Uchwała nr IX/70/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm. Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r., Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039).

Uchwała nr IX/70/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm. Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r., Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039).


 

 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 (Monitor Polski Nr 49 poz. 771) obniża się z kwoty 34,57 zł z 1q do kwoty 32,50 zł za 1q.

& 2

Traci moc uchwała Nr II/9/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


                Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS Rada Gminy w Jeżewie obniżyła o 2,07 zł. Stawki podatku rolnego określono na podstawie średniej ceny skupu żyta.
Corocznie, były niższe od maksymalnej ceny ponieważ w gminie przewaga gruntów rolnych jest w klasie IV, co obniża zbiory zbóż z 1 ha. Sytuacja finansowa w rolnictwie jest bardzo trudna i podwyższenie stawek byłoby niekorzystne dla rolników i gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (12 lutego 2004, 13:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728