Program Ochrony Środowiska

 

4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Jakość środowiska jest jednym z istotnych czynników decydujących o zdrowiu człowieka.

Zasady prozdrowotnej polityki ekologicznej uwzględniającej związki środowiska ze zdrowiem wyraża:

 • „Europejska karta środowiska i zdrowia”, przyjęta podczas Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. „Środowisko i Zdrowie” we Frankfurcie n.Menem w 1989 roku,

 • Deklaracja Drugiej Europejskiej Konferencji Ministrów Środowiska i Zdrowia w Helsinkach w 1994 roku, w której Polska wyraziła potrzebę i gotowość ustanowienia i realizacji narodowego projektu zdrowia środowiskowego,

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 68 ust.4 zobowiązuje władze publiczne do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Również w Programie Działań UE w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 – 2011 , wśród czterech priorytetowych obszarów działań wymienione jest „Środowisko i zdrowie”. Cel strategiczny sformułowano jako „osiągnięcie takiej jakości środowiska, w którym poziomy zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka nie prowadzą do znaczącego wpływu na zdrowie człowieka lub jego zagrożenia”.
Do najważniejszych elementów środowiska mających wpływ na zdrowie należą: wody, powietrze atmosferyczne i gleby a wśród uciążliwości środowiskowych należy wymienić: hałas, odpady komunalne i przemysłowe.

Większość unijnych standardów, którym Polska musi sprostać ubiegając się o członkostwo w Unii Europejskiej dotyczy jakości środowiska. Zadania z tego zakresu należą do najistotniejszych i najbardziej kosztownych, ponieważ obejmują tak ważne dziedziny jak ochrona zasobów wodnych, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarowanie odpadami. Do nich odnosi się również wiele przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych wynikających z podpisanych konwencji i protokołów do konwencji.4.1. Jakość wód


4.1.1. Stan wyjściowy

Podobnie jak i na okolicznych terenach, największe znaczenie z uwagi na zasoby wód podziemnych w  gminie Jeżewo mają osady czwartorzędowe. Piaski pochodzenia rzeczno-lodowcowego tworzą równinę sandrową, stanowiącą na przeważającym obszarze pierwszy poziom wodonośny. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wód, występującym na kilkumetrowych głębokościach, ulegającym niewielkim wahaniom. Odrębnym zbiornikiem wód podziemnych jest wysoczyzna morenowa. W jej obrębie występują przeważnie dwa lub trzy poziomy wodonośne o charakterze naporowym.


Monitoring wód podziemnych

W sieci krajowej monitoringu wód podziemnych pomiary i badania wykonywane są raz w roku przez Państwowy Instytut Geologiczny. Wyniki badań są gromadzone w komputerowej bazie danych - MONBADA. Skład i własności fizyczno-chemiczne oznacza się dla 37 wskaźników: arsen, amoniak, azotany, azotyny, bor, bar, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, lit, magnez, mangan, miedź, nikiel, odczyn, ołów, potas, przewodność elektryczna właściwa, krzemionka, siarczany, stront, suma substancji rozpuszczonych, sód, twardość ogólna, wapń, wanad, wodorowęglany, rozpuszczony węgiel organiczny (TOC), żelazo, węglany, zasadowość mineralna i zasadowość ogólna.

Monitoring krajowy jest prowadzony w 5 otworach na terenie powiatu świeckiego ( na terenie gminy Jeżewo nie ma zlokalizowanych otworów): Kozłowo gm. Świecie – utwory trzeciorzędowe oraz Pruszcz , Sierosław gm. Drzycym, Świecie i Warlubie: w utworach czwartorzędowych. Z danych przedstawionych w raporcie WIOŚ za 2002 r. wynika, że wody zasobów czwartorzędowych kwalifikowane są do wysokiej i średniej jakości, a do niskiej z piętra trzeciorzędowego.
Jakość wód podziemnych systemie monitoringu regionalnego jest oceniana na podstawie „Wskazówek metodycznych dotyczących tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych”, sygnowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych jest następująca:

 • klasa Ia - wody najwyższej jakości

 • klasa Ib - wody wysokiej jakości

 • klasa II - wody średniej jakości

 • klasa III - wody niskiej jakości.

W latach 2000 – 2002 stwierdzono jakość wód czwartorzędu w otworach badawczych monitoringu regionalnego na terenie powiatu:


Lp.

Lokalizacja obiektu

Gmina

Ogólna klasa jakości

Wskaźniki sklasyfikowane w III klasie i poza nią

2000

2001

2002

1.

Nowe

Nowe

III

III

II

mętność, NH4,

2

Gna Grupa

Dragacz

III

II

II

mętność

3.

Serock

Pruszcz

Ib

II

II

Mętność

4

Morsk

Świecie

III

III

III

NH4,PE, mętność, HCO3, Fe


Wyniki powyższe wskazują na mniej optymistyczny obraz jakości wód podziemnych na terenie powiatu świeckiego, niż by to wynikało z monitoringu krajowego. Przede wszystkim wynika to z różnej lokalizacji miejsc ujmowanej wody. Sytuacja taka wskazuje jednak na potrzebę zintensyfikowania działań w kierunku ochrony zasobów wody podziemnej.
Dominujące na terenie powiatu wody podziemne wody czwartorzędowe są w większości pozbawione naturalnej izolacji jaką stanowią skały słabo przepuszczalne


Wody powierzchniowe płynące


Rzeki

Gmina Jeżewo leży częściowo w obrębie obejmującej jej zachodni fragment (około 40 % powierzchni gminy) zlewni Wdy. Część wschodnia natomiast (około 60 %) odwadniana jest przez cieki powierzchniowe wpadające bezpośrednio do Wisły. Linia wododziału przebiega przez centralną część gminy w okolicach miejscowości Jeżewo, Toszewskie Pole, Piskarki, Belno. Przez teren gminy nie przepływają większe cieki powierzchniowe. Wda, w największym stopniu wpływająca na stosunki wodne najbliższej okolicy przepływa tuż za zachodnią granicą gminy. Choć stan czystości rzek nie podlega tutaj monitoringowi można się spodziewać że większość z nich prowadzi wody średnich klas.


Jeziora

Największymi zbiornikami wód stojących wg „Atlasu jezior Polski” IMGW na obszarze gminy są leżące w obrębie zlewni Wdy jeziora:

 • Stelchno 154,5 ha

 • Laskowickie 52,2 ha,

 • Bielskie 47,6 ha,

 • Zamkowe 23,0 ha,

 • Lipno 16,5 ha,

 • Sinowo 17,8 ha,

 • pozostałe 32 ha.

W sumie zbiorniki wód stojących zajmują 6% powierzchni gminy.

Jeziorność gminy mieści się w przedziale 2,1 – 3,0% . Na podstawie badań przeprowadzonych w roku 1997, wodom jeziora Stelchno przyznano w klasyfikacji ogólnej II klasę czystości. Klasie tej odpowiadała większość ocenianych parametrów, co jest istotne z uwagi na intensywne wykorzystanie rekreacyjne. W parze z zadawalającą oceną jakości wód idzie wysoka odporność jeziora na wpływy degradacyjne. Walory jeziora podnosi obecność w jego florze, tworzących podwodne łąki, wielokomórkowych glonów – ramienic. Jest to grupa roślin, których występowanie uznawane jest za zagrożone. Problem ochrony jeziora związany jest ze wzrastającą presją ze strony żywiołowo rozwijającego się budownictwa letniskowego.


Gospodarka wodno-ściekowa

Stopień zwodociągowania dla gminy Jeżewo wynosi 62% (ilość mieszkańców korzystających z sieci w % ogółu ludności ). Ilość połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych dla gminy –917. Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wynosi na jednego mieszkańca – 36 m3 /rok.


W Jeżewie zlokalizowana jest nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości w 600 m3/dobę i docelowej - 1200 m3/dobę. Gmina opracowała koncepcję kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że ścieki będą odprowadzane z trzech głównych kierunków:

 • z Krąplewic osiedla mieszkaniowego przez część Laskowic i Lipienek,

 • z Laskowic przez Lipno, Taszewskie Pole,

 • Jeżewo i część wsi na północ /Borce, Dąbrowa/.

Do w/w układu zostaną w drugim etapie podłączane kolejne sołectwa.

Realizacja lokalnych przepompownii ścieków, budowa kanalizacji grawitacyjnych i kolektorów tłoczonych zwiększy obszar gminy obsłużony przez gminny system kanalizacji. W miejscowościach, w których ze względów ekonomicznych nie zakłada się budowy oczyszczalni grupowych proponuje się realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Poza wyżej wymienioną oczyszczalnią na terenie gminy znajdują się:

 • Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w Krąplewicach ma oczyszczalnię ścieków poprodukcyjnych o przepustowości - 600 m3/dobę ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Wdy,

 • Zakład Mięsny "Prosiaczek" Krąplewice ma oczyszczalnię ścieków poprodukcyjnych o przepustowości 150 m3/dobę ze zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Wdy,

 • Osiedle Mieszkaniowe w Krąplewicach ma oczyszczalnię opartą na rowach melioracyjnych o przepustowości 50m3/dobę.4.1.2. Cele średnioterminowe i kierunki działań do 2011 roku


Cele: Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych
Ochrona jakości wód podziemnych
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia

Najważniejsza z punktu widzenia ochrony wód jest ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001. Ustawa ta ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.

Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z duchem i literą prawa przepisów Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) oraz dyrektywami:

 • 96/61/EEC dotyczącą zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem

 • 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

 • 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 • 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego


Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego, mówiąc o jakości użytkowej wód należy rozumieć:

 • wody powierzchniowe i podziemne, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

 • wody powierzchniowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli

 • wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migracje ryb

Istotne z punktu widzenia niniejszego programu ochrony środowiska są zapisy prawa wodnego nakładające na aglomeracje, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000 (taką aglomeracją jest gmina Jeżewo), obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych1, a więc tam gdzie podatność na ich zanieczyszczenie jest największa. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wszelkich informacji bieżących oraz prognoz dotyczących oddziaływania na środowisko wodne projektowanej zabudowy i wszelkich obiektów, a także obszarów funkcjonalnych na terenie powiatu. Sporządzenie na ich podstawie projektów stref ochronnych, a następnie odpowiednie ich wdrożenie da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym samym ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry hydrogeologiczne, takie jak, głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności filtracyjne warstwy wodonośnej, rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także dane na temat istniejących już obiektów mogących zagrażających jakości wód (magazyny substancji niebezpiecznych i trasy ich przewozu, składowiska odpadów, stacje paliw) oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody (ujęcia), a także zbiorników i cieków powierzchniowych.

Istotnym źródłem zanieczyszczenia zwłaszcza wód podziemnych są spływy obszarowe oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, ścieki przedostające się z nieszczelnej kanalizacji, bądź zanieczyszczenia migrujące ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz jako skutki zdarzeń awaryjnych.
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych będzie realizowane poprzez systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z założeniami ochrony środowiska. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych.
Przy nowych inwestycjach związanych z rozbudową i modernizacją sieci komunikacyjnej powstawać będą systemy podczyszczania w postaci rowów i separatorów na substancje ropopochodne.


Kierunki działań

 • Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed zainwestowaniem

 • Wdrażanie projektów stref ochronnych

 • Zintensyfikowanie kontroli stanu technicznego szamb i zaprzestanie wykorzystywania studni jako dołów chłonnych

 • Promowanie prośrodowiskowych zasad uprawy, chowu i produkcji

 • Racjonalne dawkowanie i przestrzeganie agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

 • Budowa systemów podczyszczających wzdłuż powstających i modernizowanych odcinków dróg


Jakość wód powierzchniowych w gminie Jeżewo jest wypadkową oddziaływania zarówno źródeł lokalnych, jak i zewnętrznych, z poza granic gminy i powiatu. Szczególną rolę odgrywają tu punktowe zrzuty zanieczyszczeń. Wśród nich największe znaczenie mają zrzuty ścieków (bytowo gospodarczych i przemysłowych) nieoczyszczonych lub oczyszczonych niedostatecznie


Mówiąc o jakości użytkowej wód powierzchniowych należy mieć na uwadze wykorzystywanie ich do celów rekreacyjnych i bytowania ryb.
W swym obecnym stanie, dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Jeżewo wymaga szeregu inwestycji.
Porządkowanie gospodarki ściekowej realizowane będzie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Program ochrony środowiska obszaru zlewni rzeki Wdy", który ujmuje zadania zdefiniowane w "Programie porządkowania gospodarki ściekowej i odpadowej w rejonie projektowanego rezerwatu biosfery Bory Tucholskie" , część 2 – Gospodarka ściekowa .

Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód powierzchniowych ( w tym jezior), których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości.

Kierunki działań

 • Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej

 • Budowa nowych oczyszczalni ścieków

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa i optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni

 • Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscach nie objętych zasięgiem sieci kanalizacyjnej w okresie perspektywicznym do 2011 roku

 • Wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych


Działania podejmowane w ramach kierunków wskazanych powyżej, zwłaszcza w części dotyczącej ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom zależeć będzie także od poprawy wskaźnika zwodociągowania i stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i sprawności stacji uzdatniania wody.

Kierunki działań

 • Intensyfikacja działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją wodociągów

 • Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia do standardów UE

 • Likwidacja nieczynnych ujęć wody


4.1.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007


JAKOŚC WÓD

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli odprowadzania ścieków, w tym bieżąca identyfikacja właścicieli nielegalnych podłączeń i wydawanie oraz egzekwowanie odpowiednich decyzji administracyjnych

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

b.k.d.

b.k.d.

b.k.d.

b.k.d.

b.k.d.

Źródła finansowania

2.

Przedsięwzięcie

Wprowadzenie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed zainwestowaniem i rygorystyczne przestrzeganie tych zapisów

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


b.k.d.

b.k.d.

b.k.d.

b.k.d.

Źródła finansowania

JAKOŚC WÓD

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Budowa sieci wodociągowej w m. Taszewo, Zaszewko Zaszewko Lipienki

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

600,0
600,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe
2.

Przedsięwzięcie

Budowa sieci wodociągowej w m. Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2005 – 2006

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


600,0

200,0


800,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe
3.

Przedsięwzięcie

Budowa sieci wodociągowej w m. Dubielno, Ciemniki

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem
800,0

800,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe
4.

Przedsięwzięcie

Dokończenie budowy sieci kanal. z przepompowni na odcinku Jaszcz-Czersk Świecki do oczysz. w Jeżenie oraz dalszy etap w Laskowicach

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

1 400,0
1 400,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe, AWRSP
5.

Przedsięwzięcie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami przepompowniami m. Taszewskie Pole i część Taszewa

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2005

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem


440,0440,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe, AWRSP
6.

Przedsięwzięcie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Oslowo, Belno i Piskarki

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem
3 000,0

3 000,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe, AWRSP
7.

Przedsięwzięcie

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżenie – budowa drugiego bioreaktora z wyposażeniem

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2006

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem1 200,0


1 200,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, środki pomocowe, AWRSP
4.2. Gospodarka odpadami


Jak już wcześniej powiedziano (rozdz.1.) częścią niniejszego "Programu ochrony środowiska ..." jest "Plan gospodarki odpadami ...", stanowiący osobny dokument.


4.2.1. Stan wyjściowy.


W Programie przytoczono jedynie najważniejsze dane dot. aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu świeckiego. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie Planu.


Odpady sektora komunalnego

Szacuje się, że na obszarze gminy powstało w sektorze komunalnym w latach 2002 i 2003 po ok. 1,8 tys. Mg odpadów, co stanowi 6% odpadów wytworzonych w powiecie. Sposób zbiórki nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Nie wszyscy mieszkańcy Gminy objęci są zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

W Gminie Jeżewo prowadzona jest segregacja odpadów. Biorąc pod uwagę, że w roku 2002 w Polsce w wyniku selektywnej zbiórki zebrano ok. 1,2% masy wytwarzanych odpadów komunalnych należy uznać, że w Gminie zbiórka selektywna surowców wtórnych prowadzona była w sposób, niedostateczny bowiem zebrano 0,7 % materiałów, które poddano recyklingowi.

Na terenie Gminy Jeżewo znajdują są kompostownia zlokalizowana przy składowisku odpadów w Białych Błotach, wymagająca modernizacji.

Odpady komunalne z terenu Gminy unieszkodliwiane są przede wszystkim poprzez ich składowanie na gminnym składowisku odpadów w m. Białe Błota Zapełnione jest jedynie w ok. 10%. Wymaga ono modernizacji.

4.2.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku


Poniżej przytoczono cel w zakresie gospodarki odpadami do 2011 roku (zdefiniowany w Planie), nie przedstawiono szczegółowego opisu strategii realizacji tego celu, a jedynie zaprezentowano kierunki działań (zgodnie z Planem).


Cel: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania

Za optymalne rozwiązanie dla gminy Jeżewo uznano scenariusz obejmujący:

 • selektywną zbiórkę surowców wtórnych

 • doczyszczanie zebranych frakcji w sortowni

 • selektywną zbiórkę bioodpadów

 • kompostowanie w pryzmach odpadów organicznych, w tym także zielonych z dodatkiem osadów ściekowych

 • składowanie pozostałości.


Dla gospodarki odpadami komunalnymi określono następujące cele:


Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

 1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Gminy.

 2. Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji .

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2011:

 1. Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 55% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


Kierunki działań

 • Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

 • Budowa ponadgminnego zakładu zagospodarowania odpadów.

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 • Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 • Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

 • Redukcja zawartości składników ulegających biodegradacji w odpadach kierowanych na składowisko.

 • Rekultywacja składowiska.

 • Likwidacja dzikich składowisk.4.2.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2003 - 2006.


W niniejszym dokumencie nie przedstawiono listy przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami w latach 2003 - 2006. Lista ta znajduje się w Planie gospodarki odpadami.


4.3. Jakość powietrza atmosferycznego

4.3.1. Stan wyjściowy.


Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska zarządzanie ochroną powietrza odbywa się w układzie stref . Powiat świecki stanowi odrębną strefę. Ocenę jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

 • ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi

 • ustanowionych ze względu na ochronę roślin

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:

 • dopuszczalny poziom substancji w powietrzu

 • dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji

Na podstawie badań powiat świecki w latach 2002 i 2003 zaliczono do strefy B. Wskaźnikami, których wartości przekroczyły wartości dopuszczalne są: PM10 ( w 2002 i 2003 r.)i C6H6(w 2002 r.) Zgodnie z tym potrzebne jest wykonanie mapy obszarów, gdzie występują przekroczenia norm PM10, nie ma potrzeby wykonania programu ochrony powietrza (na stan 2003 rok).

Stan jakości powietrza na terenie powiatu świeckiego (stan jakości omówiony zostanie w odniesieniu do całego powiatu) jest badany przez dwie automatyczne stacje monitoringu Zakładu FRANTSCHACH (stacja przy ul.Kolejowej i stacja w m.Gruczno) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy. Od 2001 roku do 2003 roku na obszarze powiatu świeckiego nastąpiło obniżenie emisji do powietrza głównych substancji zanieczyszczających, tj:

 • pyłów z 1,1 tys.Mg/rok do 1,0 tys. Mg/rok,

 • gazów z 900 tys.Mg/rok do 850 tys.Mg/rok , w tym dwutlenku azotu z 1.9 tys.Mg/rok do 1,8 tys.Mg/rok.

Pod względem emisji pyłów powiat świecki jest drugim, po żnińskim najbardziej zanieczyszczonym rejonem województwa kujawsko-pomorskiego (nie licząc miast na prawach powiatu). W 2001 roku średnioroczne stężenie dwutlenku siarki na obszarze powiatu świeckiego wynosiło od 8 do 12 g/ m 3 (wartość odniesienia 30g/ m 3 ), średnioroczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło od 11 – do 15 g/ m 3 (wartość odniesienia 40g/ m 3 ).
W roku 2002 i 2003 pomiary prowadzone w stacjach monitoringu powietrza na terenie powiatu świeckiego wykazały niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Maksymalne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w okresie uśredniania wyników w ciągu roku osiągnęło wartość 45 g/m 3,wobec wartości dopuszczalnej 40g/ m 3 (stacja monitoringu Frantschach przy ul.Kolejowej w Świeciu).
Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że na pozostałym obszarze powiatu świeckiego stężenia średnioroczne jak i okresowe (sezon grzewczy i letni) podstawowych substancji zanieczyszczających powietrze, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu, nie przekraczają dopuszczalnych stężeń i są niższe niż stężenia notowane w stacjach systemu monitoringu imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Największe źródła emisji zorganizowanej substancji do powietrza na terenie powiatu świeckiego to : FRANTSCHACH Świecie i Zakłady Meblowe KLOSE w Nowem. W roku 2002 ze źródeł usytuowanych na terenie Frantschach Świecie S.A. wyemitowano : 882 Mg pyłu, 2702 Mg dwutlenku siarki, 201 Mg tlenku węgla, 1727 Mg dwutlenku azotu, 31 Mg siarkowodoru, 4.5 Mg merkaptanów oraz 204 Mg amoniaku.
W ostatnich latach wiele zakładów zrealizowało szereg inwestycji zmniejszających emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza na terenie zakładu FRANTSCHACH w Świeciu.

Na stan powietrza negatywnie wpływa głównie emisja ze spalania energetycznego węgla kamiennego, emisja od komunikacji samochodowej i emisja niska.
Duże znaczenie w wielkości emisji na terenie powiatu ma emisja z obiektów szklarniowych, gdzie w małych kotłowniach/ piecach spalane są paliwa zastępcze (kora, odpady drewna itp.).


4.3.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku


Cel: Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza na terenie gminy i całego powiatu

Kompleksową regulację UE w tej dziedzinie stanowi tzw. dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Określa ona podstawowe ramy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza i jest uzupełniana licznymi pochodnymi aktami prawnymi.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE.
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach i taką strefą jest obszar powiatu świeckiego (zgodnie z Prawem ochrony środowiska). Dotychczasowe wyniki pomiaru stężenia pyłu zawieszonego z dużym prawdopodobieństwem potwierdzają, że taki program dla powiatu świeckiego powinien być opracowany (odpowiedzialny jest Wojewoda).


Emisja niska

Na terenie gminy Jeżewo do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza należą lokalne kotłownie i paleniska domowe.
Docelowo system zaopatrzenia ludności w ciepło ma być oparty na wykorzystaniu gazu przewodowego (Gz-50), lokalnych źródeł i zasobów paliw (w tym biopaliw)
Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój gazyfikacji i sieci ciepłowniczej w znaczącym stopniu wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie źródła energii jak gaz bezprzewodowy (propan-butan) i olej.
Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak opakowania z powłoką aluminiową, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza (węlowodory, chlor).

Dodatkowym działaniem powodującym zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co skutkuje zmniejszeniem emisji niskiej, będzie termorenowacja zasobów budownictwa mieszkaniowego..
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu oszczędności energii wskazują na duży potencjał możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych usługowych i użyteczności publicznej.
Czynnikiem wspierającym ograniczenie emisji niskiej będzie edukacja ekologiczna zarówno młodzieży szkolnej jak i wszystkich mieszkańców, ukierunkowana na zakorzenienie właściwych zachowań proekologicznych

Kierunki działań

 • Modernizacja i budowa systemów cieplnych celem przyłączenia do sieci c.o. nowych odbiorców

 • Zastępowanie węgla w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 • Upowszechnianie przyjaznego środowisku budownictwa (materiały energoooszczędne)

 • Termomodernizacja budynków w pierwszej kolejności tych gdzie modernizowany jest system ogrzewania


Emisja komunikacyjna

Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi rosnące zagrożenie. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej będzie następować poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejscowości oraz zmniejszenie ruchu samochodowego lokalnego i działania dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wraz ze spalinami (budowa autostrady A-1).


Kierunki działań

 • Budowa autostrady A-1,

 • Kontynuacja modernizacji taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdów na bardziej „ekologiczne"

 • Egzekwowanie reżimów emisji spalin przez użytkowników pojazdów

 • Produkcja biopaliw na bazie etanolu

 • Intensyfikacja ruchu rowerowego, w tym tworzenie układu ścieżek rowerowych

 • Bieżąca modernizacja dróg

 • Wykorzystanie istniejących linii kolejowych dla autobusów szynowych.

 • Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie korzystania ze środków transportu


Emisja przemysłowa

Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją z zakładów przemysłowych zostały określone w dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje zasadę prewencji i regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca się zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC).

W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z problematyką dopuszczalnej emisji – emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best Available Techniques).
Istotne będzie także podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji przemysłowej poprzez upowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z międzynarodowymi normami.
Oprócz działań prewencyjnych, będących działaniami priorytetowymi w zakresie ochrony powietrza, będą podejmowane, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, działania likwidujące efekty „końca rury”.


Kierunki działań

 • Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000) oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja)

 • Stosowanie węgla wysokiej jakości lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny (gaz ziemny i płynny, olej opałowy lekki), w tym wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i zasobów odnawialnych do produkcji energii (biopaliwa – słoma)

 • Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych

 • Wdrożenie zintegrowanych pozwoleń w zakładach znajdujących się na liście instalacji IPPC

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT)

 • Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych


4.3.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2011.


JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Promowanie budownictwa stosującego materiały energooszczędne

Jednostki realizujące

SP, UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

2.

Przedsięwzięcie

Opracowanie mapy obszarów gdzie zostały przekroczone wart.granicz.

Jednostki realizujące

Wojewoda

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2005

Koszty w latach 2003 – 2006

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

50
50

Źródła finansowania

PFOŚ i GWPRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Modernizacja kotłowni (wymiana pieca na olej lub ekobrykiet) w UG i połączenie z ewirem Dzielnicowym

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

70,0
70,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, WFOŚiGW

2.

Przedsięwzięcie

Wymiana piecy co na olejowe lub gazowe w WDK Jeżewo i GOK Laskowice

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2005-2006

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem


70,0

80,0


150,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, WFOŚiGW
3.

Przedsięwzięcie

Wymiana pieca co na olejowy lub gazowy w Gminnej Przychodni Zdrowia

Jednostki realizujące

UG Jeżewo, dyrekcja GPZ

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem
150,0

150,0

Źródła finansowania

Budżet gminy, WFOŚiGW, środki GPZ
4.

Przedsięwzięcie

Sukcesywna wymiana taboru autobusowego na nowy, spełniający wymagania EURO-2 w miejskiej i gminnej sieci PKS

Jednostki realizujące

UG, Starostwo powiatowe

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

Razem

Bd.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Źródła finansowania

PFOŚiGW, WFOŚiGW


4.4. Hałas


4.4.1. Stan wyjściowy.


Na terenie gminy Jeżewo hałas komunikacyjny wiąże się przede wszystkim z drogą wojewódzką, przebiegającą przez największe miejscowości gminy.

Hałas przemysłowy pochodzący od instalacji i urządzeń technologicznych jest przeważnie uciążliwy lokalnie, powodując mniejszy dyskomfort akustyczny.4.4.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku.


Cel: Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach
zurbanizowanych


Dla gminy Jeżewo i powiatu świeckiego ważny jest zapis w ustawie Prawo ochrony
środowiska, nakładający na Wojewodę obowiązek ( w terminie do końca 2005 roku) opracowania map akustycznych i programów naprawczych dla terenów poza aglomeracjami na których eksploatacja obiektów (drogi, linie kolejowe) może powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.


Ponadto działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest budowa ekranów akustycznych (pomocne w tym względzie będą wytyczne co do sporządzania programów operacyjnych w zakresie budowy ekranów akustycznych, które będą opracowane pod nadzorem Ministerstwa Środowiska - termin realizacji: 2006) oraz wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach (zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej).

Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Kierunki działań

 • Monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach, dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc.

 • Inwentaryzacja miejsc o największym natężeniu ruchu drogowego

 • Budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach planowanej autostrady i odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu

 • Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów

 • Preferowanie lokalizacji niskokonfliktowych dla środowiska przy opiniowaniu ocen oddziaływania na środowisko.4.4.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007


HAŁAS

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Wprowadzenie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem

Jednostki realizujące

UG

Rodzaj przedsięwzięcia

własne

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Realizacja planowa zadrzewień przydrożnych i osiedlowych

Jednostki realizujące

UG Jeżewo

Rodzaj przedsięwzięcia

koordynowane

Lata realizacji

2004 – 2007

Koszty w latach 2004 – 2007

(w tys. PLN)

2004

2005

2006

2007

razem

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Źródła finansowania

Budżet gminy
4.5. Pola elektromagnetyczne


4.5.1. Stan wyjściowy.


Pola elektryczne i magnetyczne na które są bezpośrednio narażone organizmy żywe, na dzisiejszy stan wiedzy są czynnikiem o znikomej szkodliwości.

Są to głównie Stacje Telefonii Komórkowej i transformatory oraz linie energetyczne wysokiego napięcia. Dotychczas wydano 5 pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska dla obiektów usytuowanych na terenie powiatu świeckiego. Poniżej przedstawiono lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Jeżewo.Ilość stacji bazowych

BTS

Miejscowość

Operator

4

Jeżewo

Laskowice

Pięćmorgi

Laskowice


IDEA

PLUS GSM

Plus GSM

ERA


4.5.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku.


Cel: Bieżąca kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego


Głównym działaniem z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem. Kolejnym ważnym zadaniem służącym do realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi. Zapisy te będą podstawą do wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych gdzie rejestruje się przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W przypadku nowych urządzeń należy poszukiwać niskokonfliktowych lokalizacji oraz wykorzystywać istniejące lokalizacje.

Kierunki działań

 • Prowadzenie badań poziomów pól elektromagnetycznych
4.5.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007.


PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE
1.

Przedsięwzięcie

Prowadzenie cyklicznych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Jednostki realizujące

WIOŚ

Rodzaj przedsięwzięcia


Lata realizacji

Cyklicznie raz w roku

Koszty w latach 2004 – 2007

2004

2005

2006

2007

razem

b.d.

Źródła finansowania

Koszty w ramach funkcjonowania WIOŚ
4.6. Awarie przemysłowe


4.6.1. Stan wyjściowy.


Istotne źródło zagrożenia na terenie gminy ma transport materiałów niebezpiecznych, drogowy i kolejowy, a szczególnie intensywny w ostatnich latach przewóz paliw płynnych autocysternami.4.6.2. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku.


Cel: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych


Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głownie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony środowiska.


Kierunki działań:

 • Wykreowanie właściwych zachowań mieszkańców w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej lub zagrożenia w wyniku transportu materiałów niebezpiecznych.


4.6.3. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2007.


AWARIE PRZEMYSŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE1.

Przedsięwzięcie

Systematyczna kontrola pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych

Jednostki realizujące

Policja

Rodzaj przedsięwzięcia


Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

2.

Przedsięwzięcie

Aktualizacja tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych

Jednostki realizujące

Wojewoda, UG

Rodzaj przedsięwzięcia


Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

2004

2005

2006

2007

razem

Brak kosztów dodatkowych

Źródła finansowania

3.

Przedsięwzięcie

Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia

Jednostki realizujące

UG, pozarządowe organizacje, Straż Pożarna

Rodzaj przedsięwzięcia

Koordynowane

Lata realizacji

Ciągłe

Koszty w latach 2004 – 2007

2004

2005

2006

2007

razem

6

6

6

6

24

Źródła finansowania

PFOŚiGW, GFOŚiGW1 Do końca 2003 roku Dyrektorzy RZGW zobowiązani byli do opracowania wykazu takich wód


Wytworzył: ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. /Oddział Bydgoszcz/, przy współpracy z p. Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (15 lipca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (15 lipca 2004, 13:47:05)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 11:25:58)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5913

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij