewid. 108/10,
  • 50% udziałów w działce ozn. nr ewid. 108/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jeżewo – pokój nr 13.


1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Osłowo, gmina Jeżewo, stanowiące: działkę ozn. nr ewid. 108/10, 50% udziałów w działce ozn. nr ewid. 108/8. Powyższe nieruchomości zapisane zostały w KW nr BY1S/00040247/8 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.

2. Powierzchnia nieruchomości:
Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 108/10 wynosi 227 m2. Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 108/8 wynosi 597 m2.

3. Opis nieruchomości:
działka ozn. nr ewid. 108/10: Nieruchomość stanowi fragment podwórka przed budynkiem mieszkalnym, zabudowanego budynkiem gospodarczym. Położenie przy drodze o nawierzchni gruntowej, w odległości ok. 1 km od drogi nr 239 biegnąca przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem. Teren nieogrodzony, zagospodarowany. Najbliższe sąsiedztwo stanowi teren ochotniczej straży pożarnej, zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi oraz tereny uprawiane rolniczo. Teren działki o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta i płaskim ukształtowaniu terenu. Teren posiada dostęp do uzbrojenia w sieć: energetyczną i wodociągową.

działka ozn. nr ewid. 108/8: Nieruchomość gruntowa stanowi fragment drogi dojazdowej do posesji oraz podwórka przed budynkiem mieszkalnym. Położenie przy drodze o nawierzchni gruntowej, w odległości ok. 1 km od drogi nr 239 biegnąca przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem. Teren nieogrodzony, zagospodarowany. Najbliższe sąsiedztwo stanowi teren ochotniczej straży pożarnej, zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi oraz tereny uprawiane rolniczo. Teren działki o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta i płaskim ukształtowaniu terenu. Teren posiada dostęp do uzbrojenia w sieć: energetyczną i wodociągową.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy: Przedmiotowe działki nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani prawomocną decyzją o warunkach zabudowy. Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo (Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 roku) przedmiotowe działki położone są w strefie B1B – rolniczo-osadniczej, w terenach wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem po dokonaniu sprzedaży i zawarciu aktu notarialnego.

6. Cena nieruchomości: Wartości nieruchomości zostały określone w operatach szacunkowych. Cena wywoławcza została określoną na łączną kwotę 6.665 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych). Cena zawiera:
  • wartość działki ozn. nr ewid. 108/10 – 2.880 zł
  • wartość 50% udziałów w działce ozn. nr ewid. 108/8 – 3.785 zł
W związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie przetargowym - cena nieruchomości zostanie określona ostatecznie w przetargu ustnym nieograniczonym.
Wysokość postąpienia zgodnie z §14 ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów zostanie ustalona przez uczestników przetargu, przy założeniu, iż nie może ona być niższa jak 1% ceny wywoławczej.

7. Terminy wnoszenia opłat: Wadium uprawiające do uczestnictwa w przetargu zostało ustalone w wysokości 350 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 96 8173 0005 2003 0000 2785 0004, w terminie do 15 marca 2016 r. /włącznie/. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałą część wartości nieruchomości ustalonej w drodze przetargu należy wpłacić do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Przedmiotowe nieruchomości sprzedawane są na własność. Przez nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu ustanowiona jest bezpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 5,0 m. Służebność ustanowiona jest na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Osłowo jako działka nr 108/11.


9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (spisania aktu notarialnego) w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu (Wójt Gminy Jeżewo) może bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się:
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżewo
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwach
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt (19 lutego 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (19 lutego 2016, 07:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535