STRATEGIA ROZWOJU

VI. MISJA SAMORZĄDU GMINY JEŻEWO

          Realizacji wizji gminy i spełnienia misji samorządu lokalnego służą wyznaczone cele strategiczne i zadania z niej wynikające.

         Cele strategiczne przyjęte w niniejszej strategii rozwoju są wynikiem społecznej dyskusji nad przyszłością gminy. Dyskusja ta prowadzona była w czasie zebrań wiejskich, na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, w organizacjach pozarządowych i indywidualnych kontaktach.

          Zadania realizacyjne opracowano w formie założeń do programów operacyjnych, co należy, aby dany cel strategiczny osiągnąć. Cele strategiczne uporządkowano, wyznaczając cztery priorytety rozwojowe. Są one zbieżne z celami i zadaniami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

1. Priorytety rozwoju gminy.

Priorytet 1. Restrukturyzacja i unowocześnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej gminy.

Priorytet 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności gminy i spójności jego rozwoju.

Priorytet 3. Rozwój kapitału ludzkiego opartego na wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców.

Priorytet 4. Dążenie do dobrej jakości życia w gminie.

 

2. Cele strategiczne i zadania realizacyjne.

Priorytet 1. Restrukturyzacja i unowoczesnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej gminy.

Cel 1.1. Stworzenie lokalnego mechanizmu wsparcia procesu unowocześnienia i konkurencyjności rolnictwa i gospodarki.

Z a d a n i a:

 • Rozwijanie sektorów opartych na wykorzystaniu wiedzy, rozwoju nowych technik i technologii, w celu tworzenia nowych miejsc zatrudnienia w obszarze usług i produkcji.
 • Poprawa dostępności przedsiębiorstw do procedur i ulg wspierających lokalne działania gospodarcze.
 • Udział gminy w wymianie informacji i zasobów pomiędzy podmiotami i instytucjami a sferą edukacji, służące rozwojowi lokalnej gospodarki.

Cel 1.2. Wzmocnienie i rozwój sektora małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.

Z a d a n i a:

 • Wspieranie i rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych, zwłaszcza skierowanych na przedsięwzięcia produkcyjne i przetwórcze w nowych sektorach gospodarki lokalnej.
 • Polepszenie dostępu do informacji produkcyjnej, gospodarczej i technicznej.
 • Wspieranie instytucji otoczenia rolnictwa.
 • Wspieranie działań dostosowawczych do norm standardów i warunków w Unii Europejskiej.

Cel 1.3. Rozwój usług, transportu i turystyki.

Z a d a n i a:

 • Poszerzenie oferty usług kultury masowej o znaczeniu regionalnym.
 • Rozbudowa i wykorzystanie rekreacyjne terenów zielonych i jezior, jako możliwości zagospodarowania i wypoczynku.
 • Pozyskanie inwestora celem wzmocnienia sektora nowych usług turystycznych przy pełnym zagospodarowaniu zasobów.
 • Poszerzenie funkcji turystycznych obszarów leśnych i obrzeży jezior.
 • Stworzenie sieci tras turystyki rowerowej.
 • Tworzenie lokalnego systemu transportowego równoważącego rolę kolei i PKS.
 • Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i osiedlowych.
 • Wprowadzenie rewitalizacji na obszarze całej gminy dla obszarów zdegradowanych.

Cel 1.4. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Z a d a n i a:

 • Autostrada A-1 osią rozwoju gospodarczego i szansą możliwą do wykorzystania.
 • Zapewnienie ładu przestrzennego i zmian w celu przyspieszenia procesu zdolności samorządu lokalnego do pozyskiwania inwestorów.
 • Kreowanie nowych działań w celu promocji oferty inwestycyjnej gminy.
 • Wyznaczenie stref i obszarów tzw. łatwego inwestowania.

 

Priorytet 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności gminy.

Cel 2.1. Przyspieszenie rozbudowy i modernizacji układu drogowego oraz przeciwdziałanie ograniczeniu funkcji komunikacyjnych gminy.

Z a d a n i a:

 • Zintensyfikowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju systemu ekologicznego i funkcji rekreacyjnych w gminie.
 • Autostrada A-1 jako wzmocnienie dostępności komunikacji gminy.
 • Sformułowanie strategii sektorowych: rozwoju rynku zatrudnienia, rozwoju turystyki, dostosowania rolnictwa do Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie dostepności usług publicznych /edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, kultura, sport, poprzez wykorzystanie istniejącej bazy i infrastruktury oraz nowych form usług/.

Cel 2.2. Rozbudowa i modernizacja telekomunikacji, teleinformacji oraz zaopatrzenie w energię.

Z a d a n i a:

 • Poprawa funkcjonowania usług teleinformatycznych i technik internetu.
 • Zapewnienie poszechnego dostępu do internetu.
 • Polepszenie zaopatrzenia w energię /zwiększenie efektywności/.
 • Inicjowanie i udział gminy w działaniach zmierzających do włączenia gminy w system gazownictwa.
 • Inicjowanie działań zastosowania źródeł odnawialnych istniejących i nowo budowanych /elektrownie wodne, wiatrowe/.

 

Priorytet 3. Rozwój kapitału ludzkiego opartego na udoskonaleniu umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców.

Cel 3.1. Zwiększenie mobilnoiści i przedsiębiorczosci oraz systemu edukacji mieszkańców gminy.

Z a d a n i a:

 • Polepszenie obiegu informacji o lokalnych miejscach pracy w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców.
 • Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy celem wspierania systemu edukacji oraz rozwiązań służących poszerzeniu zdolności adaptacyjnych młodzieży i przekwalifikowania zawodowego.
 • Inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy /stosowanie ulg podatkowych/.
 • Stworzenie gminnego systemu wsparcia finansowego dla niezamożnej młodzieży /uczniów oraz studentów/.

Cel 3.2. Umocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców gminy.

Z a d a n i a:

 • Wspieranie rozwoju organizacji społecznych, a zwłaszcza prowadzących działalność na rzecz gminy i jego mieszkańców oraz umocnienia tożsamości regionalnej.
 • Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
 • Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w rozwoju gminy.

 

Priorytet 4. Kreowanie dobrej jakości życia w gminie.

Cel 4.1. Tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w gminie.

Z a d a n i a:

 • Poprawa atrakcyjności osiedleńczej gminy i jego walorów jako miejsca życia.
 • Rozwój różnych form budownictwa.
 • Poprawa realnego stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez zapobieganie przestępczości wśród nieletnich, umacnianie współpracy mieszkańców z policją.
 • Przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i zjawisk przyrodniczych.

Cel 4.2. Poprawa ekologicznych warunków życia mieszkańców.

Z a d a n i a:

 • Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w odniesieniu do:

- redukcji i neutralizacji zanieczyszczeń atmosfery u źródła powstawania,

- ograniczenia uciążliwości produkcji rolnej i przydomowych folii,

- ochrony zasobów wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców,

- kontynuacja budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków w połączeniu z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej,

- rekultywacji terenów zdewastowanych przyrodniczo zwłaszcza nabrzeży jezior i cieków wodnych,

- rozwoju systemu gospodarki odpadami /dalsza segregacja/,

- pełnego wdrożenia zintegrowanego lokalnego systemu gospodarki odpadami,

- ochrony zbiorników powierzchniowych,

- utrzymania zawartości przestrzennej lasów,

- aktywnej ochrony zasobów przyrodniczych i natruralnych gminy oraz walorów krajobrazu kulturowego.

Cel 4.3. Wspieranie różnorodnych form tradycji gminy.

Z a d a n i a:

 • Wspieranie działań służących umocnieniu lokalnej tradycji i dorobku kulturoludzistorycznego społeczności lokalnej gminy.
 • Wspieranie incjatyw kulturalnych organizacji pozarządowych.
 • Pielęgnowanie i promowanie walorów krajobrazów historycznych i architektonicznych gminy i regionu /sąsiedztwo Borów Tucholskich, strefa Doliny Dolnej Wisły, Wdecki Park Krajobrazowy/.
 • Przyjęcie regulaminu /"Honorowi Obywatele Gminy"/.
 • Utrwalanie i dokumentowanie historii gminy, rozwój form popularyzacji lokalnej tradycji historycznej i dziedzictwa wspólnego regionu.

Cel 4.4. Promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej.

Z a d a n i a:

 • Polepszenie dostępu mieszkańców do specjalistycznej diagnostyki i opieki medycznej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych na poziomie podstawowym.
 • Racjonalizacja funkcjonowania Gminnej Przychodni Lekarskiej.
 • Wspieranie inicjatyw służących promocji zdrowia.
 • Realizacja specjalnych programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców gminy.
 • Akcje profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej skierowane do młodzieży.
 • Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieżowego, głównie w oparciu o bazę szkolną, potencjał klubów i świetlice wiejskie.

 

WIZJA ROZWOJU GMINY:

Strategiczne Sfery Aktywności w Procesie Rozwoju

Strategiczne sfery działaniaCel operacjiCel operacjiPrzedsięwzięcia
Strefa ekologiczna, turystyczna i ochrony środowiskaŚrodowisko przyrodnicze- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych- ograniczenie zrzutu ścieków nie oczyszczonych,
- ochrona czystości wód jezior i ich rekultywacja,
- zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej,
-budowa i rozbudowa obiektów małej retencji wód,
- zastępowanie tradycyjnych źródeł energii źródłami czystymi ekologicznymi /gaz, olej opałowy/
--- ochrona powierzchni ziemi- wspieranie technologii mało szkodliwych i bezodpadowych,
- rekutywacja i zagospodarowanie odłogów
--- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i ochrona walorów krajobrazu- zapobieganie procesom degradacji gleb,
- kształtowanie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody,
- zwiększenie lesistości
--- edukacja ekologiczna- organizowanie konkursów ekologicznych na różnych poziomach edukacji,
- popularyzacja i progagowanie działań w zakresie ochrony środowiska
--- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska- zapobieganie i zwalczanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
-Turystka- promocja turystyczna- organizacja systemu kompleksowej informacji,
- opracowanie systemu promocji gminy
--- podniesienie standardu ruchu turystycznego- stworzenie odpowiedniej bazy infrastruktury turystycznej,
- komplementarne kształcenie dla agroturystyki
-Rolnictwo- rozwój i modernizacja gospodarstw rolnych- wspieranie przemian w strukturze obszarowej i własnościowej gospodarstw rolnych,
- popieranie produkcji żywności metodami proekologicznymi,
- wspieranie i tworzenie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
Strefa społecznaEdukacja i rozwój zasobów ludzkich- budowa i rozwój nowoczesnego rynku rolnego- wspieranie instytucji rynku rolnego,
- tworzenie grup producenckich,
- wzmocnienie kontroli jakości płodów rolnych i żywności
--- podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców- poprawa dostępności kształcenia na poziomie szkoły średniej,
- upowszechnienie edukacji w zakresie informatyki,
- organizowanie różnych form kształcenia mieszkańców z puknktu widzenia rynku pracy
--- promocja stanu zdrowia mieszkańców- promocja zdrowego stylu życia,
- przybliżenie specjalistów do społeczności gminy,
- tworzenie warunków do upowszechnienia kultury fizycznej
--- wzmocnienie pozycji kultury- tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury,
- inicjowanie nowych wydarzeń artystycznych w gminie,
- ochrona i eksponowanie nielicznych zasobów dziedzictwa kultury
--- ograniczenie sfery ubóstwa- współdziałanie podmiotów działających w sferze pomocy społecznej,
- utworzenie grupy wolontariatu
--- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w gminie- poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
- zmniejszenie zagrożenia patologiami społecznymi
Sfera gospodarczaPrzedsiębiorczość i rozwój gospodarczy- wzmocnienie sektora rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw- tworzenie grup producenckich,
- utworzenie gminnego punktu komasacji i standaryzacji oraz dystrybucji produktów rolnych w ramach funkcjonowania rynków hurtowych na bazie obiektów GS "SCH" Jeżewo,
- pomoc w zawieraniu umów z odbiorcami, promocja skupionych artykułów,
- współtworzenie regionalnego funduszu inwestycyjnego,
- współtworzenie regionalnego funduszu gwarancji kredytowych,
- modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej,
- tworzenie stref szybkiego inwestowania,
- współpraca z gminami partnerskimi
Strefa infrastrukturalno - technicznaInfrastruktura techniczna- realizacja tras szybkiego ruchu- budowa autostrady A1 Gdańsk-Toruń-Łódź
--- modernizacja dróg i kolei o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i powiatowym- modernizacja dróg krajowych,
- budowa wiaduktu w Laskowicach nad magistralą Tczew-Katowice,
- modernizacja drogi wojewódzkiej - ul. Długa w Laskowicach wraz z budową chodnika,
- modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej Jeżewo-Grupa
--- modernizacja i rozwój sieci telekomunikacyjnych- budowa szeroko pasmowych sieci telekomunikacyjnych,
- rozwój konkurencji na rynku telekomunikacji,
- swobodny dostęp do internetu i pozostałych mediów
--- modernizacja systemów energetycznych- modernizacja głównych punktów zasilania,
- doprowadzenie sieci gazowej do gminy
--- rozwój systemów wodno-kanalizacyjnych- uzyskanie efektu ekologicznego budowanej oczyszczalni ścieków,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej
--- poprawa gospodarowania odpadami- modernizacja wysypiska śmieci /zgodnie z normami/,
- uczestnictwo w wdrażaniu nowoczesnych technologii utylizacji odpadów w powiecie


Wytworzył: W.G.iZ. (11 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (11 września 2003, 08:38:16)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (29 marca 2016, 15:13:15)
Zmieniono: poprawa błędów pisarskich

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4059

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij