ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca, użytkownik bądź lokator jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Druki Deklaracji zobowiązany jest złożyć każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Jeżewo, dostępne są w Urzędzie Gminy Jeżewo w Punkcie Informacyjnym oraz na stronie internetowej www.bip.ug-jezewo.lo.pl . W przypadku nie złożenia deklaracji Urząd Gminy w drodze decyzji administracyjnej nakłada górną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


System obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Jeżewo, na których powstają odpady komunalne. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, osoby posiadające działalność gospodarczą, instytucje itp.), na których powstają odpady komunalne, będą zobowiązani podpisać indywidualne umowy na odbierane odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.

Dzięki nowemu systemowi właściciel nieruchomości nie będzie musiał zawierać umowy z przedsiębiorstwem wywozowym - wystarczy, że złoży do Urzędu deklaracje o wysokości opłaty.

Miesięczną opłatę należy wnosić bez wezwania do 15 każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Na terenie Gminy został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego każdy mieszkaniec może oddać za darmo takie odpady jak: bioodpady w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe w tym meble, odpady budowlane i rozbiórkowe.


W nowym systemie oprócz pojemnika na odpady zmieszane, będzie prowadzona segregacja do trzech kolorowych worków plus dodatkowy pojemnik do popiołu.

Kliknij poniżej aby powiększyć
Zdjęcie


metryczka


Wytworzył: Wójt (6 września 2013)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 września 2013, 13:11:45)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (4 lipca 2017, 13:18:48)
Zmieniono: aktualizacja zasad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4624