STRATEGIA ROZWOJU

IV. GMINA JEŻEWO W ROKU 2001.

Podstawowe dane liczbowe o gminie:

Powierzchnia gminy                                    - 155,9 km2

Liczba mieszkańców                                   - 7.800

w tym: kobiet                                             - 3.869

Liczba sołectw                                            - 14

Liczba miejscowości                                    - 20

Gęstość zaludnienia w gminie                      - 49 osób/km2

Gęstość zaludnienia na obszarach bezleśnych- 108 osób/ km2

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych           - 772

w tym: liczba bezrobotnych kobiet                - 456

Liczba podmiotów gospodarczych                 - 249

Użytki rolne                                              - 35,9 %

Lasy                                                        - 54,4 %

Przyrodnicze obszary chronione:

 • Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły
 • Wdecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną
 • Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
 • Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

1. Synteza diagnozy.

1.1. Położenie i podstawowe cechy przestrzeni gminy.

Gmina Jeżewo położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Pod względem liczby ludności i powierzchni należy do dość dużych gmin województwa:

 • pod względem powierzchni                    - 37 miejsce na 127 gmin
 • pod względem zamieszkania ludności    - 28 miejsce na 127 gmin
 • pod względem gęstości zaludnienia       -   6 miejsce na 127 gmin

Przewiduje się, że do 2020 r. liczba mieszkańców kształtować się będzie na poziomie 8.500 osób. W najbliższych latach wzrośnie liczba grupy - 20 - 29 latków i tym samym zwiększy się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym.

W przypadku niespokojnie zwiększonego popytu na pracę mogą pojawić się dążenia do odpływu młodych ludzi.

1.2. Wartości lokalne: kulturowe i tożsamość.

Poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej jest w gminie zróżnicowane, a tradycje lokalne i regionalne, w tym szczególnie uznawane za tradycyjne wartości kociewskie - ukształtowane historycznie, mają trwałe miejsce w wartościach kulturowych regionu.

Materialnym odzwierciedleniem są zabytki, miejsca do zwiedzania i obiekty kulturalne.

Kultywując wartości i tożsamości tworzymy wartości kultury współczesnej dla społeczności i podnosimy walory atrakcyjności gminy.

1.3. Edukacja.

W gminie działają dwa przedszkola samorządowe. Przedszkole w Laskowicach obsługuje sołectwa: Laskowice, Belno, Osłowo, Krąplewice. Pojemność przedszkola wynosi 31 dzieci, aktualny stopień wykorzystania to 45 %.

Przedszkole w Jeżewie obsługuje sołectwa: Buczek, Białe, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Pięćmorgi, Piskarki, Taszewo, Taszewskie Pole. Pojemność przedszkola wynosi 50 dzieci i jest wykorzystane w 36 %.

Na terenie gminy nie zlokalizowano żłobka.

W gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja.

Nazwa szkołyZasięg obsługi
/sołectwo/
Pojemność maksymalna
/uczniów/
Stopień wykorzystania
Szkoła Podstawowa
w Jeżewie
Jeżewo, Białe, Dubielno, Pięćmorgi, Piskarki, Taszewo, Taszewskie Pole, Ciemniki500120 %
Szkoła Podstawowa
w Laskowicach
Belno, Laskowice, Osłowo, oraz Skarszewy /część gm. Świecie/40083 %
Szkoła Podstawowa
w Czersku Świeckim
Czersk Świecki, Buczek13050 %
Szkoła Podstawowa
w Nowych Krąplewicach
Nowe Krąplewice, Leosia /część gm. Drzycim/11080 %

 

 Od 1 września 1999 r. działają dwa gimnazja - w Laskowicach i Jeżewie.

        Gimnazjum w Laskowicach obejmuje obwód Szkoły Podstawowej Laskowice i Nowe Krąplewice z docelową liczba uczniów 220.

         Gimnazjum w Jeżewie obejmuje obwód Szkoły Podstawowej Jeżewo i Czersk Świecki z docelową liczbą uczniów 200.

Gimnazjum w Jeżewie łączy naukę w budynku Szkoły Podstawowej i podlega rozdziałowi. Gimnazjum w Laskowicach od roku naucza w oddzielnym budynku, korzystając z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Laskowicach.

          W Gminie Jeżewo działa Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów w Laskowicach.

1.4. Służba zdrowia.

Na terenie Gminy Jeżewo działa Gminna Przychodnia Lekarska wyposażona w podstawowy sprzęt medyczny łącznie z rehabilitacją.

Pracownicy przychodni to:

- 3 lekarzy

- 2 stomatologów

- 8 pielęgniarek

Przychodnia Kolejowa w Laskowicach obsługuje tylko pracowników PKP i jest w przyszłości przeznaczona do likwidacji.

1.5. Poczta i Telekomunikacja.

Urzędy Pocztowe znajdują się w Jeżewie i Laskowicach, które swym zasięgiem w pełni zaspakajają potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

W gminie znajduje się centrala telefoniczna /450 abonamentów/ Telekomunikacji Polskiej S.A. z mozliwością dalszej rozbudowy.

W Jeżewie pracuje Centrala Regionalnej Sieci Telekomunikacyjnej "ELNET" S.A. /209 abonamentów/.

Dodatkowo pracują stacje telefonii komórkowej: PLUS GSM POLKOMTEL S.A. POLSKA TELEFONIA CYFROWA ERA GSM, ERA GSM, CENTERCEL Polska Telefonia Komórkowa. Stacje te obejmują swym zasięgiem teren całej gminy.

1.6. Struktura zatrudnienia i bezrobocie.

Rynek pracy Gminy Jeżewo charakteryzuje się dwoma cechami: wzrastającym udziałem podmiotów prywatnych i indywidualnych inicjatyw gospodarczych /około 250 zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/. Zanika jednocześnie tradycyjna część gospodarki uspołecznionej w gminie oraz w pobliskich miastach takich jak Grudziądz, Świecie, Bydgoszcz, w których pracowało około 376 zdolnych do pracy mieszkańców.

Największy udział w zatrudnieniu na terenie gminy mają Stolarnia Pana Krzysztofa Otlewskiego, Urząd Gminy, Przedsiębiorstwo Tuczu Trzody Chlewnej w Krąplewicach, Gminna Spółdzielnia "SCH", Nadleśnictwo Dąbrowa, Zakład Papierniczy Pana Mirosława Gzelli, Węzeł PKP Laskowice, Zakład Pracy Chronionej "PROSIACZEK", Spółka Cywilna "HEGMAR", Stolarnia Pana Romana Janeczki, Zakład Produkcji Paszy w Krąplewicach, Ferma Pana Krzemińskiego i Pana Feliksa Podgórskiego, Ogrodnictwo Pana Stanisława Borysa.

Większość mieszkańców pracuje wraz z rodzinami we własnych gospodarstwach rolnych. Przy szeroko pojętej degradacji rolnictwa i braku opłacalności produkcji coraz więcej osób poszukuje pracy poza rolnictwem powiększając jednocześnie liczbę bezrobotnych.

Gmina Jeżewo należy do gmin o średnim bezrobociu, na tle obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie gminy Jeżewo zarejestrowanych jest 757 bezrobotnych w tym 430 kobiet i sięga 20,3 %.

Wyższy od średniej wojewódzkiej jest udział osób pozostających bez pracy powyżej roku /tzw. bezrobocie długookresowe/ stanowią oni 47,6 % bezrobotnych. Sytuacja dotyczy aż 311 osób, co jest niekorzystne ze względów społecznych, gdyż przyczynia się do znacznego obniżania standardu życia, obniża kwlifikacje zawodowe, wzrasta patologia społeczna.

 

Bezrobocie w Gminie Jeżewo - stan 2000 rok

WieśLiczba bezrobotnychW tym z prawem do zasiłku%
Lipienki449,1
Taszewskie Pole131011,3
Taszewo10813,3
Piskarki8613,8
Taszewko8714,3
Czersk Świecki362816,4
Belno221916,4
Lipno7616,7
Pięćmorgi111017,2
Nowe Krąplewice221517,3
Krąplewice684818,4
Laskowice24113919,6
Osłowo171419,5
Białe151320,0
Białe Błota9820,9
Ciemniki211721,4
Jeżewo19811221,8
Dubielno201522,2
Buczek171324,3
Skrzynki7629,2

% - udział bezrobotnych w ludności w wieku 20 do 59 lat

 

Należy zauważyć, że w najbliższych latach będzie zachodził w gminie dalszy wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, w związku z czym w dalszym ciągu będzie zwiększał się popyt na pracę.

1.7. Komunikacja.

         Gmina Jeżewo jest położona w odległości 60 km od Bydgoszczy /siedziba Województwa/ i 74 km od Torunia /siedziba Sejmiku Samorządowego/ oraz 12 km od Świecia /siedziba Starostwa/. 

Połączenie z Bydgoszczą stanowi droga powiatowa nr 05252 i droga krajowa nr 5, z Toruniem droga powiatowa nr 05252 i droga krajowa nr 1, a ze Świeciem droga powiatowa nr 05252 i 05242.

          Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą 4 drogi wojewódzkie i 14 dróg powiatowych. Układ ten uzupełniony jest siecią 24 dróg gminnych.

 

Długość dróg na terenie gminy

Kategoria drógogółem w kmw tym: o nawierzchni twardej w km
Drogi wojewódzkie24,723,2
Drogi powiatowe60,348,8
Drogi gminne88,03,0
Ogółem173,075,0

Z zestawienia wynika, że na ogólną długość dróg 14,3 % - stanowią drogi wojewódzkie, 34,8 % - drogi powiatowe i 50,9 % - drogi gminne.

43,5 % dróg ma nawierzchnię twardą, drogi wojewódzkie w 94 %, drogi powiatowe w 81 %, a drogi gminne tylko w 3,5 %.

Istotnym elementem charakteryzującym gminę pod względem infrastruktury drogowej jest wskaźnik gęstości dróg twardych. Określa on długość dróg o nawierzchni twardej przypadającą na 100 km2 powierzchni. W 2000 r. wskaźnik ten w gminie wynosił 48,4 km/100 km2. Gęstość dróg w gminie stawia ją w rzędzie gmin w stosunkowo niskim stopniu wyposażenia w sieć drogową.

         Wynika to przede wszystkim z faktu, że zaledwie 3,5 % dróg gminnych ma nawierzchnię twardą i około 52 % powierzchni gminy stanowią lasy.  

1.7.1. Wskaźnik samochodów osobowych na 1000 mieszkańców.

Nazwa1990 r.1990 r.1995 r.1995 r.1997 r.1997 r.Wzrost
-Ilość samochodówNa 1000 mieszkańcówIlość samochodówNa 1000 mieszkańcówIlość samochodówNa 1000 mieszkańców1990-1997
gmina795106117915514201841,73
województwo /bydgoskie/1506001362265002002605002341,72

             W latach 1990-1997 wskaźnik motoryzacji w gminie wzrósł o 73 % i był równy średniemu wzrostowi motoryzacji w województwie /bydgoskim/ wynoszącym 72 %.

              Urządzenia komunikacyjne obsługujące ruch to głównie stacje paliw, parkingi, obiekty handlowe i gastronomiczne. W tej dziedzinie nie jest źle.

1.7.2. Komunikacja pasażerska.

Obsługę komunikacyjną ludności gminy zapewniają trzy rodzaje transportu:

 • kolejowy
 • autobusowy
 • indywidualny samochodowy

Komunikację kolejową zapewniają dwie linie kolejowe znaczenia krajowego:

Linia Tczew - Katowice ze stacją w Laskowicach i linia Chojnice - Działdowo ze stacją w Laskowicach, Jeżewie i w Dubielnie.

Na linii kolejowej znaczenia wojewódzkiego Laskowice - Czersk Świecki - Bąk przewozy pasażerskie ze względów ekonomicznych mogą być zawieszone.

Komunikacja autobusowa /PKS/ zapewnia przewozy o charakterze lokalnym i regionalnym. Długość sieci komunikacji autobusowej /PKS/ wynosi 47,0 km.

Obecnie coraz większą rolę w obsłudze komunikacyjnej spełnia transport indywidualny /samochód osobowy/.

1.8. Warunki mieszkaniowe.

W Gminie Jeżewo w 1998 r. znajdowało się 1945 mieszkań z czego 63 stanowiły własność gminy.

Wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców jest nieco niższy od średniej i wynosi 252 /wobec średniej wojewódzkiej 255/.

W ostatnich 10 latach pogorszyła się sytuacja mieszkaniowa ludności gminy. W ostatnich trzech latach odnotowuje się ożywienie ruchu budowlanego w gminie i liczba oddawanych mieszkań na 1000 mieszkańców jest obecnie wyższa niż przeciętnie na obszarach wiejskich.

W ostatnich 10 - latach pogorszyła się sytuacja mieszkaniowa ludności gminy. Pomimo, że bezwzględna liczba mieszkań wzrosła o 37, to zmniejszyła się liczba mieszkań przypadających na 1000 osób/z 256 na 252/.

Nie zmieniła się liczba izb w przeciętnym mieszkaniu, a jego powierzchnia użytkowa wzrosła zaledwie o 1 m2.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Jeżewo w latach 1989 - 1998

                     /wg US w Bydgoszczy/     *         

Zasoby mieszkaniowe-1989199019911992199319941995199619971998
Liczba mieszkańGmina Jeżewo1908191019091910191819211922192519331945
Liczba mieszkań na 1000 osóbGmina Jeżewo256255254253253252253252251252
-ów. woj. bydgosk.247249250249250249250250251255
Śr. pow. użyt. na 1 mieszk. w m2Gmina Jeżewo66,066,266,266,266,366,366,466,566,767,0
-ów. woj. bydgosk. 68,668,868,969,169,269,369,569,769,969,1
Liczba izb przypadająca śr. na 1 mieszkańcaGmina Jeżewo3,703,703,703,703,713,713,713,723,723,73
-ów. woj. bydgosk. 3,743,753,753,753,763,763,773,723,783,69
                                                                                                     

* średnie podane dla obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

 

Mieszkania oddane do użytku w Gminie Jeżewo w latach 1989 - 2000

/wg US w Bydgoszczy/    *

MIeszkania oddane-198919901991199219931994199519961997199819992000
Liczba mieszkańGmina Jeżewo69434843691263
Liczba mieszkań na 1000 osóbGmina Jeżewo9,30,50,40,51,10,50,40,81,21,60,80,4
-ów. woj. bydgoski2,42,11,21,11,11,11,00,91,00,90,91,0
Śr. pow. użytk. na 1 mieszk. w m2Gmina Jeżewo69,1128,398,772,8105,662,5129,099,792,7115,1101,0130,0
-ów. woj. bydgoski91,791,698,696,4104,499,6105,9119,5124,3122,6119,5104,4
Liczba izb przypadająca śr. na 1 mieszkańcaGmina Jeżewo3,85,86,33,04,93,37,05,04,65,34,96,3
-ów. woj. bydgoski4,64,64,84,74,84,85,05,35,55,44,84,7

* średnie podane dla obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

      W Gminie Jeżewo znajduje się 1779 mieszkań, z czego 1225 stanowią domy jednorodzinne prywatnych właścicieli i inne formy własności.

Mieszkania gminy nie są podłączone do gazu sieciowego, ponadto 68 % z nich posiada wodę bieżącą, 48 % centralne ogrzewanie i jedynie 9 % kanalizację. Prawie 40 % mieszkań wyposażonych jest w telefon przewodowy.

Pod względem wieku w gminie dominują mieszkania wybudowane w latach 1976 - 1990.

1.9. Użytkowanie gruntów i struktura uprawna.

W gminie użytki rolne zajmują zaledwie 35,9 % ogólnej powierzchni, natomiast znaczna jej część to lasy - 52,3 %. Pozostałe grunty tj. pod zabudowaniami, wodami, drogami i nieużytkami zajmują 11,8 % ogółu powierzchni gminy. Łąki i pastwiska w użytkach rolnych wynoszą 14,9 % i są porównywalne ze średnim wskaźnikiem wojewódzkim, ale są zbyt niskie do produkcji pasz objętościowych oraz przetwórstwa mleka i mięsa wołowego.

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 7,7 ha użytków rolnych i jest dużo niższa od wskaźników dla powiatu i województwa. Świadczy to o rozdrobnieniu gospodarstw, spowodowane rozwojem funkcji pozarolniczych. Obecnie funkcjonuje w gminie 541 indywidualnych gospodarstw rolnych i 418 działek rolnych. Największy odsetek gospodarstw tzw. mało rolnych liczących do 5 ha jest 28 - 52 %. Gospodarstwa średnioobszarowe 10 - 15 ha stanowią 14 %.

Wielkoobszarowe liczące powyżej 50 ha - 15 i liczba ta będzie wzrastać. Największe obszarowo gospodarstwo rolne jest w Krąplewicach /około 500 ha/ gdzie znajduje się również Wytwórnia Pasz i Przemysłowa Ferma Tuczu i Trzody Chlewnej.

1.9.1. Stan produkcji rolniczej.

Produkcja roślinna prowadzona jest na gruntach ornych przy niewielkim udziale trwałych użytków zielonych i sadów.

W strukturze zasiewów dominują rośliny zbożowe (79 %) i ziemniaki.

Na lepszych gruntach dominuje uprawa pszenicy, jęczmienia i buraków.

 

Powierzchnia

zasiewów zbóż w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Gmina Jeżewo

WyszczególnieniePowierzchnia zasiewówPow. zasiewówPow. zasiewówPow. zasiewówPow. zasiewówPow. zasiewów
-Gmina JeżewoGmina JeżewoPowiat ŚwieckiPowiat ŚwieckiByłe woj. bydg.Byłe woj. bydg.
-ha%ha%ha%
Pszenica23996.3201665.18024
Żyto8513312.1963170.92626
Jęczmień309126.1591657.11621
Pszenżyto473184.5871227.65410
Mieszanki zbożowe662264.5871227.65410
Owies5721.21938.6843
Ogółem zboża:2.59110038.938100271.823100

 

Struktura

zasiewów poszczególnych upraw w indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie Jeżewo na tle powiatu i byłego województwa bydgoskiego

WyszczególnienieGmina JeżewoGmina JeżewoPowiat świeckiPowiat świeckiByłe woj. bydgoskieByłe woj. bydgoskie
-ha%ha%ha%
Ogólna powierzchnia zasiewów3.41410049.676100346.347100
Zboża razem2.6817939.45380267.63777
kukurydza9017511.5200
Strączkowe jadalne na ziarno109402.7321
ziemniaki30393.559724.2217
Przemysłowe *15542.134423.9202
Pastewne *20163.112618.5235
Pozostałe *6421.15027.8052

przemysłowe  * obejmują dane o powierzchni buraków cukrowych, rzepaku, rzepiku, tytoniu

pastewne       ** obejmują dane o powierzchni uprawy okopowych pastewnych, strączkowych pastewnych, motylkowych drobnoziarnistych i traw

pozostałe      *** obejmują warzywa, truskawki, rośliny ozdobne, mak, słonecznik, szklarnie i folie

 

1.9.2. Produkcja zwierzęca jest w gminie wysoko rozwinięta. Liczba w sztukach fizycznych w odniesieniu do bydła - 1.759, trzody chlewnej - 8.716, owiec - 50 i kur - 22.401.

 

Obsada

zwierząt gospodarskich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w sztukach dużych w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych

WyszczególnienieGmina JeżewoPowiat ŚwieckiWojewództwo
Bydło23,721,3025,10
Trzoda chlewna15,616,9014,90
Owce, kozy0,240,140,70
Konie2,21,301,26
Drób873438402
Razem:42,739,7041,90

 

       Na terenie gminy istnieją duże tradycje chowu zwierząt sięgające jeszcze okresu sprzed restrukturyzacji PGR. O dalszych możliwościach rozwoju produkcji zwierzęcej świadczy sposób wykorzystania istniejących stanowisk i pomieszczeń gospodarskich. Wysoki potencjał magazynowy i techniczny budynków wielofunkcyjnych stanowi zaplecze dla rozwoju różnorodnych form działalności rolniczej.

 

Względna powierzchnia

i wykorzystanie pomieszczeń inwentarskich w m2 na 100 ha w gminie Jeżewo na tle powiatu świeckiego i województwa

/wskaźnik dla województwa przyjęto 1,00/.

WyszczególnienieGmina JeżewoPowiat ŚwieckiWojewództwo
Obory0,540,851,00
Chlewnie0,680,931,00
Kurniki0,810,661,00
Stodoły0,971,071,00
Budynki wielofunkcyjne2,111,211,00
Średni wskaźnik1,131,021,00

 

           W zakresie intensywności organizacji łącznej produkcji rolniczej, oceniając ekonomicznie metodą Kopcia, uwzględniającą zarówno strukturę użytków rolnych, strukturę zasiewów i obsadę zwierząt gospodarskich gmina plasuje się na niskiej pozycji na tle powiatu i województwa. Potwierdza to duży udział funkcji pozarolniczych na obszarze gminy /leśnej/.

 

Wskaźnik

intensywności organizacji produkcji rolnej według Kopcia w Gminie Jeżewo na tle powiatu świeckiego i byłego województwa bydgoskiego

WyszczególnienieProdukcjaProdukcjaProdukcja
-RoślinnaZwierzęcaRazem
Gmina Jeżewo0,981,242,23
Powiat świecki1,081,332,41
Byłe woj. bydgoskie1,211,462,67

 

                 Produkcja rolnicza w gospodarstwach przeznaczona jest na samo zaopatrzenie. Produkty rolne na sprzedaż wytwarzane są na ogół w dużych gospodarstwach dzierżawionych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i gospodarstw specjalistycznych /ogrodniczych/.

 

Towarowa produkcja rolnicza

w indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie na tle gminy Pruszcz, powiatu i województwa

WyszczególnienieGminaGminaPowiat świecki
/wieś/
Byłe woj. bydg.
/wieś/
-JeżewoPruszcz--
Towarowa produkcja rolnicza ogółem w tys. zł4.99821.43086.142721.475
Na 1 pełnozatrudnionego w zł6.38613.5348.60911.799
Na 1 ha użytków rolnych w zł1.3172.0501.4501.786
Na 1 gospodarstwo w zł12.68627.61616.53824.147

 

1.9.3. Otoczenie rolnictwa i przetwórstwo rolne.

Podstawowe media obsługi rolnictwa mieszczą się w Jeżewie, gdzie świadczona jest większość usług dla rolników:

 • obsługę kasową i kredytową - zapewnia Bank Spółdzielczy,
 • zaopatrzenie w masowe artykuły do produkcji rolnej - Gminna Spółdzielnia "SCH",
 • środki ochrony roślin - Gminna Spółdzielnia "SCH",
 • obsługa rolna - RSUH "Borowiak",
 • magazyny zbożowe - Gminna Spółdzielnia "SCH",
 • skupu mleka dokonuje się w Jeżewie - mleczarnia w Świeciu i Przechowie,
 • przetwórstwo mięsne - Krąplewice i Laskowice,
 • wytwórnia pasz - Krąplewice,
 • dodatkowe usługi mechanizacyjne - Laskowice. 

Na terenie gminy aktualnie brakuje prztwórstwa owocowo-warzywnego. System obsługi rolnictwa wymaga głębokiej restrukturyzacji, celem dostosowania się do wymogów unijnych.

1.9.4. Gospodarka leśna - kierunki rozwoju.

Gmina Jeżewo zaliczana jest do gmin o silnie rozwiniętej tradycji leśnej. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 8.156 ha i stanowi 52,3 % powierzchni gminy przy średniej wojewódzkiej 22,4 %.

Lasy w przeważającej części są publiczne i pozostają w zarządzie Lasów Państwowych na terenie dwóch nadleśnictw: Dąbrowa i Osie.

Dominującym gatunkiem drzewostanu jest sosna - 90 % oraz gatunki liściaste (modrzew, dąb, brzoza, olcha, buk).

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi:

I klasa wieku     (1-20 lat)     - ok. 20 %

II klasa wieku    (21-40 lat)    - ok. 20 %

III klasa wieku   (41-60 lat)    - ok. 20 %

IV klasa wieku    (61-80 lat)    - ok. 21 %

V i więcej            (pow. 80 lat)  - ok. 23 %

W ostatnich latach postępująca degradacja drzewostanów wymusiła wprowadzenie zrównoważonej gospodarki. W ramach tej polityki utworzony został leśny kompleks promocyjny "Bory Tucholskie" i objął kompleksy leśne położone w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Dąbrowa na terenie sołectw: Jeżewo, Dubielno i cz. Taszewa.  

W południowo-zachodniej części gminy występują kompleksy leśne wchodzące w skład Nadleśnictwa Osie. W celu uporządkowania gospodarki zasobami leśnymi przewidziano grunty o powierzchni 464,2 ha do zalesienia umieszczonych w projekcie granicy polno-leśnej. Największe zalesienia planuje się we wsiach: Dubielno, Pięćmorgi, Ciemniki, Białe Błota, Krąplewice i Skrzynki. Program ten powiększy zasoby leśne w gminie o 3 %. Program wojewódzki obejmuje dalsze 113 ha gruntu do roku 2020 (III klasa pilność deficyt wody).

1.9.5. Stan środowiska przyrodniczego.

Przy omawianiu stanu środowiska należy zwrócić uwagę na następujące zagrożenia:

 • zagrożenie wód poziemnych
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych
 • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
 • zagrożenie litosfery zanieczyszczeniem i degradacją

Dobra i średnia izolacja pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego przy miąższości otworów słabo przepuszczalnych w układzie od 10 do ponad 40 m - wynika z tego, że słaby jest stopień zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniem.

        Jedynym zagrożenonym terenem są Krąplewice gdzie teren ten obejmuje obszar intensywnej gospodarki rolnej o stosunkowo łatwo przepuszczalnym podłożu. Potencjalne zagrożenie, które może decydować o jakości wód poziemnych zwłaszcza na obszarach o słabszej izolacji warstw wodonośnych od powierzchni należy wymienić: nie uregulowaną gospodarkę ściekową, brak kanalizacji, budownictwo letniskowe wokół zbiorników wodnych, intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, brak izolacji szamb i pryzm z kiszonkami.

        Wody powierzchniowe zanieczyszczają w podobny sposób jak wody poziemne. Spośród wszystkich jezior położonych w granicach gminy tylko jedno było objęte badaniem prowadzonym przez WIOŚ. Jest to jezioro Stelchno, największe w gminie. Charakteryzuje się ono dużą naturalną odpornością na degradację i posiada wody zaklasyfikowane do II klasy czystości.

        Część powierzchni gminy narażona jest na uruchomienie procesów erozji wietrznej. Dotyczy to szczególnie gruntów pozbawionych zwartej pokrywy leśnej i roślinnej odpowiadających słabszym glebom wytworzonym przeważnie z piasków. Zanieczyszczenie litosfery to zrzut śmieci w miejscach do tego nie zawsze przeznaczonych, zrzut ścieków do gruntu.

        Zanieczyszczenie powietrza pyłowe i gazowe to wysypiska śmieci, indywidualne paleniska domowe, trasy ruchu drogowego. Generalnie jednak na terenie Gminy Jeżewo nie występują większe źródła emisji zanieczyszczenia.

1.9.6. Melioracja.

O przydatności gleb dla potrzeb rolnictwa w pewnym stopniu świadczy stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie melioracji szczegółowych użytków rolnych.

 

Melioracje

szczegółowe użytków rolnych gminy

WyszczególnienieGmina JeżewoGmina JeżewoGmina Jeżewo
-użytki rolne razemw tym:
grunty orne
w tym:
użytki zielone
stan urządzeń melioracyjnych /ha/5.5344.666868
użytki rolne wymagające nowych inwestycji /ha/464464-
potrzeby melioracji ogółem /ha/1.193679514
melioracje objęte ewidencją, wymagające odbudowy lub modernizacji /ha/14012020
stopień zaspokojenia potrzeb /%/61,131,7100,0
zagospodarowanie pomelioracyjne /ha/466-466

Potrzeby gminy w zakresie melioracji szczegółowych zaspokojone są w 100 % na użytkach zielonych, natomiast na gruntach ornych w około 60 %. Nadal istnieje konieczność częściowej odbudowy lub modernizacji urządzeń również na łąkach i pastwiskach.

1.9.7. Sieć wodociagowa.

         W Gminie Jeżewo systematyczny wzrost zużycia wody na jednego mieszkańca obserwowany do roku 1993/140.0 m3/1M/dobę/, na skutek wprowadzenia gospodarki rynkowej zmniejszył się /rok 1995 to zużycie wody - 3,1 m3/1M/dobę/. Od tego roku zauważa się umiarkowany wzrost zużycia wody.

Przyczyną systematycznego wzrostu zużycia wody w Gminie Jeżewo są:

 • wzrost ilości odbiorców /w roku 1990 było 238 przyłączy wodociągowych, w roku 1994 - 323, a w roku 1998 - 917/,
 • podnoszenie komfortu wyposażeń mieszkań,
 • instalacja większej ilości urządzeń wodochłonnych.

        Wzrost zapotrzebowania na wodę wymusza konieczność rozbudowy istniejących sieci wodociągowych. Cel rozwoju sieci wodociągowej to bezkolizyjne dostarczenie wody do odbiorców i gwarantowanie pełnego pokrycia potrzeb. 

        Gmina Jeżewo zwodociągowana w 62 % nie ma jeszcze rozwiązanego problemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Połączone gminne sieci zapewniają dwustronne doprowadzenie wody do odbiorców, a także zapewniają ciągłość dostawy wody. Dotyczy to jednak tylko południowej części gminy.  

Do zwodociągowania pozostały wsie położone w części:

 • północnej - Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki z ujęcia Spółdzielni Mieszkaniowej Krąplewice,
 • południowej - Taszewo z ujęcia Taszewskie Pole,
 • wschodniej - Ciemniki, Dubielno.

1.9.8. Odprowadzenie ścieków.

        Gmina Jeżewo leży w zlewni rzeki Wdy i Wisły. W gminie brak jest systemu kanalizacji ściekowej. Gospodarka ściekowa na terenie gminy przedstawia się następująco:

 • Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w Krąplewicach ma oczyszczalnię ścieków poprodukcyjnych o przepustowości - 600 m3/dobę ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Wdy,
 • Zakład Mięsny "Prosiaczek" Krąplewice ma oczyszczalnię ścieków poprodukcyjnych o przepustowości 150 m3/dobę ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Wdy,
 • Osiedle Mieszkaniowe w Krąplewicach ma oczyszczalnię opartą na rowach melioracyjnych o przepustowości 50m3/dobę.

W Jeżewie w części wschodniej realizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości w I etapie 600 m3/dobę i docelowej - 1200 m3/dobę. Gmina opracowała koncepcję kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że ścieki będą odprowadzane z trzech głównych kierunków:

 • z Krąplewic osiedla mieszkaniowego przez część Laskowic i Lipienek,
 • z Laskowic przez Lipno, Taszewskie Pole,
 • Jeżewo i część wsi na północ /Borce, Dąbrowa/.

Do w/w układu zostaną w drugim etapie podłączane kolejne sołectwa.

Realizacja lokalnych przepompownii ścieków, budowa kanalizacji grawitacyjnych i kolektorów tłoczonych zwiększy obszar gminy obsłużony przez gminny system kanalizacji. W miejscowościach, w których ze względów ekonomicznych nie zakłada się budowy oczyszczalni grupowych proponuje się realizację nowoczesnych indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 

Silne i słabe czynniki wewnętrzne:

Mocne strony:

 • znaczna liczba obszarów i obiektów podlegających ochronie prawnej świadcząca o wysokich walorach i wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy,
 • wysoki stopień lesistości (53 %),
 • duże zróżnicowanie krajobrazowe,
 • korzystne warunki klimatyczne,
 • pozytywny wpływ zwartych kompleksów leśnych Borów Tucholskich oraz zbiorników wodnych,
 • dogodne warunki do rozowju turystyki i rekreacji,
 • zasoby uzbrojonych terenów pod inwestycje,
 • rezerwy personalne na rynku pracy.

Słabe strony:

 • wysoki poziom bezrobocia i jego niekorzystna struktura,
 • stan gospodarki regionu i gminy,
 • słaba infrastruktura techniczna,
 • brak infrastruktury turystycznej o odpowiednim standardzie,
 • brak kapitału zewnętrznego,
 • słabe otoczenie biznesu,
 • niedostateczna współpraca środowisk samorządowych, gospodarczych i rolniczych,
 • nieuregulowana w pełni gospodarka ściekowa.

 

Szanse i zagrożenia zewnętrzne

Szanse:

 • utrwalanie się globalnej tendencji do budowy gospodarki opartej na wiedzy i wykorzystanie wykwalifikowanej kadry w wielu specjalnościach,
 • zagospodarowanie terenów i budynków po Węźle PKP w Laskowicach,
 • budowa autostrady A-1 z węzłem w Nowych Marzach,
 • maksymalne wykorzystanie potencjału rolniczego w gminie,
 • tworzenie grup producenckich na terenie gminy,
 • tworzenie gospodarstw agroturystycznych,
 • dobry stan bezpieczeństwa publicznego,
 • w miarę czyste środowisko naturalne /budowa oczyszczalni ścieków oraz przyłączy/
 • Gmina przyjazna dla inwestorów.

Zagrożenia:

 • stan gospodarki państwa,
 • marginalizacja gospodarcza regionu,
 • kryzys finansów publicznych,
 • brak koncepcji "Krajowego Rozwoju Rolnictwa"'
 • nieprzeanalizowane zmiany w Policji,
 • obniżenie podatków lokalnych,
 • wysokie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych.

             Analiza wskazuje, że największe problemy Gminy Jeżewo tkwią w sferze społecznej /bezrobocie, słabe otoczenie biznesu, niskie wykorzystanie rolnictwa, dostateczna współpraca środowisk/.

Zjawiska sfery społecznej stanowią najpoważniejsze bariery rozwoju gminy. Ograniczenie negatywnych skutków zjawisk społecznych jest warunkiem koncentracji społecznego zaangażowania na procesie budowy silnego, gminnego organizmu gospodarczego.

Niezadawalający stan gospodarki lokalnej, niski udział kapitału zewnętrznego oraz wymagające ulepszenia otoczenie biznesu powodują ograniczenia rozwojowe w sferze gospodarczej. Rozwój nowych obszarów gospodarczych, jak usługi, turystyka czy agroturystyka wymaga rozbudowy infrastruktury.

Realizacja przedsięwzięć w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania wskazanych w analizie czynników jest jednym z podstawowych zadań stojących przed społecznością gminy Jeżewo.

 

 

 

 

 


Wytworzył: WG.iZ. (4 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (4 września 2003, 10:30:31)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (29 marca 2016, 15:47:06)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij