Uchwała nr IX/74/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: określenia stawek, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2001 r. Nr 9 poz. 87 zpóxn.zm./.

Uchwała nr IX/74/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: określenia stawek, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2001 r. Nr 9 poz. 87 zpóxn.zm./.


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Stawki opłaty targowej wynoszą:

1. Sprzedaż towaru z:

a/ wózka, przyczepki, samochodu osobowego                          9,00 zł
b/ samochodu dostawczego do 2,5 t                                    
10,00 zł
c/ przyczepy lub samochodu ciężarowego powyżej 2,5 t           16,00 zł

2. Za zajęcie jednego straganu                                            13,00 zł

3. Sprzedaż towaru z ręki                                                      6,00 zł


& 2

Opłatę targową pobiera inkasent /w bloczku wpłat/ i rozlicza miesięcznie wpływy w kasie Urzędu Gminy.

& 3

Inkasentami opłaty targowej są:
Pani Bogumiła Ziółkowska i Pan Roman Grzybowski zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia.

& 4

Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

& 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/241/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 grudnia 2001 r.

& 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

U z a s a d n i e n i e

              Stawki opłaty targowej wprowadza się zgodnie z podstawą prawną zawartą
w uchwale. Gmina z pobranych opłat uzyskuje zwrot poniesionych kosztów na utrzymanie ładu i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego targowiska.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:33:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830