Uchwała nr IX/75/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./.

Uchwała nr IX/75/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./.


 


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 400.000 zł. Słownie: czterysta tysięcy złotych, z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy.

& 2

Ustala się spłatę kredytu jednorazowo w roku przyszłym, niezwłocznie po otrzymaniu środków z "SAPARD".

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.


U z a s a d n i e n i e


                 Zaciągnięcie kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy są spowodowane przesunięciem terminu refundacji środków z funduszu "SAPARD" na wykonane i przyjęte zadanie inwestycyjne pn: "Sieć kanalizacyjna, sanitarna z przyłączami".
Kredyt zostanie spłacony jednorazowo w roku przyszłym, niezwłocznie po otrzymaniu środków z "SAPARD".


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:36:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2037