STRATEGIA ROZWOJU

III. OTOCZENIE GMINY JEŻEWO W ROKU 2001.

1. Wyzwania cywilizacji globalnej i informacyjnej.

             W podatnym na zmiany otoczeniu szczególną rolę odgrywają następujące procesy:

 • przewartościowanie relacji pomiędzy ciągłością rozwoju z jednej strony, a zdolnością do innowacji i adaptacji - z drugiej,
 • właściwa selekcja lawinowo rosnącej informacji,
 • rosnąca rola kapitału mieszkańców - współpraca w tworzeniu przewagi konkurencyjnej gminy na skalę powiatu,
 • wzrost znaczenia ekologicznych inwestycji gminy,
 • wzrost potencjału gospodarczego powiatu, województwa,
 • spadek znaczenia występowania wielkiego przemysłu
 • dostęp do wymiany towarowej.

1.2. Na możliwości rozowju gminy wpływają lub zaczną wpływać zobowiązania międzynarodowe oraz procesy integracyjne ze strukturami Unii Europejskiej.

1.3. Szanse i zagrożenia ekonomiczne na poziomie międzynarodowym.

Szanse dla obszaru Gminy Jeżewo wynikają przede wszystkim z tendencji, jakim podlegać będzie cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego:

- określonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tempie wzrostu gospodarki europejskiej,

- szybka integracja z Unią Europejską i dobre wykorzystanie funduszy strukturalnych,

- poprawa infrastrukturalnych i gospodarczych więzi regionu z obszarem wymiany europejskiej.

Najpoważniejsze zagrożenia mogą wystąpić w wyniku:

- przedłużenia negocjacji z Unią Europejską i braku daty wejścia Polski do Unii Europejskiej,

- osłabienie kontaktów gospodarczych regionu,

- mało dynamiczne działania samorządów wszystkich szczebli.

2. Uwarunkowania krajowe.

2.1. Uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne.

         Do roku 2020 można przewidywać zmianę w krajowym otoczeniu makroekonomicznym związanym z tempem wzrostu gospodarczego kraju, które zależne będzie w dużym stopniu od utrzymania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, a zwłaszcza od postępu procesu równoważenia finansów publicznych oraz tempa integracji z Unią Europejską.

Warunkiem rozwoju jest uzdrowienie systemu finansowego kraju i reforma finansów publicznych. W warinacie pozytywnym nakreślonym przez strategię finansów publicznych i rozwoju gospodarczego "Polska 2000-2010" prognozuje się tempo wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie 6,5 % - 7,5 % rocznie. Wariant drugi przyjmuje wzrost na poziomie 4,5 % rocznie.

Kolejnym poważnym czynnikiem pozostaje wysoki poziom bezrobocia, wskazywany jako jedna z głównych barier w procesie integracji kraju i struktur Unii Europejskiej. Szczególnie odczuwalny dla gminy jest postępujący proces bezrobocia stający się negatywnym zjawiskiem mogącym się utrzymać, a nawet powiększyć przez całą obecną dekadę i silnie oddziaływać na obszar gminy.

2.2. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa.

 Uwarunkowania te zawarte są przede wszystkim w następujących dokumentach:

 • "Strategia równoważonego rozwoju Polski do roku 2025",
 • "Polska 2025 - długookresowa strategia rozowju i koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju",
 • "Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzich",
 • "Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006",
 • "Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020",
 • "Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego - Polska 2000-2010",
 • "Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006".

     Uwarunkowania wynikające z podanych ustaleń mają charakter ogólny, ale przenikający do ujęć sektorowych. Uwzględnienie i znajomość tych ustaleń przy programowaniu rozwoju gminy służy zagwarantowaniu spójności strategii gminy z planami powiatu, województwa i kraju. Największy wpływ na rozwój regionu wywieraja ustelnia w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego: cele strategiczne oraz zarysowane główne kierunki rozwoju i priorytety rozwoju regionu.

Priorytety oraz cele strategiczne

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego

 

PriorytetyCele Strategiczne
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.- rozbudowa i modernizacja sieci transportowo-logistycznych,
- rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska,
- rozwój funkcji metropolitarnych największych miast i zespołów miejskich.
Restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej regionów- rozwój małych i średnich miast w regionach o dominacji rolnictwa,
- tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
- podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
- rozwój sektora turystyki.
Rozwój zasobów ludzkich- rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego i wyższego w regionach,
- rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia w powiązaniu z restrukturyzacją gospodarstw regionalnych i postępem technicznym,
- mobilizacja potencjału przedsiębiorczości w regionach.
Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i w wysokim stopniu zagrożonych marginalizacją- aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich,
- aktywizacja gospodarcza obszarów popegeerowskich,
- aktywizacja miast dotkniętych upadkiem przemysłu,
- aktywizacja ludności na obszarach wielkomiejskich zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą.
Rozwój międzynarodowej wspólnoty regionów- rozwój współpracy trans granicznej,
- rozwój współpracy wojewódzkiej z regionami europejskimi.

 

2.3. Zasady i kierunki wsparcia rozwoju regionalnego.

             Polityka rozwoju regionalnego jest podstawowym intrumentem w procesie wsparcia rozwiązań dla poszczególnych województw i mającym bezpośredni wpływ na kształtowanie sytuacji w gminach. Dlatego właściwym jest zachowanie spójności w planowaniu przedsięwzięć lokalnych przy założeniu ich zgodności z celami wojewódzkimi oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego państwa zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2000 r. /Dz.U. Nr 48 poz. 550/.

             W myśl powyższej ustawy szanse wsparcia mają przedsięwzięcia lokalne służące:

 • rozwojowi przedsiębiorczości, zwłaszcza małej i średniej,
 • tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,
 • poprawienie warunków infrastruktury technicznej i transportu,
 • poprawienie i stała dbałość o środowisko,
 • rozwijanie działań samorządowych,
 • rozwijanie działań lokalnych i regionalnych.

2.4. Uwarunkowania dla rozwoju Gminy Jeżewo wynikają ze strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwałą nr 209/99 zatwierdził w dniu 18.10.1999 r. strategiczne cele rozwoju województwa. Jako cel realny przyjęto poprawę życia mieszkańców i konkurencyjność regionu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Rozpisane cele są następujące:

 1. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców,
 2. stworzenie szans dla zrównoważonego rozwoju powiatów,
 3. rozwój infrastruktury komunikacji i telekomunikacji,
 4. rozwój funkcji metropolitarnych ośrodków społecznych województwa,
 5. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast,
 6. ograniczenie bezrobocia,
 7. rozwój i aktywizacja małych i średnich przedsiębiorstw,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
 9. rozwój miast jako głównych ośrodków powiatu,
 10. nasilona współpraca międzynarodowa.

Strategia rozwoju województwa zakłada ścisły związek i spójność - województwa, powiatu i gminy.

W strategii województwa można zauważyć następujące uwarunkowania dotyczące rozwoju powiatu i gminy Jeżewo:

 • zaawansowanie budowy autostrady A-1 Gdańsk - Toruń z węzłem autostradowym w miejscowości Nowe Marzy,

 • modernizacja dróg wojewódzkich nr 1521 Dolna Grupa - Laskowice,

 • realizacja obejścia wsi Laskowice w ciągi drogi wojewódzkiej nr 239 wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z linią kolejową znaczenia krajowego Tczew - Katowice /wariantowa realizacja tego samego dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową w ciągu istniejącego przebiegu drogi/,

 • modernizacja dróg powiatowych,

 • rozwój linii kolejowej znaczenia krajowego Tczew - Katowice oraz modernizacja i rozwój linii znaczenia krajowego Chojnice - Laskowice - Działdowo,

 • budowa nowych odcinków sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych, które zostaną wykorzystane do nowych inwestycji,

 • realizacja gazociągu,

 • wymiana napowietrznych linii telekomunikacyjnych na rzecz kabli światłowodowych,

 • wdrażanie programów promocji rolnictwa ekologicznego oraz programów ochrony krajobrazu,

 • pobudzanie lokalnej aktywności gospodarczej,

 • poprawa mobilności zawodowej mieszkańców.

 

 

 

 


Wytworzył: WG.i Z. (4 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (4 września 2003, 07:55:32)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (29 marca 2016, 15:46:23)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4597

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij