Informacja dot. ochrony środowiska na terenie gminy Jeżewo:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jeżewo (637kB) pdf


1. Dane dotyczące gospodarki wodnej

a). rodzaje i źródła ujęć wody:

Wszystkie źródła są podziemne głębinowe

b). ilość i jakość ujmowanej wody:

Ujmowana jest woda surowa - 230.800 m3

c). urządzenia do uzdatniania wody:

- odżelaziacze wypełnione złożami (O 1200 i O 1400)
- odmanganiacze (O 500)
- chloratory typu C53

d). jakość wody uzdatnionej:

Jakość wody wg norm - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy inspekcji sanitarnej /Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z 2002 r./.

e). odbiorcy wody (zużycie wody uzdatnionej):

188.573 m 3/rok - woda dostarczona do odbiorców (583 gospodarstwa domowe)
6.290 - liczba użytkowników sieci wodociągowej
4.359 - liczba użytkowników sieci kanalizacyjnej

f). strefy ochronne wokół ujęć wody:

Wszystkie ujęcia posiadają strefy ochrony bezpośredniej - 8-metrowe
Strefy ochrony pośredniej nie wyznaczono, ponieważ nie zachodzi taka potrzeba z uwagi na układ geologiczny i występujący brak zagrożeń powierzchniowych w infrastrukturze

g). strona formalno - prawna - pozwolenie wodno-prawne:

Zgodnie z przepisami wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenie wodno-prawne


2. Dane o gospodarce ściekowej 

a). źródła i rodzaje ścieków:

- ścieki socjalno - bytowe (komunalne) - z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej
- ścieki przemysłowe - z zakładów przemysłowych (Ferma Krąplewice, "Prosiaczek", "Bater")

b). ilość i jakość ścieków surowych:

Ilość ścieków komunalnych - 350 m 3 /dobę

c). urządzenia i obiekty do oczyszczania ścieków:

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna w skład której wchodzi:

- część mechaniczna składająca się z:

* przepompowni ścieków z osadnikiem wstępnym,
*  piaskownika,
* sita typu NOGERAT do skratek,
* kraty ręcznej,
* zgarniacza (w bioreaktorze)

- część biologiczna składająca się z:

* bioreaktora wielofunkcyjnego składającego się z części beztlenowe i tlenowej,
* osadnika wtórnego (komory nitryfikacji, denitryfikacji, fosfatacji)

W skład części zarówno mechanicznej jak i biologicznej wchodzi stacja dmuchaw i dyfuzorów membranowych wbudowanych w bioreaktorze.
Do odwadniania osadów technologicznie w  gminnej oczyszczalni służy prasa śrubowa typu LAMBDA PI oraz awaryjnie poletka osadowe.
Do strącania nadmiaru fosforu w bioreaktorze służy istniejąca instalacja PIX.
Do przesyłu ścieków na terenie gminy służy 7 istniejących przepompowni ścieków.

e). odbiornik ścieków:

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków jest ciek melioracyjny, następnie rzeka Mątawa, a docelowo Wisła.

f). strefy uciążliwości (ochrony strefy sanitarnej):

Strefa ochrony sanitarnej jest wyznaczona wg oceny oddziaływania na środowisko i wynosi 100 m wokół obiektu.

g). strona formalno - prawna:

Obiekt posiada wszystkie wymagane przepisami pozwolenia:

- pozwolenie na użytkowanie
- pozwolenie wodno-prawne

3. Dane o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego

a). emitory zanieczyszczeń:

Głównymi emitorami zanieczyszczeń na terenie gminy są:

- kotłownie węglowe (gorzelnia Krąplewice, osiedle mieszkaniowe w Laskowicach)
- kotłownie miałowe (Ferma Krąplewice)

Oprócz wyżej wymienionych głównym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie gminy są kotłownie lokalne w obiektach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych. Głównym źródłem zanieczyszczeń na terenie gminy są źródła emisji niskiej.

b). jakość zanieczyszczonej atmosfery:

Według corocznie przeprowadzanych badań w wyznaczonym punkcie monitoringu powietrza w  Jeżewie jakość powietrza mieści się w normach. W obiektach komunalnych, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina zainstalowała w ostatnich latach kotłownie na olej grzewczy.

c). jakość spalin oczyszczonych:

Gmina prowadzi działania ukierunkowane na wymianę kotłowni węglowych na ekologiczne. W celu poprawy jakości gmina organizuje coroczne akcje nasadzeń drzew i krzewów. W zakresie jakości spalin oczyszczonych gmina jako organ posiada informacje dotyczące mocy instalacji grzewczej oraz w drodze decyzji określonych parametrów spalin, przez organy ochrony środowiska. W związku z powyższym zakłady na terenie gminy, które posiadają decyzję o dopuszczalnej emisji mają uregulowaną stronę formalno-prawną.

4. Dane o gospodarce odpadami

a). źródła powstania:

W gminie wiejskiej jaką jest Jeżewo źródła powstawania odpadów są typowe. W całym systemie odpadów najwyższy % stanowią odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady pracy. W ogólnej masie powstających odpadów, odpady komunalne stanowią ok. 70%.
Oprócz odpadów komunalnych w zakładach powstają odpady przemysłowe. Główną grupę w przypadku odpadów przemysłowych stanowią odpady z produkcji przetwórstwa mięsnego oraz odpady z produkcji obornika na fermie tuczu trzody chlewnej w Krąplewicach.

b). sposób gospodarowania odpadami:

Gmina posiada własne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Białe Błota o powierzchni 3 ha. Obecnie eksploatowana kwatera obejmuje powierzchnię 0,2 ha, a do rekultywacji jest przewidziana w 2005 roku. Na składowisku przygotowano nową kwaterę o powierzchni 0,4 ha, do chwili obecnej w zakresie prac ziemnych, którą po uszczelnieniu planujemy wprowadzić do eksploatacji (w 2005 roku). Gmina od roku 2000 wprowadziła systemy segregacji odpadów komunalnych. Jednocześnie w celu zapewnienia właściwej eksploatacji składowiska oraz właściwego gospodarowania odpadami od początku eksploatacji obecnego składowiska (od 1998 roku) podpisała umowę z firmą specjalistyczną - Zakład Usług Komunalnych Świecie, dotyczącą eksploatacji składowiska oraz zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy w ramach Programów Segregacji.
System segregacji opiera się na kontenerach KP 7 w 3-ech lub 4-ech grupach rodzajowych oraz zestawach workowych, również w 3-ech lub 4-ech grupach rodzajowych. W 2002 roku gmina zakupiła prasę hydrauliczną do zgniatania odpadów, przy pomocy której posegregowane odpady są zgniatane i odstawiane do ponownego przetworzenia. Dotyczy to makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań aluminiowych.
W systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy funkcjonuje także zbiórka odpadów zmieszanych - pojemniki 110-litrowe albo 1100-litrowe, które następnie są segregowane przez firmę ZUK  na własnym składowisku. Na terenie składowiska gminnego dokonuje się również odzysku surowców wtórnych ze strumienia zmieszanego odpadów (tektura, szkło, tworzywa). Do odzysku odpadów organicznych wyznaczono również kwaterę na składowisku.
W najbliższych latach planujemy zmodernizować składowisko do obecnie obowiązujących norm.

c). strona formalno-prawna:

Strona formalno - prawna jest uregulowana od początku eksploatacji - składowisko posiada wszystkie pozwolenia i jest na bieżąco prowadzony monitoring zgodnie z przepisami.

5. Dane dotyczące hałasu, promieniowania i wibracji  

Gmina nie posiada danych dotyczących hałasu i wibracji. Nie ma istotnych źródeł zagrożeń w zakresie promieniowania i wibracji. Na terenie gminy występują tylko okresowe przekroczenia norm hałasu - przy szlakach komunikacyjnych i  na stanowiskach w zakładach pracy. Badania w tym zakresie prowadzone są przez Inspekcję Ochrony Środowiska i inne instytucje.

Pliki do pobrania:


 

metryczka


Wytworzył: Lemańczyk Jerzy - insp. ds. ochrony środowiska (2 listopada 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (2 listopada 2004, 15:37:46)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (17 września 2019, 15:28:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17221