Uchwała nr X/80/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966).

Uchwała nr X/80/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                  432,00
    b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                648,00
    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                     864,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                    702,00
        - o liczbie osi - trzy                                                     432,00
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
        - o liczbie osi - trzy                                                  1.079,00
        - o liczbie osi - cztery i więcej                                       756,00
    c) równej lub wyższej niż 26 ton:
        - o liczbie osi - trzy                                                  1.079,00
        - o liczbie osi - cztery i więcej                                    1.835,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                 1.295,00
        - o liczbie osi - trzy                                                     648,00
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
        - o liczbie osi - trzy                                                  1.619,00
        - o liczbie osi - cztery i więcej                                    1.241,00
    c) równej lub wyższej niż 26 ton:
        - o liczbie osi - trzy                                                  1.619,00
        - o liczbie osi - cztery i więcej                                    2.452,80

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                        756,00
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                           918,00
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                           1.079,00

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                     810,00

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                   1.457,00

    c) równej lub wyższej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                   1.511,00
        - o liczbie osi - trzy                                                    1.723,00

6. od ciągników siodłowych i balstowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                      960,00

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                   1.937,76

    c) równej lub wyższej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                   1.938,00
        - o liczbie osi - trzy                                                    2.548,65

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
        - od 7 ton i poniżej 12 ton                                              324,00

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - jedna                                                     399,00

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - jedna                                                     453,00
        - o liczbie osi - dwie                                                       907,00
        - o liczbie osi - trzy                                                        677,00

    c) równej lub wyższej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                    1.150,00
        - o liczbie osi - trzy                                                     1.079,00

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - jedna                                                     486,00

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - jedna                                                     562,00
        - o liczbie osi - dwie                                                    1.292,00
        - o liczbie osi - trzy                                                     1.079,00

    c) równej lub wyższej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                    1.700,00
        - o liczbie osi - trzy                                                     1.281,00

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

    a) mniej niż 30 miejsc                                                        756,00
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                    1.403,00


& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 3

Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

U z a s a d n i e n i e

                  Stawki podatku od środków transportowych na rok 2004 zostały podwyższone o 5 % dla wszystkich rodzajów pojazdów w stosunku do stawek obowiązujących w 2003 r., za wyjątkiem tych pozycji, w których należało przyjąć stawkę minimalną.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski                


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 14:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517