Program Ochrony Środowiska

 

7. ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU


7.1. Wprowadzenie.

W niniejszym rozdziale omówiono potencjalne źródła finansowania i ich szacunkowy udział w kosztach realizacji przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie..." (pr. 7.2.). Koszty wdrażania "Programu ..." zostały określone dla okresu 2004 - 2007 (par. 7.3.). Dla dalszych okresów (po 2006 roku) koszty powinny być szacowane w następnych etapach realizacji Programu, w ramach uściślania informacji i korygowania działań na podstawie badań monitoringowych.

Koszty wdrożenia przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie ochrony środowiska" dla okresu 2004 - 2007, podane są w cenach III kwartału 2002 roku.


7.2. Ramy finansowe wdrażania "Programu ochrony środowiska".

Niezbędnym elementem "Programu ochrony środowiska" jest wskazanie ram finansowych wdrażania "Programu ..." poprzez szacunek wielkości środków, które mogą być zaangażowane w realizację przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Są to środki własne gminy, powiatu, środki podmiotów gospodarczych, środki budżetu Państwa i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, a także środki pochodzące z funduszy celowych i środki pomocowe.


7.2.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i przedsiębiorstwa, natomiast udział środków budżetu państwa jest mały.
W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości inwestycji. W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych, w tym z funduszy przedakcesyjnych oraz po uzyskaniu członkostwa w UE - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2004 - 2006) .

Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za priorytetowe w skali województwa.

Jak wspomniano wcześniej, istotny ciężar finansowania inwestycji w infrastrukturze pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR). Coraz częściej gminy podejmują decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział jest gwarancją jej wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych usług.


7.3. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 - 2007.


7.3.1. Wprowadzenie.

W rozdziale 6 niniejszego dokumentu przedstawiono harmonogram wdrożenia „Programu ....".
Kalkulacja kosztów przedstawiona w par. 7.3.2. dotyczy wykonania zadań, które będą realizowane w latach 2004 - 2007 ponieważ szacunek kosztów w okresach dłuższych jest obarczony tak dużym błędem, iż staje się mało przydatnym. W okresie tym przewiduje się działania z zakresu:

 • Zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategią Programu Ochrony Środowiska; koordynacja / zarządzanie, monitoring wdrażania programu, doskonalenie przepływu informacji, edukacja ekologiczna

 • Inwestowania w techniczną infrastrukturę ochrony środowiska (zgodnie z listą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2008)


7.3.2. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 – 2007.

Szacunkowe koszty wdrażania "Programu ..." w latach 2004 - 2007 przedstawiono w tabeli zbiorczej (tabela 7.1.). Koszty te zostały określone w oparciu o:

 • szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń,

 • ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe)


Tabela 7.1. Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN)


Lp.

Zagadnienie

Koszty w latach 2004-2007 w tys. PLN

Poza inwestycyjne

Inwestycyjne

Razem

1.

Zarządzanie Programem

5,0


5,0

2.

Edukacja ekologiczna

225,0

100,0

325,0

3.

Jakość wód i stosunki wodne


7 440,0

7 440,0

4.

Gospodarowanie odpadami1

Szczegóły w Planie Gospodarki Odpadami

5.

Powietrze atmosferyczne

50,0

370,0

420,0

7.

Awarie przemysłowe2

24,0


24,0

8.

Przyroda i krajobraz

44,0

225,0

269,0

9.

Gleby użytkowane rolniczo 3

10,0

430,0

440,0

10.

Lasy

170,0

130,0

300,0

11.

Zasoby kopalin

10,0


10,0

12.

Ochrona przed powodzią

300,0


300,0

Razem w latach 2004 - 2007

838,0

8 695,0

9 533,0

Uwaga: W powyższej kalkulacji nie uwzględniono kosztów budowy modernizacji i budowy nowych odcinków dróg

Spis literatury:

 1. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2001

 2. II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa, 2001

 3. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002

 4. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geologii i Hydrologii Inżynierskiej, Warszawa, 2000

 5. Narodowa strategia edukacji ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, 1998

 6. Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 - 2006; Ministerstwo Środowiska, 2000

 7. Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz , 2003

 8. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego , Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń , 2003

 9. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010 (Projekt), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002

 10. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, WIOŚ, Bydgoszcz , 2001-2003

 11. Społeczny plan kierunków rozwoju

 12. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1998

 13. Strategia rozwoju gminy Jeżewo, 2001

 14. Strategia rozwoju powiatu świeckiego

 15. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, 2000

 16. Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1998

 17. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Polityki Ekologicznej, 2002


1 Zgodnie z Planem gospodarki odpadami

2 Bez kosztów usuwania skutków awarii

3 W tym koszty zalesiania


Wytworzył: ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o. /Oddział Bydgoszcz/, przy współpracy z p. Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (19 lipca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (19 lipca 2004, 08:41:54)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 11:40:28)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3236

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij