Program Ochrony Środowiska

 

3. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY


Poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców wynika z założeń VI Programu działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 – 2010. W Polsce, podstawowymi działaniami ukierunkowanymi na zdobycie ww. celu będzie:

 • zwiększenie lesistości z 28,5% (2001rok) do 30% (2020 rok) a w dalszej perspektywie do 32 – 33%,

 • włączenie wyznaczonych obszarów do europejskiej sieci NATURA 2000,

 • ochrona terenów wodno-błotnych,

 • poprawa stanu czystości wód powierzchniowych.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu


3.1.1. Stan wyjściowy.

W granicach gminy Jeżewo znajduje się stosunkowo duża liczba obszarów i obiektów podlegających prawnej ochronie, świadczące o jej wysokich walorach i wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w gminie Jeżewo:

 • parki krajobrazowe – 931 ha

 • obszary chronionego krajobrazu – 9300 ha

 • użytki ekologiczne – 105,3 ha

System obszarów chronionych na terenie gminy związany jest głównie z regionem Borów Tucholskich oraz Doliną Dolnej Wisły, gdzie bogactwo przyrodnicze, a w tym także i zróżnicowanie gatunkowe są najbardziej znamienne.

System obszarów i obiektów prawnie chronionych

Wschodnia część gminy (m.in. miejscowości Ciemniki,Białe Błota) obejmuje swym zasięgiem Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. W obrębie gminy Jeżewo znajduje się 931,3 ha parku. Północno-wschodnią część gminy obejmuje Wdecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną (wsie Baczek, Krąplewice, Nowe Krąplewice i Skrzynki). Przeważającą część zajmuje natomiast Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu (9300 ha). Uzupełnieniem form ochrony prawnej są użytki ekologiczne ( 9105,3 ha), zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (87,1 ha) oraz 57 pomników przyrody.

Ochroną gatunkową zwierząt zajmują się koła łowieckie, których na terenie gminy działa 6 oraz okręgi hodowlane.


Parki Krajobrazowe

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego utworzony został po reformie administracyjnej w 1999 roku, w wyniku połączenia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, powołanego w 1993 roku i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, powołanego w 1998 roku. Obejmuje on środkowy fragment doliny dolnej Wisły, po obydwu jej stronach, od Ostromecka po Kozielec w gminie Nowe. Powierzchnia całego Parku wynosi 55642,5 ha. Jest jednym z większych powierzchniowo parków krajobrazowych w Polsce. Administracyjnie położony jest na terenie gmin: Bydgoszcz, Osielsko, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Pruszcz Pomorski, Świecie n/Wisłą, Chełmno, miasto Chełmno, Stolno, Jeżewo, Drapacz, Grudziądz, Warlubie i Nowe.

Ochroną objęto niezwykle atrakcyjny, naturalny krajobraz doliny Wisły, jednej z niewielu, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy z przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi, dynamicznymi skarpami, parowami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi. Dno doliny zajmują żyzne pola uprawne, które powstały na terenach zalewowych. Pierwsi hydrotechnicy tych ziem to mennonici, którzy osiedlili się tutaj około XVII wieku. Oni to stworzyli kulturę uprawy gleb na mandach wiślanych, zakładania sadów, hodowli bydła i budowy charakterystycznych zagród, przygotowanych na okresowe zalewy wodami Wisły. Jedna z nich, w Chłystkowie jest siedzibą terenową Parku. System funkcjonujących do dzisiaj kanałów odwodniających, przecinających rozległe tereny użytków zielonych przypomina krajobrazy holenderskie. Niezwykła różnorodność siedlisk Parku powoduje, że obfituje on w najrozmaitsze gatunki roślin, których stwierdzono tutaj przeszło tysiąc. Wśród nich około 50 gatunków znajduje się pod ochrona całkowitą. Dolina Wisły jest miejscem bytowania, a zwłaszcza szlakiem wędrówek wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. Na wilgotnych mokrych siedliskach licznie gniazduje ptactwo wodno – błotne. Z gatunków ptaków zimujących wymienić można: gągoły, czernice, nurogęsi, mewy, czaple siwe, łyski, krzyżówki i łabędzie nieme, a z gatunków ptaków drapieżnych – orła bielika i myszołowa włochatego. włochatego występujących tu gatunków roślin chronionych wymienić należy: rośliny kserotermiczne (ostnica włosata i ostnica Jana, miłek wiosenny, wężymord stepowy), lilię złotogłów, literę jajowatą, śnieżynkę przebiśnieg i len austriacki. Z gatunków fauny wpomnieć należy o minogu rzecznym i strumieniowym, rybitwie zimorodku, perkozie rdzawym i krwawodziobie.
Na terenie parku istnieje 14 rezerwatów przyrody: „Wielka Kępa Ostromecka”, „Linje”, „Las Mariański”, „Rentowo”, „Jezioro Fletnowskie”, „Śnieżynka”, „Wiosło Duże”, „Grabowiec”, „Płutowo”, „Zbocza Płutnowskie”, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim im prof. R. Bohra”, „Ostrów Panieński”, „Góra Św. Wawrzyńca” i „Ostnicowe Parowy Gruczna”. Planuje się utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody: „Czarcie Góry”, k. Sartowic, „Parów Cieleszyński”, „Kozielec”, „Mała Kępa Ostromecka” i „Wielkie Łunawy”.


Wdecki Park Krajobrazowy (WPK) utworzony został w 1993 roku. Posiada powierzchnię 23786,39 ha (w tym 4609,12 ha – strefa ochronna). Park i jego otulina leżą w granicach gmin: Cekcyn, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie (70% powierzchni), Śliwice i Warlubie. Lasy stanowią w Parku 58,7%. Duża lesistość spowodowała, że krajobraz w dużej mierze zachował tutaj swój naturalny charakter. Główna osią parku jest rzeka Wda wraz z jej dopływami: rzeka Prusiną, Solińską Strugą i Ryszką. To one i ich doliny stanowią o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Najbardziej malowniczy jest środkowy bieg Wdy, gdzie rzeka przepływa, meandrując w głęboko wciętej dolinie przez kompleksy lasów liściastych. liściastych wyniku podpiętrzenia wód rzeki Wdy i zalania ujściowych odcinków jej dopływów: Prusiny, Ryszki i innych drobniejszych cieków powstał duży (440 ha) sztuczny zbiornik zaporowy Żur. W lasach dominują siedliska borów świeżych, na których występują bory mieszane. Niewielkie powierzchnie zajęte są przez ubogie bory suche. Na zboczach dolin rzecznych wykształciły się grądy zboczowe, a w dnach dolin fragmenty łęgów i olsów. Osobliwością dendrologiczną jest występowanie jarząbu brekinii w rezerwacie „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego” w Szczerkowie. Wśród roślin rzadkich chronionych w Parku występują m. in. Widłak goździsty, spłaszczony i jałowcowaty, rosiczki, storczyk szerokolistny i plamisty, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, kopytnik i mącznica lekarska. Osobliwościami faunistycznymi są m. in. Żurawie, gągoły, tracze norogęsi, błotniaki stawowe, bataliony, zimorodki, pstrągi otokowe, żmije zygzakowate, salamandry plamiste, rzekotki i traszki grzebieniaste. Na terenie Parku funkcjonują następujące rezerwaty przyrody:

„Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”, „Dury”, „Martwe”, „Jezioro Ciche” i „Jezioro Miedzo”. Projektuje się utworzenie rezerwatu „Jezioro Piaseczno” i „Dolina rzeki Wdy”. W Parku utworzono też trzy zespły przyrodniczo – krajobrazowe: „Dolina rzeki Ryszki”, „Dolina rzeki Solińska Struga” i „Dolina rzeki Prusiny”. Dyrekcja Parku znajduje się w Osiu.

Wdecki Park Krajobrazowy jest jednym z ważniejszych elementów projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.


Użytki ekologiczne : stanowią obszary zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk i ich zasobów genowych. Należą do nich : torfowiska, bagna, nieużytkowane łąki i sady, drobne zbiorniki śródpolne i śródleśne , kępy drzew i krzewów, skarpy, jary i wąwozy itp. Do tej pory powierzchnie te traktowane były jako nieużytki rolnicze lub leśne.


3.1.2. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku.

W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) i Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków). Mają one na celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium.

Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez utworzenie spójnej Europejskiej sieci ekologicznej pod nazwą Natura 2000, złożonej z tzw. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), wytypowanych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wytypowanych na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Obecnie nie ma jeszcze zatwierdzonej sieci, istnieje tylko projekt (stan na 06.2004 rok)


Cele: Rozwój i bieżąca ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo
Poprawa struktury i dalszy rozwój systemu zieleni terenów zurbanizowanych
Ochrona walorów krajobrazu rolniczego i rekreacyjnego
Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody


Obszary i obiekty prawnie chronione


W gminie Jeżewo nie ma obszarów zaproponowanych do objęcia ochroną w systemie Natura 2000..

Poznanie zasobów przyrodniczych regionu jest niezbędnym warunkiem do określenia kierunków i form jego ochrony. Potrzeba inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy wynika z zapisów Programu Wykonawczego do II PEP, który wskazuje na konieczność wsparcia prac badawczych dotyczących stanu polskiej przyrody i bioróżnorodności oraz rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej.
Celem prac inwentaryzacyjnych jest dostarczenie informacji o środowisku przyrodniczym dla prac planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego) a jednocześnie rozpoznanie walorów środowiska. Uzyskane w ten sposób dane będą stanowić podstawę objęcia ochroną obszarów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych. Opracowania inwentaryzacyjne stanowić będą również cenną pomoc w kształtowaniu podstaw świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

Należy się również skupić na działaniach ukierunkowanych na wykształcenie spójności między istniejącymi terenami leśnymi szczególnie na obszarach rolniczych oraz kształtowaniu systemu zieleni w oparciu o system wodny oraz bieżącej ochronie terenów cennych przyrodniczo i ochronie lasów.

Jak już powiedziano, udział obszarów objętych ochroną prawną w gminie Jeżewo i jest wyższy od współczynnika założonego dla Polski w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”. Mimo to różnorodność przyrodnicza gminy każe wskazać kolejne obszary do objęcia ochroną. Szczególnie ważne są te obszary, gdzie spójność dotychczasowego systemu jest niewystarczająca.

W ramach programu Człowiek i środowisko (MAB), działającego w ramach UNESCO, obejmującego niepowtarzalne systemy o znaczeniu międzynarodowym, zostanie utworzony Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.

Kierunki działań

 • Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy

 • Ustanowienie Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

 • Opracowanie programu zamierzeń inwestycyjnych w zakresie ochrony różnorodności przyrodniczej środowiska przyrodniczego Borów Tucholskich w części położonej na terenie powiatu świeckiego

 • Tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych

 • Ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych

 • Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych


Krajobraz rolniczy i tereny turystyczne

Polityka ekologiczna państwa a także wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska zakłada wsparcie tradycyjnych praktyk gospodarczych na obszarach wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego (wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej) oraz działań na rzecz utrzymania tradycyjnego urozmaiconego krajobrazu rolniczego.
Nadchodzące lata będą się charakteryzowały na obszarach rolniczych:

 • wzrostem intensywności rolnictwa,

 • zwiększaniem się liczby dużych, towarowych, wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych,

 • rozwojem małych gospodarstw jako gospodarstw ekologicznych

 • rozwojem gospodarstw agroturystycznych na terenach leśnych, o funkcji turystyczno-rekreacyjnej:

 • rozwojem bazy turystycznej i agroturystycznej,

 • rozwojem infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Taki kierunek rozwoju gminy może mieć istotny wpływ na jego walory przyrodnicze, ich degradację i przekształcanie.

Ważnym zadaniem będzie zapewnienie warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Na terenach tych rekreacja i turystyka będą przebiegały w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniały wymogi ochrony środowiska.


Kierunki działań

 • Rozwój tradycyjnych form gospodarowania sprzyjających zachowaniu trwałości zasobów przyrodniczych gminy: rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka, agroturystyka

 • Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów turystycznych i rekreacyjnych

 • Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem

 • Rozwój ścieżek rowerowych


Edukacja ekologiczna

Gmina Jeżewo ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji co stanowi jednocześnie największe zagrożenie dla ich obszarów, szczególnie w obliczu obserwowanego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania mieszkańców wypoczynkiem w okresach sobotnio-niedzielnych. Kolejnym zagrożeniem jest gospodarka rolna i związane z nią spływy powierzchniowe substancji biogennych oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa o nieuregulowanej gospodarce ściekowej.
Ważnym zadaniem będzie zapewnienie możliwości mieszkania, pracy oraz wypoczynku i rekreacji mieszkańcom gminy przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów i obszarów chronionych oraz wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody. Edukacja ekologiczna mieszkańców w tym zakresie jest bardzo ważna w świetle faktu, że wszystkie istniejące na terenie województwa formy ochrony przyrody są dostępne społeczeństwu bez ograniczeń
Rozwijanie edukacji i wymiany informacji w celu podnoszenia społecznej świadomości celów i potrzeb w dziedzinie ochrony przyrody i bioróżnorodności, a także związanych z działaniami w tej sferze nie tylko kosztów, ale również korzyści jest jednym z zadań określonych w programie wykonawczym do II PEP.

Kierunki działań

 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej (omówiona w par. 2.3.)

 • Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo

 • Rozwój systemu ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych3.1.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2007.


OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004-2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


8

8

8

24

Źródła finansowania

Środki własne gmin, środki zewnętrzne
2.

Przedsięwzięcie

Intensyfikacja działań na rzecz powołania Światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”

Jednostki realizujące

Minister Środowiska, Wojewoda, Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 - 2006

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

-

3.

Przedsięwzięcie

Wyznaczenie obszarów wymagających renaturalizacji

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe, UG, Nadleśnictwa

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004-2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

-

4.

Przedsięwzięcie

Uwzględnienie działań dot. ochrony krajobrazu rolniczego w planach zagospodarowania przestrzennego

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

Własne
5.

Przedsięwzięcie

Opracowanie planów modernizacji zieleni publicznej w gminie

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004 – 2006

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


10

10


20

Źródła finansowania

Własne
6.

Przedsięwzięcie

Promowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych

Jednostki realizujące

UG, Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Brak kosztów dodatkowych


Źródła finansowania
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem


15

15

15

45

Źródła finansowania

Własne
2.

Przedsięwzięcie

Tworzenie gospodarstw ekologicznych

Jednostki realizujące

Rolnicy

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

b.d.

Źródła finansowania

Koszty własne rolników3.

Przedsięwzięcie

Realizacja działań związanych z zachowaniem właściwego stanu wyznaczonych na terenie Parku Krajobrazowego, użytków ekologicznych, pomników przyrody, itp.

Jednostki realizujące

UG Jeżewo, Nadleśnictwa

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2003 - 2010

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

50,0

50,0

40,0

40,0

180,0

Źródła finansowania

Fundusze własne, fundusze celowe
3.2. Ochrona lasów


3.2.1. Stan wyjściowy.

Gmina Jeżewo zaliczana jest do gmin o silnie rozwiniętej tradycji leśnej. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 8.156 ha i stanowi 52,3 % powierzchni gminy przy średniej wojewódzkiej 22,4 %.
Lasy w przeważającej części są publiczne i pozostają w zarządzie Lasów Państwowych na terenie dwóch nadleśnictw: Dąbrowa i Osie.

Dominującym gatunkiem drzewostanu jest sosna - 90 % oraz gatunki liściaste (modrzew, dąb, brzoza, olcha, buk).
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi:

I klasa wieku     (1-20 lat)     - ok. 20 %

II klasa wieku    (21-40 lat)    - ok. 20 %

III klasa wieku   (41-60 lat)    - ok. 20 %

IV klasa wieku    (61-80 lat)    - ok. 21 %

V i więcej            (pow. 80 lat)  - ok. 23 %

W ostatnich latach postępująca degradacja drzewostanów wymusiła wprowadzenie zrównoważonej gospodarki. W ramach tej polityki utworzony został leśny kompleks promocyjny "Bory Tucholskie" i objął kompleksy leśne położone w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Dąbrowa na terenie sołectw: Jeżewo, Dubielno i cz. Taszewa.  

W południowo-zachodniej części gminy występują kompleksy leśne wchodzące w skład Nadleśnictwa Osie. W celu uporządkowania gospodarki zasobami leśnymi przewidziano grunty o powierzchni 464,2 ha do zalesienia umieszczonych w projekcie granicy polno-leśnej. Największe zalesienia planuje się we wsiach: Dubielno, Pięćmorgi, Ciemniki, Białe Błota, Krąplewice i Skrzynki. Program ten powiększy zasoby leśne w gminie o 3 %. Program wojewódzki obejmuje dalsze 113 ha gruntu do roku 2020 (III klasa pilność deficyt wody).

Funkcja lasów

Ze względu na główne funkcje, jakie spełnia las w stosunku do potrzeb gospodarki, lasy dzielą się na grupy:

 • lasy ochronne – spełniają zdania ogólnospołeczne, zwłaszcza glebochronne, klimatyczne, wodochronne, rekreacyjno – zdrowotne i krajobrazowe. Lasy glebochronne maja między innymi za zadanie chronić strome zbocza jarów i wąwozów przed erozją. Z takimi lasami zetkniemy się w okolicy Grucza, Topolna, kozielca. Z lasami wodochronnymi, które obejmują m.in. lasy wzdłuż rzek i jezior spełniające funkcje wodochronne, przeciwpowodziowe i rekreacyjne, mamy do czynienia wzdłuż rzeki Wdy i rzeki Mątawy oraz wokół dużych jezior powiatu świeckiego. Wszystkie lasy są lasami krajobrazowymi, nadają bowiem krajobrazom szczególne piękno. Jednak wyróżnia się grupę lasów krajobrazowych o dominujących funkcjach infrastrukturalnych: głównym celem gospodarstw tych lasów jest cel rekreacyjno – turystyczny. Najlepszym przykładem takich lasów są kompleksy leśne Wdeckiego Parku Krajobrazowego, otaczające Zalew Żur i ciągnące się wzdłuż Wdy.

 • lasy gospodarcze – mają zadanie zaspokajania potrzeb gospodarki narodowej na surowiec drzewny. Pełnia więc funkcje produkcyjne; głównym celem tych gospodarstw jest cel gospodarczy. Poza tym, przez samo istnienie, spełniają funkcje infrastrukturalne, w tym zaspokajają potrzeby estetyczne i kulturalne człowieka. Wszystkie lasy naszego powiatu, poza objętymi ochroną rezerwatową, pełnią w większej lub mniejszej części funkcje gospodarcze.


Formy ochrony lasów

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1995r. zostały utworzone Leśne Kompleksy Promocyjne. Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” obejmuje południowo – wschodnią część regionu Borów Tucholskich. W skład kompleksu promocyjnego wchodzą cztery nadleśnictwa: Dąbrowa, Osie, Tuchola i Woziwoda. Nadleśnictwa Dąbrowa i Osie gospodarują w lasach położonych na obszarze Ziemi Świeckiej. Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” to zwarty obszar leśny powołany w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Zarządzają nimi istniejące nadleśnictwa. Szczegółowe cele ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych to: wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej oraz zachodzących w niej zmian, trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu, łączenie celów gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody, promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, doświadczalnictwo leśne i badania naukowe na potrzeby gospodarki leśnej; szkolenia Służby leśnej edukacja przyrodniczo – leśna społeczeństwa. Inna formą ochrony lasów jest ochrona rezerwatowa (o czym była już mowa w – funkcje lasów, lasy rezerwatowe) oraz tworzenie obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych.


Łowiectwo w całym powiecie świeckim

Istotą modelu łowiectwa w Polsce, obok powiązania go z ogólnokrajową strategią ochrony środowiska, jest sformułowana jeszcze w ubiegłym wieku zasada: „poluje ten, kto hoduje”. Sukcesy łowickie polskich myśliwych zależą bezpośrednio od ich zaangażowania w ochronę łowisk i zwierzostanów. Myśliwi prowadzący gospodarkę łowiecką na danym terenie muszą tak regulować liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierzyny, aby nie naruszając równowagi przyrodniczej i nie narażając rolników ani leśników na nadmierne straty , zapewnić sobie na wiele lat możliwość łowieckiej przygody. W tym przypadku cele ludzi są tożsame z interesem przyrody.
Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie wieloletnich planów (10 lat) sporządzanych dla rejonów hodowlanych, które obejmują sąsiadujące ze sobą obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych. Na terenie każdego obwodu łowieckiego dokonywana jest inwentaryzacja zwierzyny i na jej podstawie, po określeniu przewidywanego przyrostu każdego gatunku, sporządza się skorelowany z planem wieloletnim roczny plan łowiecki. Koło Łowieckie nie może przekroczyć przewidzianej w planie ilości zwierzyny do odstrzału oraz jej rodzaju, a jednocześnie niezrealizowanie zaplanowanego odstrzału w odniesieniu do niektórych gatunków zwierzyny naraża koła łowieckie na poważne konsekwencje.

W Polsce poluje się obecnie na ponad 30 gatunków zwierząt. Listy zwierząt łownych i okresy polowań na te zwierzęta określa Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do najbardziej znanych gatunków zwierząt łownych występujących w powiecie Świeckim należą między innymi:

 • Jeleń szlachetny – nasz gatunek rodzinny, zasiedla biotopy leśne. Jego pogłowie wykazało znaczy wzrost w ostatnich kilku dziesięcioleciach. W związku z dotkliwymi szkodami wyrządzonymi przez jelenie w odnowieniu lasu i uprawach rolnych, przeprowadzono redukcję, z zachowaniem selekcji osobniczej i populacyjnej. Obecnie wielkość populacji tego gatunku w naszym powiecie kształtuje się n poziomie około 850 sztuk.

 • Daniel zwyczajny – pochodzi z regionu śródziemnomorskiego, początkowo hodowany był tyko w parkach, po drugiej wojnie światowej zasiedlił łowiska leśne. W powiecie Świeckim występuje jedna z najmocniejszych populacji w Polsce, szacuje się Jana około 800 sztuk.

 • Sarna – jest najpospolitszym przedstawicielem jeleniowatych. Występuje w łowiskach polnych i leśnych. Wyrządza dotkliwe szkody w odnowieniu lasu szczególnie w gatunkach liściastych. Wielkość populacji w naszym rejonie określa się na 3200 sztuk.

 • Dzik – występuje w miarę licznie na terenie całego powiatu. Stanowi zagrożenie dla upraw rolnych, natomiast jest pożądanym składnikiem ekosystemów leśnych. W rejonie Świeckim inwentaryzuje się około 700 sztuk.

 • Zając – podobnie jak w całej Europie tak i naszym rejonie , znajduje się w głębokim upadku. Niegdyś stanowił podstawowa zwierzynę drobną. Wśród przyczyn tego stanu wymienia się tzw. syndrom choroby zająca szaraka. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne intensywne rolnictwo stwarza wrogie środowisko dla zajęcy i pozostałej zwierzyny drobnej. W Polsce prowadzone są badania nad wpływem warunków środowiskowych na dynamikę liczebności i bilans populacji zajęczych. Na razie jednak spadkowa tendencja liczebności utrzymuje się i nic nie zapowiada jej powstrzymania. Liczebność naszej populacji określa się na około 1000 sztuk.

 • Kuropatwa – gatunek ten również wykazuje alarmujący spadek liczebności. Jeszcze w latach siedemdziesiątych, obecnie jej liczebność określa się wielkością około 400 sztuk. Podejmowane są próby fermowej hodowli kuropatwy w celu zasilenia. O ile sama hodowla nie stwarza większych trudności, o tyle badań wymaga los introdukowanych ptaków, ich przeżywalności i udział w rozmnoży.

 • Lis – należy do zwierząt, których gwałtowny wzrost liczebności przysparza poważnych problemów. Wśród przyczyn tej eksplozji populacji wymienia się szeroko stosowane doustne szczepienia przeciw wściekliźnie. Skutkiem jest spadek liczebności ofiar lisów, a więc ożląt sarnich, zajęcy, kuropatw i bażantów.


3.2.2. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku.


Cele: Zachowanie i zwiększanie istniejących zasobów leśnych
Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych
Poprawa stanu zdrowotnego lasów prywatnych

Zgodnie ze światową polityka zwiększania i ochrony zasobów leśnych w Polsce opracowany został „Krajowy program zwiększania lesistości”. Każdy region ma za zadanie realizować politykę ukierunkowaną na priorytetowe traktowanie spraw związanych z ochroną i rozbudową drzewostanów. Zgodnie z założeniami będzie następowało stopniowe przeznaczanie gruntów rolnych nie rokujących możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej pod zalesienia. Ochrona środowiska naturalnego, w tym przypadku gleby przed jej zubożeniem i wymywaniem wymaga rozwinięcia akcji zalesiania i zadrzewiania terenów zagrożonych erozją.
Gleby słabe, należące do kompleksu żytniego słabego docelowo powinny być zalesione lub zadrzewione. W ramach kompetencji przypisanych Starostwu Powiatowemu w Świeciu przyznawano dotacje z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych należących do właścicieli prywatnych, przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Aby objąć ta forma pomocy większą ilość rolników, którzy zamierzają dokonać zalesienia negatywnych gruntów porolnych, niezbędnym jest uaktualnienie gminnych planów zagospodarowania przestrzennego o elementy opracowanej granicy polno- leśnej. Już od wielu lat na terenie powiatu świeckiego wykonywane były zalesienia realizowane głownie przez sektor państwowy. Także rolnicy indywidualni naszego powiatu dokonywali zalesień w wysokości powyżej 30 ha rocznie. Na lata następne planuje się zwiększenie lesistości także z uwagi na możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przez rolników.
W perspektywie lat 2004 – 2020 szacuje się, że na terenie powiatu świeckiego powierzchnia negatywnych gruntów porolnych możliwych do zalesienia będzie wynosiła około 1400 ha w sektorze niepaństwowym. Przy zabezpieczeniu środków finansowych i wymogów formalnych umożliwi to wykonanie zalesień gruntów porolnych w tym sektorze w wysokości około 80 ha rocznie.

Jak wcześniej wspomniano, większość lasów należy do I i II kategorii zagrożenia pożarowego. Stąd wynika konieczność stałego monitorowania tych obszarów. W procesie przeciwdziałania pożarom należy dużą wagę przypisać edukacji ekologicznej szczególnie w zakresie wypalania traw i ściernisk.
W wyniku rozwoju gospodarczego oraz intensyfikacji rolnictwa (zwłaszcza w rolniczej części powiatu), charakterystycznym zjawiskiem będzie wylesianie i fragmentyzacja środowiska. Dlatego duże znaczenie będzie miało przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, charakteryzujących się silnym przekształceniem m.in. wskutek nasadzania sosny, zabiegów melioracyjnych, osuszania złóż torfowych jak również wzbogacenie istniejącego drzewostanu. Istotne będzie dostosowanie nasadzeń do typu siedliska naturalnego i ograniczenie praktyki wprowadzania monokultur sosnowych na wszystkie typy siedlisk. Skład gatunkowy zalesień będzie odpowiadał potencjałowi troficznemu siedlisk. Wprowadzenie gatunków drzew liściastych zapobiegnie procesom bielicowienia i osuszania gleby, zwiększając odporność ekosystemów leśnych i zmniejszając zagrożenie pożarowe. Wzbogacenie składu runa leśnego nasadzeń porolnych, „zabudowanie” roślinnością śródpolnych oczek bezodpływowych z upływem lat zwiększy wartość biotyczną tych układów. Są to działania zgodne z zadaniem określonym w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego: poprawa zawartości przestrzennej lasów (...), wzrost różnorodności biologicznej i zwiększenie odporności ekosystemów leśnych.

Kierunki działań

 • Lokalizacja zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 • Systematyczne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo

 • Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe, degradacja)

 • Odnowa zieleni dolin rzecznych

 • Zwiększenie różnorodności gatunkowej lasów i bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych

 • Edukacja ekologiczna w zakresie wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych (zwiększenie różnorodności gatunkowej szczególnie w nasadzeniach porolnych )

 • Edukacja ekologiczna właścicieli lasów


3.2.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 -2011.


OCHRONA LASÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Inwentaryzacja i weryfikacja gruntów pod zalesienia

Jednostki realizujące

Starosta

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2005

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem5


5

Źródła finansowania

Środki budżetowe
2.

Przedsięwzięcie

Ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004 - 2005

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

-

3.

Przedsięwzięcie

Opracowanie programu „Ochrona różnorodności przyrodniczej Borów Tucholskich”

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2005

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem


55

Źródła finansowania

-
4.

Przedsięwzięcie

Opracowanie nowych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 - 2006

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem150


150

Źródła finansowania

PFOŚiGWOCHRONA LASÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień ochronnych w celu przeciwdziałania degrad. krajobrazu, w tym zabudowa obrzeży lasów

Jednostki realizujące

Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

20

20

20

20

80

Źródła finansowania

Środki budżetowe, środki własne Lasów Państwowych2.

Przedsięwzięcie

Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi

Jednostki realizujące

Lasy Państwowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Koszty zgodnie z planami ochrony

Źródła finansowania

Środki budżetowe, środki własne Lasów Państwowych
3.

Przedsięwzięcie

Ochrona i monitoring naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk leśnych (łęgi, olsy..)

Jednostki realizujące

Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

5

5

5

5

20

Źródła finansowania

Środki własne
4.

Przedsięwzięcie

Wprowadzanie bezpiecznych dla środowiska technologii prac leśnych

Jednostki realizujące

Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


10

10

10

30

Źródła finansowania

Własne Lasów Państwowych, właścicieli lasów prywatnych
3.3. Ochrona gleb


3.3.1. Stan wyjściowy.

Na terenie gminy Jeżewo występują 3 główne typy gleb:

 • mady rzeczne,

 • gleby brunatne,

 • gleby bielicowe.

Na równinach wyższych teras rzecznych i w rozszerzeniach wytworzone zostały gleby bielicowe, na piaskach wydmowych. Mady ciężkie użytkowane są jako łąki i pastwiska oraz jako grunty orne. Okolice Jeżewa zajmują gleby brunatne ukształtowane pod wpływem cech klimatu umiarkowanego oraz roślin lasów liściastych i mieszanych na glinach moreny dennej. Uwolnione podczas wietrzenia tlenki żelaza nie przemieszczają się, łączą ze związkami organicznymi nadając glebie brunatne zabarwienie. Należą one do II i III klasy żyzności.

Na terenie Borów Tucholskich, na piaszczystych utworach przepuszczalnych, o kwaśnym odczynie dominują gleby bielicowe. Średnia klasa bonitacyjna określająca jakość użytków rolnych pod względem przydatności do produkcji rolniczej dla gminy Jeżewo wynosi :

 • klasa gruntów ornych - IVa

 • klasa użytków zielonych – IV.


Badania chemizmu gleb i materiału roślinnego w sieci krajowej i regionalnej , na stanowiskach zlokalizowanych na użytkach rolnych wykonują Stacje Chemiczno-Rolnicze po nadzorem merytorycznym Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Badania chemizmu gleb i materiału roślinnego w sieci krajowej, na stanowiskach zlokalizowanych na użytkach zielonych, prowadzi Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Badania chemizmu gleb i materiału roślinnego w sieci krajowej, na stanowiskach zlokalizowanych w lasach , prowadzi Instytut Badawczy i Leśnictwa.

Pod względem zawartości metali ciężkich gleby gminy należą do gleb 0-I stopnia zanieczyszczenia co oznacza zawartość naturalną i podwyższoną. Na glebach o naturalnej i podwyższonej zawartości metali ciężkich można uprawiać bez ograniczeń wszystkie rośliny przeznaczone dla ludzi lub na paszę dla zwierząt gospodarskich, nie wolno stosować osadów ściekowych. Pod względem zawartości siarki gleby należą do gleb III-IV stopnia zanieczyszczenia co oznacza zawartość podwyższoną i bardzo wysoką (pochodzenia antropogenicznego).

Wśród potencjalnych zagrożeń gleb na terenie gminy Jeżewo należy wymienić:

► Planowany przebieg autostrady A1

► Zagrożenie erozją wietrzną, wodną i wąwozową gleb obszarów rolniczych (wynikające z urozmaicenia rzeźby terenu, dużych kątów nachylenia stoków)

► Zły stan utrzymania systemu melioracji podstawowej i szczegółowej


3.3.2. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku.


Cele: Ochrona, rekultywacja i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych.
Podniesienie poziomu wiedzy rolników
Rozwój rolnictwa ekologicznego

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno polegać na:

 • zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej,

 • lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji.

Cele sformułowane w ramach poszczególnych zagadnień nawiązują do „Strategii rozwoju powiatu świeckiego ”, w której jako cel wyznaczono pomyślne dostosowanie rolnictwa do wymogów UE, tak aby docelowo strefa gospodarcza powiatu świeckiego opierała się m.in. na zrestrukturyzowanej gospodarce rolniczej oraz nowocześnie i proekologicznie zagospodarowanych obszarach wiejskich; w ramach wykorzystania i rozwijania odrębności kulturowej Kociewia.. prowadzona będzie szeroka akcja promocyjna wśród rolników nt. działalności agroturystycznej.

Również Strategia rozwoju gminy Jeżewo wskazuje na potrzebę rozwijania rolnictwa:

„Cel 1.2. Wzmocnienie i rozwój sektora małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.

Z a d a n i a:

 • Wspieranie i rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych, zwłaszcza skierowanych na przedsięwzięcia produkcyjne i przetwórcze w nowych sektorach gospodarki lokalnej.

 • Polepszenie dostępu do informacji produkcyjnej, gospodarczej i technicznej.

 • Wspieranie instytucji otoczenia rolnictwa.

 • Wspieranie działań dostosowawczych do norm standardów i warunków w Unii Europejskiej.”


Wg art. 109 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska, w zakresie obowiązków Starosty leży prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Natomiast zakres i sposób prowadzenia tych badań może określić Minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia.
Starosta prowadzi także corocznie aktualizowany rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę (Art. 110 POŚ). Kolejność realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi określają powiatowe programy ochrony środowiska (art. 112 POŚ).

Właściwa polityka ochrony gleb oprócz ww. punktów, będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Na terenie gmin powiatu zagrożonych erozją należy określić obszary, zagrożenia gleb erozją wodną, wietrzną i wąwozową.
Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną.

Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia gleby i prawidłowego systemu odwadniania konieczne będzie utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie. Eksploatacja tych systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym. Niezbędne jest systematyczne odnawianie systemów melioracyjnych.
Ważna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna Urzędu Gminy, polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym.

Zakładając stopniowy rozwój przemysłu i sieci komunikacyjnej na terenie gminy, wzrośnie negatywny wpływ oddziaływania przemysłu i ruchu samochodowego na gleby. Lokalizowanie ciągów komunikacyjnych i zakładów przemysłowych będzie ograniczane na obszarach gleb najwyższej jakości.
Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego i gleby zdegradowane na obszarach rolniczych będą zalesiane lub zagospodarowywane poprzez przeznaczenie ich na plantacje choinek, szkółki roślin ozdobnych, itp.
Obok ww. działań w pierwszej kolejności prowadzone będą działania z zakresu edukacji ekologicznej rolników, mające na celu uświadomienie konsekwencji nieprawidłowej gospodarki rolnej i wskazanie właściwych rozwiązań. Istotnym kierunkiem działań będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR).
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, że coraz silniej popierane będzie rolnictwo ekologiczne. Szczególnie na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Rolnictwo ekologiczne, zwłaszcza połączone z turystyką stanie się szansą dla rolników indywidualnych. Stopniowo odstępować się będzie od bezściółkowej hodowli bydła, propagując hodowlę ściółkową, dostarczającą obornika, ważnego składnika strukturotwórczego gleby. Preferowane będą nawozy organiczne, które są naturalnym składnikiem środowiska i ich właściwe wykorzystanie zależy od naturalnych procesów przyrodniczych. Ważną formą wykorzystania zagospodarowania wsi, obok rolnictwa ekologicznego będzie agroturystyka.


Kierunki działań

 • Wapnowanie gleb i racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów

 • Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych

 • Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej

 • Opracowanie i realizacja programu odbudowy i modernizacji melioracji podstawowej i szczegółowej

 • Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego

 • Wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych


3.3.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 -2007


OCHRONA GLEB

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Egzekwowanie szczegółowych harmonogramów nawożenia gnojowicą w poszczególnych fermach hodowlanych

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

2.

Przedsięwzięcie

Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji gleb zdegradowanych (stare składowiska, tereny po budowach itp.)

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 - 2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem5


5

Źródła finansowania

PFOŚiGW
3.

Przedsięwzięcie

Opracowanie programu odbudowy systemu melioracji na terenie powiatu

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe, Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem5


5

Źródła finansowania

Budżet państwaPRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Wapnowania gleb kwaśnych w gminach powiatu

Jednostki realizujące

Rolnicy, ODR

Rodzaj przedsięwzięcia

-

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Źródła finansowania

Koszty ponoszone przez rolników


2.

Przedsięwzięcie

Odbudowa systemu melioracji

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem50

60

110

Źródła finansowania

Środki własne i pomocowe
3.

Przedsięwzięcie

Przeprowadzenie kompleksowej rekultywacji gleb zdegradowanych w tym ich zadrzewienie, zakrzewienie i docelowe zalesienie.

Jednostki realizujące

Starostwo powiatowe, właściciele terenów

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

bd

Źródła finansowania

Środki własne
4.

Przedsięwzięcie

Coroczne zalesianie gleb

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe,

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

80

80

80

80

320

Źródła finansowania

Budżet państwa
3.4. Ochrona zasobów kopalin1


3.4.1. Stan wyjściowy.

Na terenie gminy Jeżewo nie ma eksploatowanych, udokumentowanych złóż. Lokalnie mogą występować kruszywa naturalne. Potencjalne mogą występować problemy z powstawaniem nielegalnych wyrobisk.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze reguluje zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” regulacje dotyczące ochrony kopalin zapewniają ochronę złóż kopalin polegającą na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Dla prawidłowego gospodarowania zasobami kopalin ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy.


3.4.2. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku


Cele: Ochrona złóż i obszarów perspektywicznych

Ochrona złóż i obszarów perspektywicznych będzie polegać na uwzględnianiu tych obszarów w planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców.
W świetle ochrony powierzchni ziemi istotne znaczenie ma rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przede wszystkim eksploatacją kruszyw na cele budowlane przez mieszkańców.


Kierunki działań

 • Inwentaryzacja obszarów perspektywicznych

 • Objęcie ochroną obszarów perspektywicznych

 • Likwidacja i rekultywacja nielegalnych wyrobisk oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wyrobisk


3.4.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007.


OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów kopalin i obszarów perspektywicznych

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem5


5

Źródła finansowania

Środki własne
2.

Przedsięwzięcie

Inwentaryzacja i opracowanie planu likwidacji i rekultywacji wyrobisk nielegalnych

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Własne

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem5


5

Źródła finansowania

Środki własne
3.

Przedsięwzięcie

Wprowadzenie i egzekwowanie systemu kontroli i kar za nielegalną eksploatację kopalin

Jednostki realizujące

Starostwo Powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 - 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania
1 Wody podziemne omówiono w rozdziale 5 (par. 5.1. Kształtowanie stosunków wodnych)


Wytworzył: ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. /Oddział Bydgoszcz/, przy współpracy z p. Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (15 lipca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (15 lipca 2004, 13:22:23)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 11:22:31)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5746

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij