Uchwała nr IX/73/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: określenia wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o płacie skarbowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm./.

Uchwała nr IX/73/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: określenia wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o płacie skarbowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm./.


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Określa się stawki opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy skarbowej w wysokości:

1. Za sporządzenie testamentu            - 70,00 zł
2. Za wypisanie informacji o stanie zaawansowania budowy w przypadku likwidacji książeczki mieszkaniowej w PKO          - 
50,00 zł
3. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości    - 
50,00 zł
4. Za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki   - 20,00 zł

& 2

Opłatę administracyjną należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy:

1. Za sporządzenie testamentu w terminie 3 dni od jego sporządzenia.

2. W pozostałych przypadkach po dokonaniu czynności urzędowej.

& 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/240/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie opłat za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej wraz ze zmianą określoną uchwałą Nr XXXIX/264/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2002 r. oraz uchwała Nr VII/55/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej z tytułu wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


        Stawki opłaty administracyjnej określono zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Pobrane opłaty rekompensują przez Urząd Gminy poniesione koszty materiałowe i czasowe wykonanej pracy na rzecz mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

 

 


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982