Uchwała nr IX/71/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039).

Uchwała nr IX/71/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustala się wysokość podatku od posiadania psów w kwocie 40,00 zł od każdego psa.

& 2

Emeryci i renciści w wieku do 65 lat prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe opłacają podatek od posiadania psów w kwocie 20,00 zł - od jednego psa.

& 3

Podatek pobiera się w połowie stawki określonej w & 1, jeżeli obowiązek uiszczenia powstał w drugiej połowie roku.

& 4

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Jeżewo lub na rachunek budżetu gminy w Banku Spółdzielczym w Nowem Oddział Jeżewo w terminie do 31 maja lub w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa u sołtysa wsi.

& 5

Za pobór podatku od posiadania psów sołtys nie otrzymuje wynagrodzenia.

& 6

Ewidencję posiadaczy psów z terenu gminy, obejmującą imię i nazwisko posiadacza psa, miejsce zamieszkania, liczbę posiadanych psów, przypis podatku, data i nr decyzji określającej wysokość podatku od posiadania psów prowadzi Urząd Gminy.

& 7

Traci moc uchwała Nr II/12/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

& 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


                  Podatek od posiadania psów na rok 2004 podwyższono o 10 złotych
w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z licznymi postulatami mieszkańców osiedla Laskowic i Krąplewic dotyczącymi podwyższania podatku w celu wyeliminowania osób nie odpowiedzialnych, a posiadających psy. Rada Gminy realizując postutlaty mieszkańców podwyższając podatek od posiadania psów miała na uwadze to, że każdy kto decyduje się na posiadanie psa ma obowiązek opłacenia podatków, dokonania szczepień i ponoszenia innych kosztów wynikających z faktu posiadania psa.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1957