Uchwała nr IX/68/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2004.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371).

Uchwała nr IX/68/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Określić liczbę 1 jako maksymalną liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą od dnia 01.01.2004 r.


U z a s a d n i e n i e


              Licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydaje się na prośbę mieszkańców sołectwa Jeżewo. Mieszkańcy od wielu lat zgłaszali powyższy postulat, ale z powodu braku chętnych do wykonywania tej usługi postulat nie mógł być zrealizowany. W związku ze zgłoszeniem się jednego z mieszkańców o wydanie licencji Rada Gminy pozytywnie przychyla się do prośby realizując jednocześnie postulat mieszkańców.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (12 lutego 2004, 12:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1587