Program Ochrony Środowiska

 

1. WSTĘP


1.1. Podstawa prawna opracowania


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn.zm.) nakłada na zarządy województw, powiatów i gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Do opracowania „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu świeckiego oraz opracowanie 11 programów ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie lata 2004 – 2010”z perspektywą na lata 2011 – 2020”, przystąpiono w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie artykułu 14 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Z 1998 r., Nr 119 poz. 773 z późniejszymi zmianami) przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Na jego podstawie w dniu 24 kwietnia 2003 roku zawarto umowę, pomiędzy Starostwem Powiatowym a Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. z Wrocławia, wybraną w drodze powyższego postępowania na wykonawcę projektu.


1.2. Forma realizacji zamówienia


Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dwóch podstawowych dokumentów, którymi są:

 • Plan1 gospodarki odpadami na terenie powiatu świeckiego na lata 2004 - 2011. Dokument Planu jest tak skonstruowany, że spełnia równocześnie wymagania planu powiatowego i gminnego dla każdej gminy powiatu.

 • Program2 ochrony środowiska dla powiatu świeckiego i gmin powiatu na lata 2004 – 2011. Dokument ten spełnia wymagania powiatowego programu ochrony środowiska.


Ponadto, w formie osobnych dokumentów, przygotowano gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami (dla każdej gminy powiatu, w sumie 11 programów i planów), tym samym Wykonawca spełnił wymaganie co do programu i planu dla każdej gminy powiatu.1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego Programem

Gmina Jeżewo położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim.

Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne teren Jeżewa i okolic znajduje się w prowincji: Pojezierze Południowobałtyckie, makro-regionie: Pojezierze Południowopomorskie, mezoregionie: Wysoczyzna Świecka (Równina Świecka).

Powierzchnia gminy wynosi 156 km2 (10,6% powierzchni powiatu), prawie 55% powierzchni zajmują lasy.

Liczba mieszkańców wynosi 7.832 to jest 7,7% ogółu mieszkańców powiatu (28 miejsce na 127 gmin województwa). Wielkość zaludnienia to 50 mieszk./km2. Największą liczbę ludności posiada miejscowość Laskowice (2.507) oraz Jeżewo (1.769).

W skład gminy wchodzi 14 sołectw (Belno, Białe, Buczek, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Krąplewice, Laskowice, Osłowo, Pięćmorgi, Piskarki, Taszewo, Taszewskie Pole).

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5.526 ha ( 36% powierzchni gminy), w tym grunty orne stanowią 4.680 ha, łąki – 583 ha, pastwiska - 228 ha, lasy i grunty leśne – 8.560 ha. Pozostałe grunty to około 1.507 ha.


Zdjęcie


Ryc. 1. Lokalizacja gminy Jeżewo na tle powiatu świeckiego1.4. Koncepcja Programu


Koncepcja Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są:

 1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (Art.14 ust.1 poś), program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

  • cele ekologiczne,

  • priorytety ekologiczne,

  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować cele średniookresowe do 2010 roku i zadania na lata 2003 – 2006 oraz monitoring realizacji Programu i nakłady finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych:

  • cele i zadania o charakterze systemowym

  • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

  • zrównoważone wykorzystanie surowców

  • jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

 3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów. W powiatowym programie powinny być uwzględnione:

  • zadania własne powiatu tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu,

  • zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym

  • wytycznych do sporządzania programów gminnych, tzn. zadania, które muszą być w pełni wprowadzone do programów gminnych


W Programie uwzględniono również zapisy poś (Art.14 ust.2, art. 18 ust.2) wskazujące, że program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata a zarząd powiatu /gminy zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów o wykonaniu Programu i przedstawiania ich odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy.

Kierując się powyższymi zapisami, Program podaje:

 • Cele ekologiczne średniookresowe do 2010 roku wraz z kierunkami działań poprzedzone stanem wyjściowym oraz listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2007 ujęte w blokach tematycznych wymienionych powyżej (pkt.2) z uwzględnieniem wskazówek zawartych powyżej (pkt.3).

 • Monitoring realizacji Programu

 • Aspekty finansowe wdrażania Programu


Obecnie brakuje wielu aktów wykonawczych do „Prawa ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie. Oznacza to, że niniejszy „Program.........” ma formułę otwartą i w miarę wejścia w życie wspomnianych przepisów wykonawczych będzie on korygowany i uszczegóławiany.

Program ochrony środowiska pozostaje w ścisłej relacji ze "Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego", "Programem ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego", "Strategią rozwoju powiatu świeckiego na lata 2003 - 2013" oraz „Strategią rozwoju gminy Jeżewo”. Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. Relację programów ochrony środowiska do innych opracowań strategicznych, programowych i planistycznych przedstawiono na rycinie 1.2.

Zdjęcie

Ryc. 1.1. Relacje programów ochrony środowiska do innych opracowań1.5. Metodyka tworzenia Programu


Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” duży nacisk położono na proces wypracowywania programu i na elastyczność jego treści, tj. włączanie społeczności lokalnych zarówno w proces opracowywania jak i wdrażania programu oraz monitorowanie i ocenę realizacji programu. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy administracją samorządową szczebla gminnego i powiatowego oraz administracją rządową i samorządową szczebla wojewódzkiego. W procesie tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak:

 • warsztaty robocze,

 • spotkania robocze,

 • bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi

W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Programu zaangażowanych było wiele stron.

Projekt Programu powiatowego i gminnych, opracowany we współpracy z wieloma partnerami, w tym przedstawicielami poszczególnych gmin powiatu, uzgodniony z Zarządem powiatu świeckiego , a następnie zaopiniowany przez komisje Rady i zaopiniowany przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego został przedstawiony Radzie Powiatu i Gmin do przyjęcia w formie uchwały.1.6. Uwarunkowania Programu


Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w dokumencie "II Polityka Ekologiczna Państwa”, "Programie wykonawczym do II PEP na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy "Prawo ochrony środowiska", "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.1.6.1. Zasady polityki ekologicznej.


Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami na których oparta jest również polityka ochrony środowiska gminy Jeżewo. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:

 • Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

  • zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych technik (BAT),

  • recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

  • zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),

  • wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.

 • Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

 • Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

 • Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.


1.6.2. Podstawowe założenia polityki ekologicznej.


Aktualnie najważniejszymi źródłami zagrożeń zdrowia człowieka w województwie kujawsko – pomorskim są: zanieczyszczenia wód i jakość wody do picia, odpady komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i hałas.


Cele polityki ekologicznej państwa, a także wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony środowiska nakreślają konkretne wyzwania i obszary zainteresowania dla programu ochrony środowiska gminy Jeżewo . Są to m.in.:

 1. W zakresie jakości wód:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: przemysłowych i wiejskich;

 • Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych (rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych).

 1. W zakresie jakości powietrza atmosferycznego:

 • Poprawa jakości powietrza na obszarach gdzie stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza .

 1. W zakresie gospodarki odpadami:

 • Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku tych odpadów zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie

 • Zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych

 • Dopasowanie - w perspektywie do 2010 roku - gospodarki odpadami niebezpiecznymi do wojewódzkiego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

 1. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

 • Ograniczenie hałasu na odcinkach wzdłuż głównych dróg krajowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB

 1. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (dyrektywa „Seveso II”), zwłaszcza z tytułu poważnych awarii przemysłowych, eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu awarii.

 2. W zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych:

 • Konieczność zaniechania nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe,

 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska (BAT)

 • Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 2010 roku co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000, zgodnie z celami Unii Europejskiej wyrażonymi w Białej Księdze (COM(97)599)

 • Ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo w powiązaniu z rozwojem korytarzy ekologicznych

 1. Dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównoważonego gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych (ekologizacja polityk sektorowych).

 2. Kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań mieszkańców w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie dostępu mieszkańców gminy do informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska, w tym udziału w procedurze opracowywania i wdrażania "Programu ochrony środowiska" (konieczność dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa, wzrost ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na rzecz środowiska i poprawa efektywności tych działań).

 3. Doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali powiatu i gminy.1.6.3. Krajowe i wojewódzkie a powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska.


Limity krajowe

W "II Polityce ekologicznej państwa", przyjętej przez Sejm RP w sierpniu 2001 roku, zostały ustalone limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 roku), związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te nie zostały zmienione w "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". Są to:

 • Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

 • Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

 • Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

 • Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r,

 • Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

 • Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

 • Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,

 • Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% oraz amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

 • Do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej (limit nie ma przeniesienia na limit wojewódzki)


Limity województwa kujawsko-pomorskiego


Zarówno II PEP jak i ustawa Prawo ochrony środowiska nie podają procedur podziału limitów krajowych na regionalne, co wynika z braku dostatecznych podstaw planistycznych.

Obecnie, w jednym konkretnym przypadku, a mianowicie w odniesieniu do gospodarowania odpadami, określono limity wojewódzkie w ramach Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami.

W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu świeckiego i planach gminnych założono że w roku 2007 na składowiska skierowane zostanie do 69% (wagowo) całkowitej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

W przypadku odpadów opakowaniowych przyjęto następujące poziomy recyklingu w roku 2007:

 • opakowania z papieru i tektury: 48%,

 • opakowania ze szkła: 40%

 • opakowania z tworzyw sztucznych: 25%

 • opakowania metalowe: 40%

 • opakowania wielomateriałowe: 25%

 • opakowania z materiałów naturalnych (drewno): 10%.

Dla odpadów wielkogabarytowych przyjęto w roku 2007 odzysk na poziomie - 32%, odpadów budowlanych – 25%, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) - 29% odpadów zebranych selektywnie.

W ramach Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami przyjęto, że systemem zbiórki odpadów będą objęci wszyscy mieszkańcy województwa, a przy realizacji założeń dotyczących ilości pozyskiwanych surowców wtórnych oraz odpadów organicznych, w roku 2010 na składowiska kierowanych będzie ok. 65% odpadów wytworzonych.


Określenie pozostałych limitów wojewódzkich będzie miało miejsce w odpowiednich programach naprawczych:

 • W odniesieniu do zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych - program ochrony wód, zawierający działania mające zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód. Ustalając limit wojewódzki dla ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami, można też będzie skorzystać z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (opracowywanym przez Ministerstwo Środowiska - w terminie do końca 2002 r.), gdzie zostaną określone wymagane zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych ze ściekami komunalnymi i ściekami z zakładów przemysłu rolno-spożywczego dla poszczególnych aglomeracji. Obecnie na podstawie aktualnych danych i planowanych działań można przyjąć, że do 2010 roku będzie miała miejsce pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 • W odniesieniu do zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza - program ochrony powietrza, opracowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U.2002.115.1003 z dnia 24 lipca 2002 r.), zawierający limity dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wojewódzkie limity ograniczenia wodochłonności i materiałochłonności produkcji oraz zużycia energii są trudne do określenia, co wynika z braku odpowiednich wskaźników w odniesieniu do konkretnych procesów technologicznych bądź instalacji. Punktem odniesienia limitów krajowych jest rok 1990 a więc rok istnienia 49 województw, co zasadniczo wpływa na trudność określenia średniej wielkości ww. limitów dla obszaru nowych województw.

Limity powiatowe i gminne

Proponuje się identyczne podejście do limitów powiatowych i gminnych, jak do limitów wojewódzkich i oszacowanie ich na takim samym poziomie.


1.6.4. Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju powiatu świeckiego”.


Istotnym dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju powiatu, jak i gmin należących do niego, jest „Strategia rozwoju powiatu świeckiego na lata 2003 - 2013”. Strategia rozwoju powiatu świeckiego zawarta jest w dokumencie pt. „Społeczny plan kierunków rozwoju powiatu ” . Władze samorządowe powiatów i województwa, tworząc strategię rozwoju swojego Regionu uwzględniają wnioski i postulaty gmin, których realizacja wykracza poza ich możliwości i kompetencje, a które powinny być zrealizowane dla zapewnienia warunków dalszego rozwoju. W strategii rozwoju powiatu świeckiego określono główne długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokacje zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych celów. Istota strategii polega na wyborze sposobów realizacji wizji, celów strategicznych operacyjnych, w określonych warunkach, przy danych ograniczeniach oraz w ramach przyjętego horyzontu czasowego. .

1.7. Zawartość dokumentu Programu


W konstrukcji dokumentu zastosowano schemat identyczny jak w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”. Zatem niniejszy Program zawiera, oprócz niniejszego rozdziału 1 (Wstęp), następujące rozdziały:

 • Rozdział 2 Cele i zadania o charakterze systemowym. Rozdział ten ujmuje następujące zagadnienia:

 • integracja aspektów ekologicznych z rozwojem społeczno-gospodarczym,

 • aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

 • edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska,

 • współpraca ponadlokalna.

 • Rozdział 3 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. W rozdziale przedstawiono następujące zagadnienia:

 • ochrona przyrody i krajobrazu

 • ochrona lasów

 • ochrona gleb

 • ochrona zasobów kopalin

 • Rozdział 4 Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: jakość wód, gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie hałasu, awarie przemysłowe

 • Rozdział 5 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów wody i energii: kształtowanie stosunków wodnych, wykorzystanie energii odnawialnej


Zagadnienia ujęte w rozdziałach 3 do 5 oraz edukacja ekologiczna (ujęta w rozdziale 2) zostały opracowane poprzez podanie stanu wyjściowego, celów średniookresowych do 2010 roku wraz z kierunkami działań oraz listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2007.

 • Rozdział 6 Ocena realizacji Programu: zarządzanie Programem, kontrola wdrażania Programu, wskaźniki efektywności Programu, harmonogram procesu wdrażania Programu

 • Rozdział 7 Aspekty finansowe wdrażania Programu; koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2007 i źródła finansowania. Koszty ujmują zarówno koszty zarządzania środowiskiem, współpracy, ewentualnych badań i opracowań oraz koszty inwestycyjne.

1 W dalszej części dokumentu mówiąc o Planie mamy na myśli „Plan gospodarki odpadami”

2 W dalszej części dokumentu mówiąc o Programie mamy na myśli „Program ochrony środowiska”Wytworzył: ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. /Oddział Bydgoszcz/, przy współpracy z p. Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (15 lipca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (15 lipca 2004, 11:22:51)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 11:12:58)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij