Uchwała nr IX/67/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: przejęcia w zasoby mienia komunalnego drogi stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./.

Uchwała nr IX/67/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: przejęcia w zasoby mienia komunalnego drogi stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./.


 


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:

& 1

Przejąć nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa działki nr 90/3 LP o pow. 0,36,00 ha i 91/5 LP o pow. 0,61,00 ha położone w obrębie wsi Ciemniki, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta 29256 w Sądzie Rejonowym w Świeciu.

& 2

Przejęcie gruntu nastąpi w formie aktu notarialnego.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

             W związku z porządkowaniem własności dróg gminnych komisja Rady Gminy stwierdziła, że część drogi gminnej - Taszewo-Dubielno na pewnym odcinku (dz. nr 90/3 LP i 91/5 LP położone w Ciemnikach) stanowi własność Skarbu Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa.
             Wobec powyższego dla uporządkowania własności należy przejąć przedmiotowe działki do gminnego zasobu nieruchomości.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (12 lutego 2004, 12:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961