Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Jeżewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Jeżewo, dnia 13.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Jeżewo
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Jeżewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na rzecz dotychczasowych najemców.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa usytuowana jest w budynku przy ul. Jeziornej 7 w Laskowicach i stanowi lokal mieszkalny oznaczony nr 1, łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Przedmiotowy lokal związany jest z nieruchomością stanowiącą działkę ozn. nr ewid. 2/1. Powyższe nieruchomości zapisane zostały w KW nr BY1S/00029024/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.

2. Powierzchnia nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 wynosi 89,93 m2.
Powierzchnia przynależna usytuowanych w budynku gospodarczym wynosi 16,17 m2. Powierzchnia działki ozn. nr ewid. 2/1 wynosi 586 m2.

3. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1 składa się z: pięciu pokoi, dwóch przedpokoi, klatki schodowej, holu, dwóch kuchni i dwóch łazienek. Lokal usytuowany na parterze i poddaszu budynku. Lokal posiada funkcjonalny układ pomieszczeń i dwustronną wystawę okien.
Wykończenie wewnętrzne lokalu:
  • ściany i sufit – tynk cementowo – wapienny, częściowo pokryte gładzią gipsową,
  • okładziny ścian – malowanie oraz okładziny w łazienkach i pasie roboczym, w kuchni płytki ceramiczne.
  • stolarka okienna – profile PCV, 
  • stolarka drzwiowa – płycinowa i drewniana,
  • podłogi betonowe i drewniane – pokryte w zależności od pomieszczeń panele podłogowe i płytki ceramiczne.

Lokal o podstawowym stanie techniczno – użytkowym.
Instalacje: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika bezodpływowego, ogrzewanie centralne etażowe zasilane z pieca na paliwo stałe.

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, w części z poddaszem użytkowym. Wzniesiony w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Budynek wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Gospodarka remontowa obiektu prowadzona w sposób nieregularny. W dacie wyceny budynek wykazuje zużycie techniczne określone jako naturalne, czasowe na przeciętnym poziomie. Stan techniczny – przeciętny.

Elementy konstrukcyjne budynku:
- fundamenty – ceglane,
- ściany zewnętrzne – cegła pełna,
- ścianki działowe – cegła pełna i wapienna,
- strop – drewniany,
- dach – konstrukcja drewniana, kryty papą;
- klatka schodowa – drewniana,
- instalacje – elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Teren działki o płaskim ukształtowaniu terenu i nieregularnym, wydłużonym kształcie. Teren ogrodzony i zagospodarowany zielenią niską, ozdobną. Teren posiada dostęp do uzbrojenia w sieć: energetyczną i wodociągową. Kanalizacja z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika bezodpływowego. Ogrzewanie indywidualne.
Nieruchomość usytuowana jest w peryferyjnej strefie wsi, w obszarze byłych terenów kolejowych. Nieruchomość położona wzdłuż drogi gruntowej, klasy dojazdowej, w odległości ok. 850 m od ulicy Parkowej stanowiącej na danym odcinku fragment drogi wojewódzkiej DW 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa. Nieruchomość dzieli ok. 9 km od miejscowości Jeżewo stanowiącej siedzibę władz gminnych i 12 km od granic miasta Świecie stanowiącego siedzibę władz powiatu. Najbliższe sąsiedztwo stanowi pojedyncza, rozproszona zabudowa mieszkaniowa wsi, tereny przemysłowe (były obszar koncentracji obsługi kolei) oraz bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Laskowickiego. W centralnej strefie wsi, oddalonej o ok. 1,5 km główne instytucje i placówki obsługi mieszkańców. Lokalizacja o dużych walorach krajobrazowych.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżewo (Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 roku) działka nr 2/1 położona jest w strefie B – rolniczo-osadniczej, w strefie funkcjonalnej B2B – ekologiczno-rolniczej. Obszar na którym położona jest działka znajduje się poza strefami potencjalnej działalności inwestycyjnej, ochrony przyrody i kultury.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem po dokonaniu sprzedaży i zawarciu aktu notarialnego.

6. Cena nieruchomości:
Wartość nieruchomości została określona w operatach szacunkowych na kwotę 122.410 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych). Cena zawiera:
  • wartość lokalu mieszkalnego nr 1 – 102.850 zł 
  • wartość udziału w gruncie działki nr 2/1 – 19.560 zł

W związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym dotychczasowym lokatorom - cena nieruchomości zostanie określona ostatecznie w oparciu o protokoły uzgodnień przy zastosowaniu przewidzianych w uchwale Rady Gminy Jeżewo upustów - bonifikat.
 
7. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:
Przedmiotowa nieruchomość sprzedawana jest na własność wraz z gruntem.

8. Termin do złożenia wniosku przez ewentualne osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i 2 wyżej wymienionej ustawy: Przedmiotowy termin ustala się na okres 6 tygodni od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu tj. do dnia 25 maja 2017 roku /włącznie/. Po tym terminie ewentualne roszczenia nie podlegają rozpatrzeniu w trybie w/w ustawy.


Niniejszy wykaz wywiesza się:
- w Urzędzie Gminy Jeżewo

Wójt
Mieczysław Pikuła

metryczka


Wytworzył: Paweł Michałowski (13 kwietnia 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (13 kwietnia 2017, 09:09:52)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (13 kwietnia 2017, 10:02:08)
Zmieniono: korekta stylistyczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389