Uchwała nr IX/72/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków, będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 ro o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm. Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr  108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pzździernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568).

Uchwała nr IX/72/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków, będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 ro o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm. Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr  108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pzździernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustala się:

1) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- na którym w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym czy leśnym lub zaistniałych zmian w tych podatkach, osoby fizyczne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu Gminy Jeżewo informacje dotyczące przedmiotowych podatków.

& 2

Ustala się:

1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu jak
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wzór formularza deklaracji na podatek rolny w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

3) wzór formularza deklaracji na podatek leśny w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

- na których osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu Gminy Jeżewo w ustawowych terminach, dane na dany rok podatkowy dotyczące przedmiotowych podatków.

& 3

Wzory formularzy, o których mowa w & 1 i & 2 niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Jeżewo.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

U z a s a d n i e n i e


Załączone wzory formularzy do uchwały dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą obowiązywały od 2004 r.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:19:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2335