Uchwała nr IX/69/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039).

Uchwała nr IX/69/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej     0,38 zł

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          10,69 zł

3. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
    udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej               3,49 zł

4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
    kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej           8,11 zł

5. od budynków pozostałych wykorzystywanych na wypoczynek, rekreację od 1 m2
    powierzchni użytkowej                                                                           5, 82 zł

6. od budynków pozostałych bedących własnością osób, których jedynym i wyłącznym
    źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
    przedemerytalne od 1 m2 powierzchni użytkowej                                      3,27 zł

7. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
    powierzchni użytkowej                                                                           3,55 zł

8. od budowli                                                                                   2 % wartości


9. od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni           0,43 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
    od 1 ha powierzchni                                                                                3,41 zł

c/ pozostałych użytkowanych przez osoby, których jedynym i wyłącznym źródłem
    utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
    przedemerytalne od 1 m2 powierzchni                                                       0,06 zł

d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
                                                                                                               
0,10 zł


& 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty stanowiące własność komunalną gminy,
z wyjątkiem nieruchomości i ich części oddanych w zarząd, najem, dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.

2. Grunty oraz budynki, w których świadczy się usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Grunty oraz budynki związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym.

4. Grunty oraz budynki zajęte na placówki kulturalne zakładów i jednostek budżetowych.

5. Budynki pozostałe osób, które przekazały w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne Państwu.

6. Budynki i ich części, budowle oraz grunty zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych.


& 3

Traci moc Uchwała Nr II/8/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e

               Stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 zostały podwyższone o 3 %. Podatek od nieruchomości w porówaniu do górnych stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS w gminie Jeżewo
w większości pozycji jest niższy. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 są społecznie akceptowane.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (12 lutego 2004, 13:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418