Karta Dużej Rodziny

Zdjęcie

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta przyznawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

   w wieku do 18. roku życia,

   w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

   bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.


Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1.    osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.    cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lubw związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.    mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wykaz uprawnień przysługujących rodzinie wielodzietnej można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Wniosek o wydanie karty oraz wykaz dokumentów niezbędnych do okazania, do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jeżewie pok. 6 (budynek po byłym Posterunku Policji w Jeżewie), tel. 52 522 81 52 

Wnioski do pobrania

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie się systematycznie powiększać. Pełną listę uprawnień można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 52 522 81 52, osoba do kontaktu Dorota Świerczek

metryczka


Wytworzył: GOPS (4 lutego 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (4 lutego 2015, 08:22:06)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (20 lutego 2019, 13:22:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1929