Uchwała nr X/79/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie: zbycia mienia komunalnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543).

Uchwała nr X/79/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie: zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Dokonać zbycia w drodze bezprzetargowej zajmowaną część przez Państwa Tomasza
i Jolantę Banaszak lokalu mieszkalnego wraz z przynależną częścią wspólną budynku
i gruntu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dubielnie położonego na działce ewidencyjnej 20/1, o powierzchni 1,88.39 ha KW Nr 14946 obręb geodezyjny Dubielno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałą część budynku wraz z gruntem zbyć w drodze przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


        Powyższa uchwała dotyczy zbycia mieszkania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dubielnie obecnie zamieszkującym tam od 20 lat lokatorom. Działania takie zmierzają do systematycznej realizacji przyjętej strategii rozwoju gminy, która zakłada aby wszyscy najemcy mieszkań stali się ich właścicielami.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 13:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1493