Uchwała nr X/81/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie: miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) z późn. zmianami w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).

Uchwała nr X/81/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie: miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) z późn. zmianami w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Stawkę bazową czynszu miesięcznego najmu lokali użytkowych za 1m2 powierzchni ustalić w następujących wysokościach:

1. 2,87 zł + VAT - w lokalach, w których najemcy w całości przyjęli obowiązki wynikające z utrzymania lokalu tj. opłacają energię elektryczną, opał, zużycie wody.

2. 4,88 zł + VAT - za lokale wynajmowane w GOK Laskowice i WDK Jeżewo.

3. 10,75 zł + VAT - za lokale wynajmowane w Gminnej Przychodni w Jeżewie, Urzędzie Gminy i innych budynkach samorządowych.

& 2


W przypadku oddawania w najem lokali w drodze negocjacji stron stawki bazowe określone w & 1 niniejszej uchwały są stawkami minimalnymi.

& 3

Jeżeli wysokość czynszu osiągnięta w przetargu jest wyższa od stawek bazowych określonych w & 1, obowiązuje stawki uzyskana w wyniku przetargu.

& 4

Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania indywidualnych decyzji w zakresie obniżki czynszu za lokale będące własnością Gminy do 50 % stawki podstawowej po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy.

& 5

Traci moc uchwała Nr III/18/2002 RG w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych i uchwała zmieniająca Nr VIII/64/2003 RG z dnia 28 października 2003 r.

& 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 7

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2004 r.


U z a s a d n i e n i e


             Rada Gminy ustalając stawkę bazową czynszu miesięcznego w lokalach użytkowych, w których najemcy w całości przyjęli obowiązki wynikające z utrzymania lokali kieruje się zasadą przyjęcia przez najemcę wszystkich obowiązków tj.: opłacanie lokalu - woda, energia, kanalizacja, dbałość o stan techniczny obiektu, drobne remonty i naprawy.
Przedstawiona stawka została szeroko omówiona z obecnymi najemcami i jest czytelna dla strony. Do pkt. 2 uchwały w pozostałych lokalach, w których właściciel pozostawił sobie obowiązki opłat, dbałość o obiekt, dokonywanie oceny technicznej, stawkę bazową ustala się na wymienioną kwotę i ze względu na charakter wiejski gminy stawka ta jest tak niska.
Do pkt. 3 uchwały zalicza się obiekty, w których prowadzi się działalność o wysokim współczynniku dochodu, który wynika z potrzeby istnienia tej działalności w stosunku do codziennych potrzeb mieszkańców.
Lokale w tych budynkach wymagają większego udziału i nakładów Gminy na stałą konserwację, wymianę urządzeń i zabezpieczenia w parkingi.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 14:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1637