Uchwała nr XI/85/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 29 grudnia 2003w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Gminy w Jeżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./, art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. /jedolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r./.

Uchwała nr XI/85/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Gminy w Jeżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./, art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. /jedolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r./.


 

R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


W uchwale Nr III/23/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2003 z dnia 10 lutego 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr IV/34/2003 z dnia 26 lutego 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2003 z dnia 26 marca 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr V/40/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/2003 z dnia 28 maja 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2003 z dnia 14 lipca 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2003 z dnia 28 lipca 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/58/2003 z dnia 12 września 2003 r., Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 27/2003 z dnia 13 paxdziernika 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2003 z dnia 4 listopada 2003 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2003 z dnia 11 listopada 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr IX/77/2003 z dnia 25 listopada 2003 r., Uchwałą Rady Gminy Nr X/83/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w & 1:

    a/ w pkt. 1 wyrazy dochody w wysokości            9.954.403
        zwiększa się o kwotę                                     508.585
        zmniejsza się o kwotę                                     19.629
        dochody po zmianie w wysokości                 10.443.359

    b/ w pkt. 2 sumę wydatków                             11.775.403
        zwiększa się o kwotę                                      108.585
        zmniejsza się o kwotę                                      19.629
        suma wydatków po zmianie                         11.864.359

    c/ w pkt. 3 niedobór budżetu w wysokości:           1.421.000

2. w &: Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetowego:

- kredyt długoterminowy z BS Nowe O/Jeżewo - 1.421.000

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 10 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 5 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5 a do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 7 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


U z a s a d n i e n i e

                        Zmiany do uchwały budżetowej wprowadzono w związku z otrzymaniem dotacji ze środków "SAPARD" na dofinansowanie inwestycji pn.: Sieć kanalizacyjna, sanitarna z przyłączami. Z uwagi na zwiększenie dochodów z tytułu w/w dotacji zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 400.000 zł. Zmniejszono dotację na zadania zlecone w zakresie oświetlenia dróg, których gmina jest zarządcą ponieważ środki z budżetu Wojewody w roku 2003 nie zostaną przekazane gminie.
Przeniesienia między działami i rozdziałami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy polegają na urelanieniu planu do przewidywanego wykonania budżetu za 2003 r.
Wydatki dotyczą głównie składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, energii elektrycznej i innych wydatków bieżących.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski


metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lutego 2004, 14:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421